ผลงานสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ปี 2012

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (0 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 5 ปีล่าสุด
 

Year:

<< 2009200820072006 >>

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 20122009200820072001 >>
Publish Year International Conference 1
2012 exUdomchoke, V., inนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, inนางพูลศิริ ชูชีพ, "Effect of vetiver grass (Vetiveria zizanioides Nash) on pore-size distribution and unsaturated moisture content of highland soil", 5th Asia-Pacific Conference on Unsaturated Soils 2012, 29 กุมภาพันธ์ 2012
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=22&BudgetYear=2012]