ผลงานสำนักงานอธิการบดี ปี 2006

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2006

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2006

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2006

8

Project

โครงการวิจัย ปี 2006

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2006

0

Award

รางวัล ปี 2006

แนวโน้มผลงานของสำนักงานอธิการบดี

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสำนักงานอธิการบดีต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2006 inนางสาวศกลวรรณ ประสิทธิ์วิไล, exSripan Pradermwong, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inดร.มิ่งขวัญ มิ่งเมือง, รองศาสตราจารย์, "DNA Sequences of Ca2+-ATPase Gene in Rice KDML 105", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2006, หน้า 472-485
2006 inนายวิชาญ วงษ์สังข์, "การรับรู้และความคิดเห็นของนิสิตต่อการป้องกันปัญหาสารเสพติดในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2006

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานอธิการบดีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2006 inดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ, อาจารย์, "Characteristic of IMC and drop test analysis on BGA solder joit", Fifth international conference on inorganic materials, 23 กันยายน 2006
Publish Year National Conference 3
2006 exจุฑารัตน์ โกวิทยา, inดร.มาศอุบล ทองงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมจิต สุรพัฒน์, "การปรับปรุงคุณภาพของไอศกรีมวานิลาลดไขมันโดยใช้อินนูลิน", Proceedings of 44th Kasetsart University Annual Conference : Agro-Industry, Economics and Business Administration, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 inดร.จิรวัฒน์ วีรังกร, "การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานโครงการบัณฑิตยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2006 exสุรีย์วรรณ พันธ์นรา, inดร.พรศรี ชัยรัตนายุทธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประวีร์ วิชชุลตา, รองศาสตราจารย์, inดร.สมจิต สุรพัฒน์, inนายอุทัย คันโธ, รองศาสตราจารย์, exวงศ์อนันต์ ณรงค์วาณิชการ, "ผลของการใช้ใบมันสำปะหลังแห้งเป็นอาหารโคนมต่อจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมด และโคไลฟอร์มในน้ำนมดิบ", การประชุมวิชาการ ครั้งที่44 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=20&BudgetYear=2006]