ผลงานภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปี 2021

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2021 exรัตน์ดา พัฒนสิงหเสนีย์, inนายปรีชา ธรรมานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรัตน์ บัวเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอนงค์ ผิวนิล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of Meat Product Wastewater on Seed Germination of RD 41 Rice (Oryza sativa L.) for Reclamation Purpose", POLLUTION RESEARCH, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021
Publish Year National Journal 1
2021 exสุพรรณิการ์ ซาเหลา, exณฐพล โพธิ์ทาทอง, exปริยาพร คำมุงคุณ, inดร.ภาคภูมิ ชูมณี, อาจารย์, "การวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีเพื่อระบุแหล่งกำเนิดของฝุ่นละออง PM2.5 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 438-453

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20142013 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=36&SectionID=07]