ผลงานฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ปี 2020

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

2

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 7
2020 inนางสาวดลฤดี โตเย็น, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Comparative X-ray shielding properties of bismuth oxide/natural rubber composites using a Monte Carlo code of PHITS", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 773, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า 012024-1-4
2020 inนางสาวดลฤดี โตเย็น, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Determination of radioactivities in gamma vulcanized natural rubber latex (GVNRL) for the assessment of radiological safety", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 773, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า 012011-1-4
2020 inดร.นุษรา สินบัวทอง, exNetechanok Sombat, exWannapa Kratay, "Sedge for biogas production and improving the process by pretreating sedge prior to co-digestion", International Journal of Global Warming , ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 12-24
2020 inดร.กฤตยา เพชรผึ้ง, inนางศิริวัลย์ สร้อยกล่อม, inนางสาววิภาดา ศิริอนุสรณ์ศักดิ์, inนายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์, inนายอนุชา ทะรา, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Predicting antioxidant activity of wood vinegar using color and spectrophotometric parameters", MethodsX, ปีที่ 7, ฉบับที่ -, มกราคม 2020, หน้า 100783-1-7
2020 exPunika Puengprasert, exTanida Chalobol, inดร.นุษรา สินบัวทอง, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exChen-Guang Liu, exXin-Qing Zhao, exChularat Sakdaronnarong, "A combined cellulosic and starchy ethanol and biomethane production with stillage recycle and respective cost analysis", Renewable Energy, ปีที่ 157, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า 444-455
2020 exนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, inนายธนภูมิ มณีบุญ, inนางสาวจันทร์แรม รูปขำ, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Occurrence of aflatoxin- and ochratoxin A-producing Aspergillus species in Thai dried chilli", Journal of Agriculture and Food Research , ปีที่ 2, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 100054-1-8
2020 exนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Comparative study on the effect of temperature and water activity on Aspergillus flavus and Aspergillus carbonarius isolates growth and mycotoxin production on a chili powder medium", Cogent Food & Agriculture, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, หน้า 1782097-1-13
Publish Year National Journal 1
2020 inนางพัชรี อำรุง, inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจุฑามณี แสงสว่าง, "Techniques for Preparing Spores and Hyphae of Schizophyllum communefor Morphological Observation", Microscopy and Microanalysis Research-The Journal of The Microscopy Society of Thailand, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, หน้า 22-27

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 9
2020 inนายธนภูมิ มณีบุญ, exนางสาวชนัญญา ช่วยศรีนวล, exRetty Putri Utami Dwipa, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Mycobiota and Mycotoxins Contamination in Sesame Seeds, Lotus Seeds and Job’s Tears Seeds from Thailand", WMFmeetsASIA – the 12th Conference of The World Mycotoxin Forum, 13 - 15 มกราคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Regulations Relating to Mycotoxins in Food and Feed in Thailand", WMFmeetsASIA – the 12th Conference of The World Mycotoxin Forum, 13 - 15 มกราคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exChananya Chuaysrinule, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Influence of temperature and water activity on growth and production of aflatoxin B1 by Aspergillus flavus and ochratoxin A by A. carbonarius isolated from dried chili", The 6th International Union of Microbiological Societies (IUMS) Outreach Programme on Food Safety and Microbial Toxins, 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2020, Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2020 exRetty Putri Utami Dwipa, inนายธนภูมิ มณีบุญ, exChananya Chuaysrinule, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Competition of Toxigenic Isolates of Aspergillus flavus and Aspergillus carbonarius Under Shifting Temperature", The 6th International Union of Microbiological Societies (IUMS) Outreach Programme on Food Safety and Microbial Toxins, 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2020, Yorgrakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2020 inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRetty Putri Utami Dwipa, exChananya Chuaysrinule, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Mycotoxigenic fungi and mycotoxins in selected cereals in Thailand and theirs exposure assessment", The 6th International Union of Microbiological Societies (IUMS) Outreach Programme on Food Safety and Microbial Toxins, 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2020, Yograkarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2020 inนางสาวลลิตา คชารัตน์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวเกสรี กลิ่นสุคนธ์, inนายธนภูมิ มณีบุญ, "Effect of Banana Peel Powder on Citrinin Production by Monascus purpureus", The 6th International Union of Microbiological Societies (IUMS) Outreach Programme on Food Safety and Microbial Toxins, 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2020, Yogyakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2020 inนางพัชรี อำรุง, inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจุฑามณี แสงสว่าง, "Techniques for Preparing Spores and Hyphae of Schizophyllum commune for Morphological Observation.", The 37th International Conference of the Microscopy Society of Thailand (MST37) , 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2020, เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
2020 inดร.วิรัชนีย์ แก่นแสนดี, exดร.สมพร มูลมั่งมี, exผศ.ดร.ปริยาภรณ์ อิศรานุวัฒน์, exผศ.ดร.ดวงทิพย์ มูลมั่งมี, "ลักษณะรูปร่างเซลล์และเอ็กโซโพลีแซกคาร์ไรด์ที่ผลิตโดยเชื้อ Enterococcus faecalis ที่คัดแยกจากน้ำนมคน", The 37th International Conference of the Microscopy Society of Thailand (MST37), 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2020, อ.เมือง จ.นครราชสีมา นครราชสีมา ประเทศไทย
2020 inนางสาวดลฤดี โตเย็น, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exรศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน , exรศ.เอกชัย วิมลมาลา, "Effects of Processing on Mechanical, Morphological, and Neutron-Shielding Properties of B2O3/UHMWPE Composites", The 37th International Conference of the Microscopy Society of Thailand (MST37) , 25 - 28 กุมภาพันธ์ 2020, เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=17&SectionID=06]