ผลงานฝ่ายค้นคว้าและวิจัย ปี 2005

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2005

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2005

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2005

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2005

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2005

0

Award

รางวัล ปี 2005

แนวโน้มผลงานของฝ่ายค้นคว้าและวิจัย

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในฝ่ายค้นคว้าและวิจัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (0 คน)
ในฝ่ายค้นคว้าและวิจัย 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในฝ่ายค้นคว้าและวิจัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2005
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (0 คน)
ในฝ่ายค้นคว้าและวิจัย ปี 2005
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

Year:

<< 200920052003 >>
Publish Year International Journal 1
2005 exInglett, GE, exPeterson, SC, exCarriere, CJ, inนางสาวสายพิณ มณีพันธ์, "Rheological, textural, and sensory properties of Asian noodles containing an oat cereal hydrocolloid", FOOD CHEMISTRY, ปีที่ 90, ฉบับที่ 1-2, มีนาคม 2005, หน้า 1-8

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายค้นคว้าและวิจัยต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 20042003 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=03&BudgetYear=2005]