ผลงานฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2024

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

25

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (11 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (11 คน)
ในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร ปี 2024

Publish Year International Journal 4
2024 inนางสาวประจงเวท สาตมาลี, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, inดร.ซาฟียะห์ สะอะ, inนางสาวจตุพร ชัยยุทธ, "Effect of crude sea grape hydrocolloids extract on the rice starch physicochemical and digestibility properties", Food Science and Technology, ปีที่ 44, ฉบับที่ -, มีนาคม 2024, หน้า 1-6
2024 inดร.นพรัตน์ ปราบสงบ, รองศาสตราจารย์, exHangsalad, S., inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, "Surface Modification of Okara Cellulose Crystals with Phenolic Acids to Prepare Multifunction Emulsifier with Antioxidant Capacity and Lipolysis Retardation Effect", Foods, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, มกราคม 2024
2024 inนางสาวศิริพร ตันจอ, inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล, "Particle size and concentration of ground rice on tribological properties and in vitro starch digestibility of rice porridge", International Journal of Food Properties, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 314-325
2024 inดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, "Evaluating Microbiological Safety, Sensory Quality, and Packaging for Online Market Success of Roasted Pickled Fish Powder", Foods, ปีที่ 13, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2024

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายเคมีและกายภาพอาหารต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 2
2024 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนายภัคณัฏฐ์ กุดวงษา, inนายสมภพ นาขวัญ, inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, inนายวีรชัย โทบาง, inดร.ลักขณา เบ็ญจวรรณ์, "U2T ลาดพร้าวขยายผลสู่ IFRPD – KU", การประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 ประจำปี 2566, 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2024, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2024 inนายสมภพ นาขวัญ, inนายวีรชัย โทบาง, inนายภัคณัฏฐ์ กุดวงษา, inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, exภครมล ยิ้มแย้ม, exพัชรินทร์ ศรีจันทร์, exสุภัคดี นำพา, exมาลัย บุญชื่น, exวริศรา มุสิกชาติ, exศุภธิดา พิมพิสณฑ์, exทะวาย สุขบุญส่ง, exเรณุมาศ แจ่มจันทร์, exบุญเรือน ประสมทรัพย์, exชูชาติ แตงอ่อน, exสาวิตรี สุภาพอารมณ์, exอัญชนา พงษ์สุวินัย, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, "โครงการคัดแยกขยะพลาสติกลดโลกร้อน", การประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ประจำปี 2566, 15 - 16 กุมภาพันธ์ 2024, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2023 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20112009 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=08]