ผลงานภาควิชาการบัญชี ปี 2022

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของภาควิชาการบัญชี

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาการบัญชีต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2022 inนางสาวสุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์, รองศาสตราจารย์, exปัญญา อิสระวรวาณิช, "Newly Extended Audit Report and Cost of Debt: Empirical Evidence from Thailand", Journal of Asian Finance, Economics and Business, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, เมษายน 2022, หน้า 261-272
2022 exศรายุทธ เรืองสุวรรณ, inนางสาวสุภาวินี จีวะสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Earnings management in times of natural disasters", Journal of Financial Reporting and Accounting, ปีที่ -, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2022
Publish Year National Journal 2
2022 exผศ.ขวัญหทัย มิตรภานนท์, inดร.อุษารัตน์ ธีรธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของกลไกกำกับดูแลความเสี่ยง และคุณภาพหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อระดับการบริหารความเสี่ยงองค์กร หลักฐานเชิงประจักษ์จากประเทศไทย", วารสารวิชาชีพบัญชี, ปีที่ 18, ฉบับที่ 58, มิถุนายน 2022, หน้า 5-28
2022 inดร.ธำรงศักดิ์ เศวตเลข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา พรสัมฤทธิสกุล, อาจารย์, "ผลกระทบของคุณลักษณะของผู้จ่ายภาษีและทัศนคติที่มีต่อการหลบเลี่ยงภาษีและหนีภาษี: หลักฐานจากการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในประเทศไทย", วารสารบริหารธุรกิจ, ปีที่ 45, ฉบับที่ 175, กรกฎาคม - กันยายน 2022, หน้า 26-48

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาการบัญชีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2022 inดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์, inดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภฤกษ์ สุขสมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธิบดี สกุลวิชญธาดา, อาจารย์, "Promoting and developing community enterprise-strength through social business", 3rd International Conference on New Trends in Management, Business and Economics, 15 - 17 กรกฎาคม 2022, Amsterdam ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
2022 inดร.ศศิวิมล มีอำพล, รองศาสตราจารย์, inดร.บดินทร์ รัศมีเทศ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภฤกษ์ สุขสมาน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Understanding Thai Investor's Decision to Purchase Initial Coin Offering (ICO)", 6th International Conference on Research in Management and Economics (IMECONF), 10 - 12 สิงหาคม 2022, Stockholm ราชอาณาจักรสวีเดน
Publish Year National Conference 8
2022 exธัญวรัตน์ บุญผ่อง, inดร.สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อโครงสร้างเงินทุน: กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในดัชนี SET 100", การประชุมวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 10, 21 พฤษภาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exวชิระ อริยวัฒน์วงศา, inดร.พลวัฒน์ เลิศกุลวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธาวัลย์ พฤกษ์อำไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบจากความเป็นเจ้าของภายในต่อการเกิด Underpricing ของหุ้นเพิ่มทุนในประเทศไทย", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6, 9 มิถุนายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exวรินยุพา ป้อมหิน, inนางสาวสุภาวินี จีวะสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปิดเผยเรื่องสำคัญในการตรวจสอบในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีสหกรณ์", การประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ ๑๕ และระดับนานาชาติครั้งที่ ๒, 1 กรกฎาคม 2022, ชลบุรี ประเทศไทย
2022 inดร.กาญจนา พรสัมฤทธิสกุล, อาจารย์, exผศ.ดร.จุฑาทิพ อัสสะบำรุงรัตน์, "Unintentionally explicit bias under forecast forms: The effect of management incentive and causality on earnings forecast disclosure", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 22, 4 กรกฎาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exณิชนันทน์ นพเกษร, inดร.อารยา เอกพิศาลกิจ, อาจารย์, "อิทธิพลของการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมต่อผลการดำเนินงานของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากจากการแพร่ระบาดของ COVID-19", การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 10, 21 พฤษภาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exนางสาวปัทมาภรณ์ ปานเถื่อน, inดร.กาญจนา พรสัมฤทธิสกุล, อาจารย์, inดร.ธำรงศักดิ์ เศวตเลข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบต่อการวางแผนภาษีของกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมของบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 10 , 21 พฤษภาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exนางสาวกำไร แขนโพธิ์, inดร.กาญจนา พรสัมฤทธิสกุล, อาจารย์, inดร.ธำรงศักดิ์ เศวตเลข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกลงทุนและใช้บริการในระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์:กรณีศึกษา ผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์และผู้ประกอบการที่ไม่ได้อยู่ในระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์", การประชุมวิชาการมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 15 และระดับนานาชาติครั้งที่ 2, 1 กรกฎาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exสุจิตรา อินเสมียน, inดร.ธำรงศักดิ์ เศวตเลข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กาญจนา พรสัมฤทธิสกุล, อาจารย์, "สิทธิประโยชน์ทางภาษี ในการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสาหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOIกรณีศึกษา 3 บริษัทที่ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต", การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 10, 21 พฤษภาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=28&SectionID=05]