ผลงานสำนักงานอธิการบดี ปี 2010

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

1

Award

รางวัล ปี 2010

แนวโน้มผลงานของสำนักงานอธิการบดี

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสำนักงานอธิการบดีต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2010 exKositsup, B, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร, รองศาสตราจารย์, exChairungsee, N, inดร.ดวงรัตน์ ศตคุณ, exTeerawatanasuk, K, exAmeglio, T, exThaler, P, "Effect of leaf age and position on light-saturated CO2 assimilation rate, photosynthetic capacity, and stomatal conductance in rubber trees", PHOTOSYNTHETICA, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2010, หน้า 67-78
2010 exSuwanoot Tuntragul, inดร.สมจิต สุรพัฒน์, inดร.ปาริฉัตร หงสประภาส, รองศาสตราจารย์, "Influence of Rice Bran Oil and Rice Flours on Physicochemical Properties of a Mozzarella Cheese Analog", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2010, หน้า 924-934
2010 exSuwanmanon, K., inดร.จิตศิริ ราชตนะพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมจิต สุรพัฒน์, exChiu, C.-H., exGuu, Y.-K., "Inhibitory effects of plant extracts on the growth of five pathogenic bacteria", Taiwanese Journal of Agricultural Chemistry and Food Science, ปีที่ 48, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2010, หน้า 197-203

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานอธิการบดีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2010 inนางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ, inดร.ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์, "การศึกษาประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตามกระบวนการ PDCA", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง"ความร่วมมือเพื่อพัฒนาบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก" , 3 กันยายน 2010, อำเภอเมืองสกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=20&BudgetYear=2010]