ผลงานฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล ปี 2004

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2004

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2004

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2004

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2004

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2004

0

Award

รางวัล ปี 2004

แนวโน้มผลงานของฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (0 คน)
ในฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2004
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (0 คน)
ในฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล ปี 2004
(การจำแนกข้อมูลตาม TCI Group เริ่มปี 2014)

Year:

<< 2004 >>
Publish Year National Journal 1
2004 inนางภัทรา ชูวาธิวัฒน์, "สถานภาพการบริหารและการดำเนินงานวิจัยทุนอุดหนุนนวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2544", วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2004, หน้า 180-195

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผลต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 1996 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=17&SectionID=02]