ผลงานสำนักงานอธิการบดี ปี 2007

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2007

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2007

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2007

17

Project

โครงการวิจัย ปี 2007

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2007

0

Award

รางวัล ปี 2007

แนวโน้มผลงานของสำนักงานอธิการบดี

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสำนักงานอธิการบดีต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2007 inนางขวัญใจ ชูกิจคุณ, inนางสาวพัชรา ปัทมสิงห์, exจันทนา หอมกลุ่น, exพัฒนา ชื่นจิตต์, "การดำรงชีวิตของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขน", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2007, หน้า 58-68
2007 exจตุพร เลิศล้ำ, inดร.ปนัดดา ชำนาญสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรณิกา คำดี, inนางไฉไล ศักดิวรพงศ์, รองศาสตราจารย์, "สุขภาพจิตและประสิทธิภาพในการทำงานของตำรวจจราจรไทย", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2007, หน้า 321-332
Publish Year National Journal 1
2007 inดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ, อาจารย์, exกฤษฎา สุรวัฒนวิเศษ, "Characteristics of IMC and Drop Test Analysis of BAG Solder Joint", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 327-337

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานอธิการบดีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 3
2007 exณัฏฐวดี ภูคำ, inนางสุนันท์ ภัทรจินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปรีดามน คำวชิรพิทักษ์, "ความหลากชนิดของโคพีพอดบริเวณอุทยานแงชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติครั้งที่ 3 , 21 - 23 มีนาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ, อาจารย์, exอาทิตย์ ไยพานิช, exสรชาย พิทักษ์กรราษฎร์, exอดิศร โกฎวิเชียร, "การปรับปรุงพื้นผิวเหล็กกล้าเครื่องมือชนิด D2 ด้วยกระบวนการโครโมบอโรไนซิง", การประชุมทางวิชการ ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนางสุนันท์ ภัทรจินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเอกพล รัตนพันธ์, inดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเกสร เทียรพิสุทธิ์, exณัฏฐวดี ภูคำ, exฐิติมา นิยมศิลป์ชัย, exนิติมา ศาลากิจ, inนางสาวปรีดามน คำวชิรพิทักษ์, inนางลัดดา วงศ์รัตน์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาความหลากหลายชนิดของแพลงก์ตอนพืชบริเวณหมู่เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี", ประชุมวิชาการ ทรัพยากร : ประโยชน์แท้แก่มหาชน ครั้งที่ 3, 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2007, ชลบุรี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=20&BudgetYear=2007]