ผลงานภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ปี 2020

14

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

12

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 14
2020 exSirisatesuwon, C., inดร.บุญทิวา นิลจันทร์, อาจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, "Effects of Inhibitors on Kinetic Properties of Invertase from Saccharomyces cerevisiae", Sugar Tech, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, เมษายน 2020, หน้า 274-283
2020 exChan Maketon, inนางอัษฏะวรรณ อร่ามรักษ์, อาจารย์, inดร.วรวัลย์ วอร์โร, อาจารย์, inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Hydroponic cultivation of black galingale (Kaempferia parviflora Wall. ex. Baker)", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 91-97
2020 exWu, MY, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, exLv, D, exZhang, F, exWang, PD, exLiu, C, exLi, B, "Water and humidity-induced shape memory cellulose nanopaper with quick response, excellent wet strength and folding resistance", CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, ปีที่ 392, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2020
2020 exS.Sobanbua, exS.Dolkittikul, inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial peptide presenting potential strain-specific real time polymerase chain reaction assay for detecting the probiotic Lactobacillus reuteri KUB-AC5 in chicken intestine.", Poultry Science. , ปีที่ 99, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 526-535
2020 exณัฐกานต์ กีสด, inดร.วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์, exJinJing Wang, exQi Li, inดร.อุลัยวรรณ์ วิทยเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Isolation and characterization of a new low-diacetyl-producing yeast for fermentation of rice beer using high- and low-gravity wort", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 54, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 48-54
2020 exNipat Sritrakul, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Copra meal hydrolysis by the recombinant ??mannanase KMAN-3 and MAN 6.7 expressed in Escherichia coli", 3 Biotech, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 44-
2020 exWanpen Weil, exRobert Weil, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.กล้าณรงค์ ศรีรอต, รองศาสตราจารย์, exPaul Seib, exYong-Cheng Shi, "Pyrodextrin from waxy and normal tapioca starches: Physicochemical properties", Food Hydrocolloids, ปีที่ 104, ฉบับที่ 105745, กรกฎาคม 2020, หน้า 105745-1-13
2020 exVaraporn Chaiyama, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, ex๋Jean Guy LeBlanc, exAlejandra de Moreno de LeBlanc, exJean Marc Chartel, inดร.วศะพร จันทร์พุฒ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Action modes of the immune modulating activities of crude mushroom polysaccharide from Phallus atrovolvatus", Bioactive Carbohydrates and Dietary Fibre, ปีที่ 23, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2020, หน้า 100216-1-7
2020 exนายณัฏฐพล วัตนะกุล, inดร.สุมัลลิกา โมรากุล, อาจารย์, inดร.เยาวภา หล่อเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษกมล ณ จอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Integrative metabolomics-flavoromics to monitor dynamic changes of ‘Nam Dok Mai’ mango (Mangifera indica Linn) wine during fermentation and storage", Food Bioscience, ปีที่ 35, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2020, หน้า 100549-1-10
2020 inดร.อรวรรณ ละอองคำ, inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJiro Nakayama, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Age-related changes in the gut microbiota and the core gut microbiome of healthy Thai humans", 3 Biotech, ปีที่ 10, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020, หน้า 276-1-14
2020 inดร.รังสิมา ชลคุป, exศิรประภา ผ่องบุรุษ, exวัฒนา บุญส่ง, inดร.นัฏพร ขนุนก้อน, exคุณัชญ์ คงสินธุ์, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ประกิต สุขใย, รองศาสตราจารย์, inดร.อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, inดร.ณัฐดนัย หาญการสุจริต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antioxidant and antibacterial activities of cassava starch and whey protein blend films containing rambutan peel extract and cinnamon oil for active packaging", LWT- Food Science and Technology, ปีที่ 130, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 109573-1-10
2020 exRatanasumarn, N, inดร.ภคมน จิตประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Cosmetic potential of lignin extracts from alkaline-treated sugarcane bagasse: Optimization of extraction conditions using response surface methodology", INTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES, ปีที่ 153, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2020, หน้า 138-145
2020 exMandik, YI, exCheirsilp, B, exSrinuanpan, S, exManeechote, W, exBoonsawang, P, exPrasertsan, P, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "Zero-waste biorefinery of oleaginous microalgae as promising sources of biofuels and biochemicals through direct transesterification and acid hydrolysis", PROCESS BIOCHEMISTRY, ปีที่ 95, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2020, หน้า 214-222
2020 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChularat Sakdaronnarong, exMonsikan Vilaipan, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Techno-Economic Analysis for Bioethanol Plant with Multi Lignocellulosic Feedstocks", The International Journal of Renewable Energy Development, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2020, หน้า 319-328

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=15&SectionID=02]

แสดงความคิดเห็น

(0)