ผลงานสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ปี 2023

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (14 คน)
ในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคาร ปี 2023

Publish Year National Journal 3
2023 exรัชนูพรรณ คำสิงห์ศรี, inดร.วันดี พินิจวรสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมและการศึกษาโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมไผ่แบบร่วมสมัย", วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2023, หน้า 51-67
2023 exวิเศษ ฝากาทอง, inดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศิรเดช สุริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประมาณน้ำหนักเหล็กโครงสร้างอาคารโครงเฟรมเหล็กเตี้ยด้วยการออกแบบเชิงกำเนิด", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 1-10
2023 inดร.ธนภณ พันธเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์, รองศาสตราจารย์, "แนวทางการส่งเสริมการใช้จักรยานสาธารณะปันปั่นสำหรับผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดบริเวณรอบสถานีรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน : ย่านสุขุมวิท", สาระศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2023, หน้า 555-571

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาคารต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 4
2023 exวีรินทร์ อุดมโสภกิจ, inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาอิทธิพลเทคนิคแสงธรรมชาติต่อปริมาณแสงธรรมชาติในห้องพักผู้ป่วยสูงอายุชาวไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 61 , 1 - 3 มีนาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exนางสาวธัญภัคษณ์ สุวรรณสิริศักดิ์, inดร.ชนิกานต์ ยิ้มประยูร, รองศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพการชะล้างฝุ่นของผิวใบไม้เลื้อยเพื่อลดการสะสมฝุ่นในเมือง", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566, 3 มิถุนายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exณัฐกฤตา วิศาลศาสตร์, inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษารูปแบบเทคนิคแสงธรรมชาติโอไจเซคชั่นที่เหมาะสมในห้องเรียนระดับประถมศึกษาของประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาปัตย์กระบวนทัศน์ พ.ศ. 2566 , 20 มิถุนายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2023 exธัชชัย สุทธิพงษ์, inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาอิทธิพลของปริมาณแสงธรรมชาติต่อการลดความเครียดในนิสิตของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาปัตย์กระบวนทัศน์ พ.ศ. 2566, 20 มิถุนายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018201720162015 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=32&SectionID=05]