ผลงานภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ปี 2022

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2022 inดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Organizational Resilience and Job Security on Building Employee Engagement During Covid-19 Pandemic of Thai Hotel Industry", ABAC Journal, ปีที่ 42, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2022, หน้า 107-127
2022 inดร.สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายรภัส ศิลป์ศรีกุล, อาจารย์, "The structural equation model of behavioural intentions toward gastronomy tourism in Thailand", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2022, หน้า 425-432
Publish Year National Journal 1
2022 inดร.ดารารัตน์ ซิ้มพัฒนวงษ์, อาจารย์, inดร.ประเวศ อินทองปาน, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบการจัดการการท่องเที่ยววิถีพุทธตามแนววัดป่าอุดมสมพร จังหวัดสกลนคร", วารสารสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยาเชิงพุทธ, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2022, หน้า 287-301

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2022 inดร.ดลฤทัย เจียรกุล, อาจารย์, "แนวทางการพัฒนาทักษะนวัตกรทางการท่องเที่ยวผ่านเกม", การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565, 22 เมษายน 2022, ตรัง ประเทศไทย
2022 inนายรภัส ศิลป์ศรีกุล, อาจารย์, "การศึกษาเอกลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อพัฒนาที่พักโฮมสเตย์ในตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องคุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 9, 21 พฤษภาคม 2022, อุบลราชธานี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=16&SectionID=06]