ผลงานสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ปี 2013

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2013

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2013

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2013

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2013

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2013

0

Award

รางวัล ปี 2013

แนวโน้มผลงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (0 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (0 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ปี 2009
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Year:

<< 2009200820072006 >>
Publish Year National Journal 2
2009 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายวัลลภ โพธิ์สังข์, inนายรักเกียรติ ชอบเกื้อ, "อิทธิพลของสาร GA3 และระยะเวลาการพ่นที่มีต่อคุณภาพขององุ่นพันธุ์ Marroo Seedless", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2009, หน้า 460-463
2009 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายวัลลภ โพธิ์สังข์, inนายรักเกียรติ ชอบเกื้อ, "ผลของระดับความเข้มข้นและระยะเวลาการพ่นสาร GA3 ที่มีต่อคุณภาพขององุ่นพันธุ์ Perlette", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2009, หน้า 456-459

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 20122009200820072001 >>
Publish Year International Conference 1
2009 inนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, inนางพูลศิริ ชูชีพ, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, "Effect of Increasing Soil Pores by Vetiver Grass (Vetiveria zizanioides Nash.)in Highland Fruits Plantation", The ISSAAS International Congress 2008, 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2009
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.วีระศักดิ์ อุดมโชค, รองศาสตราจารย์, inนางพูลศิริ ชูชีพ, inนางนวลปรางค์ ไชยตะขบ, inนายวรวิทย์ ยี่สวัสดิ์, inนายพงศกร จิวาภรณ์คุปต์, อาจารย์, "การเจริญเติบโตทางลำต้นของพลับ (Diospyros kaki L.) บนพื้นที่สูงของจังหวัดเชียงใหม่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 มีนาคม - 20 กรกฎาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=22&BudgetYear=2009]