ผลงานภาควิชาการบัญชี ปี 2021

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาการบัญชี

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาการบัญชีต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 1
2021 inดร.กาญจนา พรสัมฤทธิสกุล, อาจารย์, exผศ.ดร.จุฑาทิพ อัสสะบำรุงรัตน์, "Guidance is not always better: the effect of structured guidance and skepticism on auditors’ planning materiality", Thammasat Review, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาการบัญชีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=28&SectionID=05]