ผลงานภาควิชาการตลาด ปี 2021

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

8

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

22

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

1

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาการตลาด

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาการตลาดต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 4
2021 inดร.ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสำคัญของการเชื่อมต่อการสื่อสารผลิตภัณฑ์ผ่านบรรจุภัณฑ์ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงซุปเปอร์ฟู้ด ในยุคของกระแสสุขภาพที่เพิ่มขั้นจากวิกฤติโควิท 19", Psychology and Education , ปีที่ 58, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2021 - มีนาคม 2023, หน้า 3947-3953
2021 inดร.ชลลดา สัจจานิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างความผูกพันกับลูกค้าบนทวิตเตอร์: บทบาทของความรู้สึกว่าแบรนด์เป็นส่วนหนึ่งของตนเองและความรักต่อแบรนด์ของลูกค้า", International Journal of Creative Research Thoughts, ปีที่ 9, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2021, หน้า 572-584
2021 inดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย, อาจารย์, exBenjarut Chaimankong, exMayookapan Chaimankong, exKittisak Jermsittiparsert, "The Impact of Covid-19 on Thai Consumer Behaviour in Using Digital Banking", Academy of Strategic Management Journal , ปีที่ 20, ฉบับที่ special 3, กรกฎาคม 2021, หน้า 1-10
2021 inดร.ประพิมพรรณ ลิ่มสุวรรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรับรู้นวัตกรรมและคุณค่าของเทคโนโลยี AI ผ่านประสบการณ์การบริการด้านอาหารไร้สัมผัสในยุคนิวนอร์มอล", LINGUISTICA ANTVERPIENSIA, ปีที่ 2021, ฉบับที่ 3, กันยายน 2021, หน้า 6363-6375
Publish Year National Journal 10
2021 inนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของบุคลิกภาพแบรนด์องค์กรที่มีต่อคุณค่าแบรนด์ผลิตภัณฑ์นมสดพาสเจอร์ไรซ์พร้อมดื่ม", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 105-124
2021 inนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการรับรู้ความยุติธรรมเพื่อฟื้นฟูบริการ ความพึงพอใจ ความไว้วางใจ และความภักดีของลูกค้า กรณีศึกษา เครือโรงแรมไทย", วารสารสมาคมนักวิจัย, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 208-221
2021 inดร.ศิริรัตน์ โกศการิกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสื่อสารแบบปากต่อปากอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งผลต่อชื่อเสียงอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารของรัฐ", วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, เมษายน 2021, หน้า 330-343
2021 inนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการการรับรู้ของผู้บริโภคกับคุณค่าแบรนด์ : กรณีศึกษาการตลาดแบบยั่งยืนของร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน", วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 56-67
2021 inนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความเห็นออนไลน์ของผู้ใช้บริการพิพิธภัณฑ์", วารสารรัชต์ภาคย์, ปีที่ 15, ฉบับที่ 40, พฤษภาคม - มิถุนายน 2021, หน้า 67-78
2021 inนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "การฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทย:การศึกษาพฤติกรรมการเข้าพักโรงแรมของนักเดินทางชาวไทยภายใต้ฐานวิถีชีวิตใหม่", Journal of Global Business Review, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 1-12
2021 exทิพวัลย์ แสงจันทร์, inนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "กลยุทธ์การฟื้นฟูบริการที่สงผลต่อความจงรักภักดีในตราสินค้าของลูกค้าบัตรเครดิต", วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 355-373
2021 exธนัญชย์ กาฬเนตร, inนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "โมเดลการยอมรับเทคโนโลยี และความไว้วางใจที่มีผลต่อการใช้บริการ “เอสซีบี อีซี่”", วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 374-389
2021 inนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการสื่อสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์ และทัศนคติต่อการท่องเที่ยวภายในประเทศ ที่มีต่อความตั้งใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย", วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 1-9
2021 inดร.ชลลดา สัจจานิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเต็มใจจ่ายของผู้บริโภคสำหรับร้านกาแฟที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม: บทบาทของภาพลักษณ์ตราสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมและการห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อมของผู้บริโภค", วารสารนวัตกรรมธุรกิจ การจัดการ และสังคมศาสตร์, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาการตลาดต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2021 inดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Meta Synthesis Of Brand Equity Measurement And The Adaptation InTourism Industry", TOURIST 3rd International Conference, 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exพงศกร สกุลแก้ว, inดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "BEHAVIORAL INTENTION OF INTERCITY TRAIN TOURISTS", Tourist 3rd International Conference, 3 - 4 กุมภาพันธ์ 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 6
2021 inดร.ชลลดา สัจจานิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของการจูงใจต่อความพึงพอใจของบุคลากรในบริบทของการศึกษาระดับอุดมศึกษา:บทบาทของคุณภาพการบริการภายในองค์กรในฐานะตัวแปรส่งผ่าน", การประชุมวิชาการระดับชาติสาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 9, 22 พฤษภาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exวัชรภัสร์ มณีฉาย, inนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "ภาพลักษณ์ตราสินค้าและคุณภาพการบริการส่งผลอย่างไรต่อความพึงพอใจของผู้รับบริการในบริบทของโรงพยาบาลทหาร : เทคนิคฟังก์ชันถดถอยพหุคูณ", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 , 24 มิถุนายน 2021, เชียงราย ประเทศไทย
2021 exณัฎธิดา เกตุลา, inนางยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบริการของแอปพลิเคชันธนาคารกรุงไทยเน็กซ์ในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 (ในความร่วมมือ 5 สถาบัน), 9 กรกฎาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของประสบการณ์ต่อแบรนด์ที่มีต่อคุณค่าแบรนด์ร้านหนังสือ X", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19, 5 กรกฎาคม 2021, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exดาราวรรณ แก้วหาวงศ์, inดร.ธีรารัตน์ วรพิเชฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและกระบวนการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ามือสองของผู้บริโภคในตลาดนัดกลางคืน เขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19, 5 กรกฎาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inนางชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของภาพลักษณ์แบรนด์ที่มีต่อความตั้งใจซื้อและความภักดีต่อแบรนด์น้ำดื่มบรรจุขวด", 3rd National and International Virtual Conference on Multidisciplinary Research, 20 สิงหาคม 2021, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=28&SectionID=04]