ผลงานภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปี 2022

13

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

16

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 13
2022 exPinsuwan, A., inดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, exChompreeda, P., exPrinyawiwatkul, W., "Sensory Drivers of Consumer Acceptance, Purchase Intent and Emotions toward Brewed Black Coffee", Foods, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, มกราคม 2022
2022 exTongsai, S., inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, exTepsongkroh, B., inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, exPrinyawiwatkul, W., "Relationship between sensory and chemical properties of Assam green teas under different pan-firing and rolling time conditions", International Journal of Food Science and Technology, ปีที่ 57, ฉบับที่ 5, กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2022, หน้า 3116-3127
2022 exJanjira Tangsanthatkun , inดร.เมธาวี เพียรภักดี, อาจารย์, inนางสาววรรธินี เกตุคง, อาจารย์, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChin Ping Tan , inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, "Application of Aqueous Saline Process to Extract Silkworm Pupae Oil (Bombyx mori): Process Optimization and Composition Analysis", Foods, ปีที่ 11, ฉบับที่ 3, มกราคม 2022, หน้า 291-291
2022 exอรอมล จงเสริมศิริสกุล, inดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Total polyphenol content and antioxidant properties of cold brew coffee extracts as affected by ultrasound treatment and their application in low fat pork sausage", International Journal of Food Properties, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, หน้า 813-826
2022 exUdomwasinakun, N., inดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChanput, W.P., "Identification of polyphenols in white mugwort (Artemisia lactiflora Wall.) ethanolic extracts and their anti-inflammatory and anti-adipogenic activity potential", Food Bioscience, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2022
2022 exSirichokworrakit, S., inดร.หทัยรัตน์ ริมคีรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, "Comparative study on conventional, accelerated solvent extraction and ultrasonic-assisted extraction of total phenolic and anthocyanin contents and antioxidant activities from Riceberry bran", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 56, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2022, หน้า 243-254
2022 exChin, L. , inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, "Effect of conventional and microwave cooking conditions on quality and antioxidant activity of Chinese kale (Brassica alboglabra)", Applied Food Research, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022
2022 exYooying, R., exTangsanthatkun, J., exTan, C.P., inดร.อุทัย กลิ่นเกษร, รองศาสตราจารย์, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมธาวี เพียรภักดี, อาจารย์, "Enhancement of the Digestion of Virgin Silkworm Pupae Oil (Bombyx mori) by Forming a Two-Layer Emulsion Using Lecithin and Whey Protein Isolate", Food Biophysics, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2022
2022 inดร.นพรัตน์ ปราบสงบ, รองศาสตราจารย์, "Preparation and characterization of okara cellulose crystals as the emulsifier in a pickering emulsion", Journal of Food Measurement and Characterization, ปีที่ -, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2022
2022 inดร.ชนนิกานต์ ศรีกัลยา, อาจารย์, exWeibiao Zhou, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, "Effect of hydroxypropyl methylcellulose, protein and fat on predicted glycemic index and antioxidant property of gluten-free bread from rice flour", Journal of Food Processing and Preservation, ปีที่ -, ฉบับที่ e17087, สิงหาคม 2022, หน้า 1-10
2022 exDuangjarus, N., inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.จิตศิริ ทองสอน ราชตนะพันธุ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, inดร.สุวิมล เจริญสิทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antimicrobial and Functional Properties of Duckweed (Wolffia globosa) Protein and Peptide Extracts Prepared by Ultrasound-Assisted Extraction", Foods, ปีที่ 11, ฉบับที่ 15, สิงหาคม 2022
2022 exPramualkijja, T., inดร.ทานตะวัน พิรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exEuston, S.R., "Functional Properties of Egg White Protein and Whey Protein in the Presence of Bioactive Chicken Trachea Hydrolysate and Sodium Chloride", Sustainability (Switzerland), ปีที่ 14, ฉบับที่ 24, ธันวาคม 2022
2022 exขวัญชาติ พรมฮวด, exอัจฉราวรรณ ศรีษา, exHorman San, exYeyen Laorenza, exพรรณวิภา วงษ์พันธุ์, inนางสาวเจนณัช สดไสย์, อาจารย์, exกิตติชัย ตันสิน, inดร.พรรณภัทร พรหมเพ็ญ, อาจารย์, inนางสาวนวรัตน์ ชาติวิวัฒน์พรชัย, อาจารย์, inดร.ภูฤทธิ์ เงินชัย, อาจารย์, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, รองศาสตราจารย์, "Applications of Hemp Polymers and Extracts in Food, Textile and Packaging: A Review", Polymers, ปีที่ 14, ฉบับที่ 20, ตุลาคม 2022

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 4
2022 exนางเกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.เทพกัญญา หาญศีลวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimization of Soft Khanom Piak-Poon formulation containing flour mixture with sucrose substitutes", The 24th Food Innovation Asia Conference 2022 (FIAC 2022) , 16 - 17 มิถุนายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exวิชุดา สุมาลัย, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิษฐิดา จันทราพรชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study on quality changes of coconut milk mixed with mango juice using high pressure processing, high pressure homogenization and thermal processing during refrigerated storage", The 1st Innovative Product Development International Conference, 28 - 29 เมษายน 2022, อื่นๆ ประเทศไทย
2022 inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Application of ingredient and processing for enhancing quality and shelf life of food product.", The 3rd IUFoST Japan symposium on food processing, 4 มีนาคม 2022, Tokyo ญี่ปุ่น
2022 exJullapanya, D., inดร.รุ่งนภา พงศ์สวัสดิ์มานิต, รองศาสตราจารย์, "Characteristics of pasting properties of different flour types under different cooling rates. Jullapanya, D.", The 1st Innovative Product Development International Conference 2022: Perspectives on Agricultural Product Innovation toward Dynamic Changes., 28 - 29 เมษายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 6
2022 exภัทรภูมิ อินตา, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "Effect of drying temperature on physical and chemical properties of duckweed (Wolffia globosa)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exวิชุดา สุมาลัย, inดร.วรรณสวัสดิ์ รัฐพิทักษ์สันติ, รองศาสตราจารย์, "ผลของกระบวนการโฮโมจีไนเซชันแรงดันสูงต่อคุณภาพทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ของเครื่องดื่มน้านมมะพร้าวผสมน้ามะม่วง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exปรียา รักษาเจริญ, inดร.ปิติพร ฤทธิเรืองเดช, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทวัน เทอดไทย, รองศาสตราจารย์, "ผลของการทดแทนแป้งสาลีบางส่วนด้วยโปรตีนถั่วเหลืองสกัดต่อคุณภาพด้านเคมีและกายภาพของเค้กกล้วยหอม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exอรญาณี ปันนวล, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "Effect of different pretreatments on drying characteristics, color and chlorophyll contents of duckweeds (Wolffia globosa)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exศชิภรณ์ อ้นสืบสาย, inดร.เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล, รองศาสตราจารย์, "ผลของการเตรียมมะเขือเทศต่อคุณภาพเพียวเร่มะเขือเทศและแนวทางการใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60, 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exฐิตินันท์ โรจน์เพ็ญเพียร, inดร.กมลวรรณ แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "ผลของโปรตีนจากถั่วเหลืองและเห็ดนางฟ้าต่อคุณภาพมีทบอลจากเห็ด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60 , 21 - 23 มีนาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 3 ปีล่าสุด

Year:

<< 201120072004 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=15&SectionID=03]