ผลงานฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2022

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2022 inนางสาวอันธิกา บุญแดง, inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inนายไกรฤกษ์ โง้วสุวรรณ, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, inดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต, inนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ, inนางสาวพรพิมล จันทร์ฉาย, inนางสาวสุนีย์ จึงธีรพานิช, exนันทวุฒิ นิยมวงษ์, "Fermentation Condition and Quality Evaluation of Pineapple Fruit Wine", Fermentation, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม 2022

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20172014201320092006 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20192018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=25&SectionID=03]