ผลงานสำนักงานอธิการบดี ปี 2012

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของสำนักงานอธิการบดี

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสำนักงานอธิการบดีต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2012 inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวรยากร นกแก้ว, inดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Determination of toxic phorbol esters in biofertilizer produced with Jatropha curcas seed cake", Science Asia, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - กันยายน 2012, หน้า 223-225
Publish Year National Journal 2
2012 inดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exมัลลิกา ตะพานวงศ์, inนางสาวรยากร นกแก้ว, "Ion Exchange Resin for Purification Process in Biodiesel Process with Waste Frying Oil", Thammasat International Journal of Science and Technology, ปีที่ 17, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2012, หน้า 40-46
2012 inดร.จุฬารัตน์ วัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยฤทธิ์ โพธิสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สมสุดา ผู้พัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์, "การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน ตามโครงการระบบการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2012, หน้า 23-31

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานอธิการบดีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2012 inนางสาวรยากร นกแก้ว, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมัลลิกา ตะพานวงศ์, "Optimization of Biodiesel Production from Trap Grease of Hospital Cafeteria Using Response Surface Methodology", 4th International Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE 2011): A Paradigm Shift to Low Carbon Society, 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2012 inดร.ธงชัย มาลา, รองศาสตราจารย์, exสิรินภา ช่วงโอภาส , inดร.จิรวัฒน์ วีรังกร, inนางวันทนีย์ พึ่งแสง, inนายสุขุม โชติช่วงมณีรัตน์, "การตอบสนองของข้าวโพดและสมบัติบางประการของดินที่ได้รับผลกระทบจากเชื้ออะโซสไปริลลัม ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี", การประชุมวิชาการโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 5 , 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2012, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=20&BudgetYear=2012]