ผลงานสำนักงานอธิการบดี ปี 2017

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของสำนักงานอธิการบดี

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสำนักงานอธิการบดีต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2017 inนางสาวรยากร นกแก้ว, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Validation for Rapid Analysis of Oil Palm Bunch by Microwave Heating Combined with Multistage Solvent Extraction under Magnetic Stirring", KMUTNB: IJAST, ปีที่ -, ฉบับที่ special, มิถุนายน - สิงหาคม 2017, หน้า 189-195

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานอธิการบดีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2017 inดร.นงภัทร ไชยชนะ, อาจารย์, inดร.ชมภูนุช ฉายาเวช, inนายเชฏฐ์ สาทรกิจ, inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, inดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, exPhiippe Thaler , exFrederic Gray, exPisamai Chantuma, "Determination of Evapotranspiration and crop coefficients of Rubber Plantation in Thailand", Joint conference of AsiaFlux Workshop 2015 and the 15th Anniversary Celebration of ChinaFLUX, 16 - 19 สิงหาคม 2017, Beijing สาธารณรัฐประชาชนจีน
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=20&BudgetYear=2017]