ผลงานสำนักงานอธิการบดี ปี 2015

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

7

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของสำนักงานอธิการบดี

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสำนักงานอธิการบดีต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2015 inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวรยากร นกแก้ว, exSomkliang, P., exTapanwong, M., inดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Optimization of Esterification Reaction for Biodiesel Production from Animal Fat", ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, ปีที่ 37, ฉบับที่ 8, มีนาคม 2015, หน้า 846-853
2015 inนางสาวรยากร นกแก้ว, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Multistage Solvent Extraction for High Yield Oil and Phorbol Esters Removal from Thai Toxic Jatropha curcas Meal", Walailak Journal of Science and Technology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2015, หน้า 299-310
2015 inดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวรยากร นกแก้ว, "Biodiesel production from waste coconut oil in coconut milk manufacturing", Walailak Journal of Science and Technology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2015, หน้า 291-298
Publish Year National Journal 2
2015 inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ, inนางสาวดอกแก้ว จุระ, inนางสาวอรอุมา ด้วงงาม, "การตอบสนองต่อแสงในการสังเคราะห์ด้วยแสงของใบทุเรียนพันธุ์หมอนทอง", เกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 33, ฉบับที่ พิเศษ 1, พฤศจิกายน 2015, หน้า 274-280
2015 inดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์, อาจารย์, inดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ, inนายเชฏฐ์ สาทรกิจ, inนางสาวอรอุมา ด้วงงาม, inนางสาวดอกแก้ว จุระ, "อัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงในรอบวันของทุเรียนพันธุ์หมอนทอง.", เกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 33, ฉบับที่ พิเศษ 1, พฤศจิกายน 2015, หน้า 265-273

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานอธิการบดีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2015 exนายธีรศักดิ์ ปัญญาภิรวัฒน์, inดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ, อาจารย์, "An experimental study of spring back behavior on flow formed thin walled high strength pressure vessel by design of experiment", การประชุมวิชากรด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558, 12 พฤษภาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=20&BudgetYear=2015]