ผลงานภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ ปี 2023

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2023 exWinotapun, C., exIssaraseree, Y., exSirirutbunkajal, P., inดร.ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "CO2 laser perforated biodegradable films for modified atmosphere packaging of baby corn", Journal of Food Engineering, ปีที่ 341, มีนาคม 2023
2023 inดร.ฐิติพร แก้วเพ็ชร, อาจารย์, exPratummang, A., exSuwarak, S., exWongphan, P., exPromhuad, K., inดร.ภัทรินทร์ ลีลาภิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐทินี บำบัดสรรพโรค, อาจารย์, exLorenzo, J.M., inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Ylang-ylang (Cananga odorata) essential oils with flora odorants enhanced active function of biodegradable polyester films produced by extrusion", Food Bioscience, ปีที่ 51, กุมภาพันธ์ 2023
2023 exSandhya Alice Varghese, exHarikrishnan Pulikkalparambil , exKhwanchat Promhuad , exAtcharawan Srisa, exYeyen Laorenza, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธาริณี นามพิชญ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วาณี ชนเห็นชอบ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Renovation of Agro-Waste for Sustainable Food Packaging: A Review", Polymers, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2023

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2017201520112006 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=15&SectionID=06]