ผลงานภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ปี 2021

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 7
2021 inดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, exเอื้ออมร วิรัชชัย , "Exploring the Relationship between Activity Cost and Aroma Loss of Hom Mali Rice during Post-harvest Stage", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 15-24
2021 exWisute Ongcunaruk, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "A Construction Heuristic for the Bin-Packing Problem with Time Windows: ACase Study in Thailand", International Journal of Technology, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, เมษายน 2021, หน้า 390-400
2021 exThanapat Leelertkij, inดร.ปรารถนา ปรารถนาดี, รองศาสตราจารย์, exJirachai Buddhakulsomsiri, "Vehicle Routing Problem with Transshipment: Mathematical Model and Algorithm.", Journal of Advanced Transportation, ปีที่ 2021, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 888657
2021 exMichele Donati, exAdam Wilkinson, exMario Veneziani, exFederico Antonioli, exFilippo Arfini, exAntonio Bodini, exVirginie Amilien, exPeter Csillag, exHugo Ferrer-P?rez, exAlexandros Gkatsikos, exLisa Gauvrit, exChema Gil, exVi?t Ho?ng, exKamilla Knutsen Steinnes, inดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKonstadinos Mattas, inดร.อรชส นภสินธุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAn Nguy?n, exMai Nguyen, exIoannis Papadopoulos, exBojan Ristic, exZaklina Stojanovic, exMarina Tomi? Maksan, ex?ron T?r?k, exEfthimia Tsakiridou, exValentin Bellassen, "Economic Spill-Over of Food Quality Schemes on Their Territory", Journal of Agricultural and Food Industrial Organization, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, หน้า 95-111
2021 exSylvette Monier-Dilhan, exThomas Pom?on, exMichael B?hm, exRuzica Bre?i?, exPeter Csillag, exMichele Donati, exHugo Ferrer-P?rez, exLisa Gauvrit, exJos? M. Gil, exVi?t Ho?ng, inดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exEdward Majewski, exAgata Malak-Rawlikowska, exKonstadinos Mattas, inดร.อรชส นภสินธุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAn Qu?nh Nguy?n, exKallirroi Nikolaou, exIoannis Papadopoulos, exStefano Pascucci, exJack Peerlings, exBojan Ristic, exKamilla Steinnes, exZaklina Stojanovic, exMarina Tomi? Maksan, ex?ron T?r?k, exMario Veneziani, exGunnar Vitters?, exValentin Bellassen, "Do Food Quality Schemes and Net Price Premiums Go Together?", Journal of Agricultural and Food Industrial Organization, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, หน้า 79-94
2021 exMohamed Hilal, exGuy Leedon, exMatthieu Duboys de Labarre, exFederico Antonioli, exMichael Boehm, exCsillag P?ter, exMichele Donati, exMarion Drut, exHugo Ferrer-P?rez, exLisa Gauvrit, exJos? Maria Gil, exAlexandros Gkatsikos, exMarlena Go?a?, exViet Hoang, exKamilla Knutsen Steinnes, inดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAgata Malak-Rawlikowska, exKonstadinos Mattas, inดร.อรชส นภสินธุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAn Nguyen, exBojan Ristic, exBurkhard Schaer, exMarina Tomi? Maksan, exRu?ica Bre?i?, ex?ron T?r?k, exGunnar Vitters?, exValentin Bellassen, "Organic and Geographical Indication Certifications' Contributions to Employment and Education", Journal of Agricultural and Food Industrial Organization, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, หน้า 161 -176
2021 exMarion Drut, exFederico Antonioli, exMichael B?hm, exRuzica Bre?i?, exLiesbeth Dries, exHugo Ferrer-P?rez, exLisa Gauvrit, exVi?t Ho?ng, exKamilla Knutsen Steinnes, inดร.อภิชญา ลีลาวณิชกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exEdward Majewski, inดร.อรชส นภสินธุวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAn Nguy?n, exKonstadinos Mattas, exBojan Ristic, exBurkhard Schaer, exTorvald Tangeland, exMarina Tomi? Maksan, exPeter Csillag, ex?ron T?r?k, exEfthimia Tsakiridou, exMario Veneziani, exGunnar Vitters?, exValentin Bellassen, "Foodmiles: The Logistics of Food Chains Applied to Food Quality Schemes", Journal of Agricultural and Food Industrial Organization, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, หน้า 127 -143
Publish Year National Journal 1
2021 inดร.กฤษณา ตรีศีลวัฒนกุล, อาจารย์, inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, exNichaphat Puttisaowapak, "A Comparison of Portfolio Diversification of Thai Equity Funds", วารสารปัญญาภิวัฒน์ , ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 18-29

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2021 exJaranee Monchan, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "The Analysis of a Chicken-Based Pet Food Supply Chain: a Case Study of Thailand", 2021 IEEE 8th International Conference on Industrial Engineering and Applications, 26 เมษายน 2021, Virtual conference ญี่ปุ่น
2021 exWuttipong Panitsettakorn, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "The Improvement of Supply Chain Agility during COVID-19: a Case Study ofAlcohol Sanitizer in Thailand", 2021 IEEE 8th International Conference on Industrial Engineering and Applications, 26 เมษายน 2021, Virtual conference ญี่ปุ่น
2021 exChai Sarachainantakul, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "The Study of a Canned Pet Food Supply Chain in Thailand", 2021 IEEE 8th International Conference on Industrial Engineering and Applications, 26 เมษายน 2021, Virtual conference ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 3
2021 exกัญญาณัฐ ริ้วรุ่งเรือง, inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกหลักทรัพย์ด้วยผลตอบแทนหลักทรัพย์และคะแนนปิ โอโทรสกี ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ", งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจําปี ๒๕๖๔, 30 เมษายน 2021, ปทุมธานี ประเทศไทย
2021 exอาทิตยา จันตานนท์, inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์และมูลค่าตลาดที่เพิ่มขึ้นในทรัพย์สินของธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ", งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจําปี ๒๕๖๔, 30 เมษายน 2021, ปทุมธานี ประเทศไทย
2021 exอัญชิษฐา เตชะอุบล, inดร.ธนโชติ บุญวรโชติ, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์ไม่มีตัวตนกับความสามารถในการทํากําไรของหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ", งานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจําปี ๒๕๖๔, 30 เมษายน 2021, ปทุมธานี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=15&SectionID=09]