ผลงานสำนักงานอธิการบดี ปี 2009

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

0

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มผลงานของสำนักงานอธิการบดี

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสำนักงานอธิการบดีต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2009 inดร.กรรณิกา คำดี, inดร.สายชล เกตุษา, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exvan Doorn, WG, "Effect of heat treatment on ripening and early peel spotting in cv. Sucrier banana", POSTHARVEST BIOLOGY AND TECHNOLOGY, ปีที่ 52, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2009, หน้า 288-293
2009 exSureewan Punthanara, inดร.พรศรี ชัยรัตนายุทธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประวีร์ วิชชุลตา, รองศาสตราจารย์, inดร.สมจิต สุรพัฒน์, inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, exWonganan Narongwanichakarn, "Effects of Cassava Hay Supplementation on Antibacterial Activity of the Lactoperoxidase System in Raw Milk of Dairy Cows", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 486-496

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานอธิการบดีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2009 inดร.ธเนศ ดาวรุ่งโรจน์, inดร.ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิกร ตัณฑวุฑโฒ, รองศาสตราจารย์, "หนึ่งในอาชีพที่สังคมต้องยอมรับในปัจจุบัน: รปภ.หญิง", The 2nd International Academic Conference and Research Presentation : New Challenges for Educational Cooperation for Development on the East – West Economic Corridor , 4 กันยายน 2009, สกลนคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=20&BudgetYear=2009]