ผลงานภาควิชาการจัดการการผลิต ปี 2021

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาการจัดการการผลิต

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาการจัดการการผลิตต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2021 exSukulthara Chumsakzinit, inดร.ทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร, รองศาสตราจารย์, "CELEBRITY AND BELIEFS AFFECT ETHICAL CONSUMPTION INTENTIONS", ABAC Journal, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 183-208
Publish Year National Journal 1
2021 exนริชพงศ์ สุขสมานวงศ์, inดร.สวัสดิ์ วรรณรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการวางแผนทรัพยากรองค์การ ผลการดำเนินงานห่วงโซ่อุปทาน ความได้เปรียบทางการแข่งขันและผลการดำเนินงานขององค์การ ของอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ลำดับที่ 1 ประเทศไทย", วารสารบริหารธุรกิจ, ปีที่ 44, ฉบับที่ 169, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 80-106

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาการจัดการการผลิตต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=28&SectionID=01]