ผลงานฝ่ายค้นคว้าและวิจัย ปี 2003

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2003

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2003

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2003

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2003

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2003

0

Award

รางวัล ปี 2003

แนวโน้มผลงานของฝ่ายค้นคว้าและวิจัย

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในฝ่ายค้นคว้าและวิจัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (0 คน)
ในฝ่ายค้นคว้าและวิจัย 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในฝ่ายค้นคว้าและวิจัย
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2003
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (0 คน)
ในฝ่ายค้นคว้าและวิจัย ปี 2003
(การจำแนกข้อมูลตาม Quartile เริ่มปี 2010)

Year:

<< 200920052003 >>
Publish Year International Journal 2
2003 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนายประชา บุญญสิริกูล, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "Physical Properties of Direct Expansion Extruded Snack in Utilization from Thai Brown Rice ", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2003, หน้า 368-378
2003 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนายประชา บุญญสิริกูล, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "Using of Extrusion Process for Preparation of Instant Cereal Beverage Powders based on Corn and Soybean", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 037, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2003, หน้า 72-83

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในฝ่ายค้นคว้าและวิจัยต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 20042003 >>
Publish Year International Conference 1
2003 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนายประชา บุญญสิริกูล, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, "Using of Extrusion Process for Preparation of Instant Cereal Beverage Powders based on Corn and Soybean", งานประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd Bilateral Conferences on Global Food Administration : From Production to Processing between National Pingtung University of Science and technology and Kasetsart University , 8 - 9 ธันวาคม 2003, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11&SectionID=03&BudgetYear=2003]