ผลงานสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร ปี 2001

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2001

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2001

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2001

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2001

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2001

0

Award

รางวัล ปี 2001

แนวโน้มผลงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (0 คน)
ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร 5 ปีล่าสุด
 

Year:

<< 2009200820072006 >>

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 20122009200820072001 >>
Publish Year National Conference 1
2001 inนายกิตติพงศ์ กิตติวัฒน์โสภณ, inนายธนัดดา ศรีผ่อง, inนายเจษฎา ฤทธิ์เนติกุล, "ผลของสารควบคุมการเจริญเติบของพืชบางชนิดและสารโพลีเมอร์ที่มีต่อการเจริญเติบโตขององุ่นบนพื้นที่สูง จังหวัดเพชรบูรณ์", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39 ประจำปี 2544, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2001, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=22&BudgetYear=2001]