ผลงานภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ปี 2021

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 5
2021 exพรรณวิภา วงษ์พันธุ์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Edible packaging from hydroxypropyl thermoplastic cassava starch, agar and maltodextrin blends produced by cast extrusion", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 56, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 762-772
2021 exThitarat Phinainitisatra, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Development of starch?based peelable coating for edible packaging", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 56, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 321-329
2021 exTanaporn Chatkitanan, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Effects of nitrite incorporated active films on quality of pork", Meat Science, ปีที่ 172, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 108367-1-8
2021 exJane Wangprasertkul, exRinlapas Siriwattanapong, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Antifungal packaging of sorbate and benzoate incorporated biodegradable films for fresh noodles", Food Control, ปีที่ 123, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2021, หน้า 10776
2021 inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inนางสาวประภัสสร รักถาวร, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, exPariya Anongjanya, exคุณัชญ์ คงสิน, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Rambutan (Nephelium lappaceum) peel extract: Antimicrobial and antioxidant activities and its application as a bioactive compound in whey protein isolate film.", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 37-44
Publish Year National Journal 1
2021 inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, exพัชรวัช สุริยงค์, "Correlated Key Attributes for Sustainable and Universal Design: A Case Study through Meal Packaging in Thailand", วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 60-77

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2017201520112006 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=15&SectionID=06]