ผลงานกองกิจการนิสิต ปี 2022

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของกองกิจการนิสิต

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในกองกิจการนิสิต
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (1 คน)
ในกองกิจการนิสิต 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในกองกิจการนิสิต
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2022

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (1 คน)
ในกองกิจการนิสิต ปี 2022

Year:

<< 2022200920072006 >>
Publish Year International Journal 1
2022 inดร.กรรณิกา คำดี, inดร.ประหยัด นันทศีล, อาจารย์, exChotpantarat, S., exSaengkorakot, C., exChanruang, P., exPolee, C., exKhaweerat, S., exUapoonphol, N., exFungklin, R., exSriwiang, W., exKongsri, S., exKukusamude, C., "Assessment of groundwater dynamics in Quaternary aquifers of the Phrae Basin, northern Thailand, using isotope techniques", Hydrogeology Journal, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน 2022

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในกองกิจการนิสิตต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 20122006 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=84&SectionID=04]