ผลงานสำนักงานอธิการบดี ปี 2018

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของสำนักงานอธิการบดี

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสำนักงานอธิการบดีต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานอธิการบดีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 3
2018 inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, exนายวัลยุทธ เฟื่องวิวัฒน์, exนางสาวปิยะวดี บัวจงกล, inนายกิติพงศ์ ตั้งกิจ, อาจารย์, inนางสาววรารัตน์ หาคำ, exนายคมสันต์ คล้ายภู่, "การปรับปรุงคุณภาพแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากไม้ยางพาราเพื่อลดการปลดปล่อยฟอร์มัลดีไฮด์", Science Park and Areas of Innovation Conference Thailand, 28 เมษายน 2018, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2018 inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, exนายวัลยุทธ เฟื่องวิวัฒน์, exนางสาวปิยะวดี บัวจงกล, inนางสาววรารัตน์ หาคำ, "นวัตกรรมการใช้น้ำยางพาราในอุตสาหกรรมแผ่นไม้ประกอบ", Science Parks and Areas of Innovation Conference Thailand, 28 เมษายน 2018, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2018 inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, exวัลยุทธ เฟื่องวิวัฒน์, exปิยะวดี บัวจงกล, inนายกิติพงศ์ ตั้งกิจ, อาจารย์, inนางสาววรารัตน์ หาคำ, exคมสันต์ คล้ายภู่, "อิทธิพลของชนิดกาวต่อคุณภาพของแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลางจากไม้ยางพารา", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2561, 23 สิงหาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=20&BudgetYear=2018]