ผลงานสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2020

23

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

7

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

36

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

2

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 19
2020 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inดร.นพรัตน์ ปราบสงบ, อาจารย์, exProf. Gohtani Shoichi, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, "Emulsion stabilization mechanism of combination of esterified maltodextrin and Tween 80 in oil-in-water emulsions", Food Science and Biotechnology, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2020, หน้า 387-392
2020 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inนางสาวธิดารัตน์ พันโท, exProf. Shoichi Gohtani, exProf. Mitsutoshi Nakajima, exDr. Kunihiko Uemura, exDr. Isao Kobayashi, "Effects of water-soluble soybean polysaccharide on rheological properties, stability and lipid digestibility of oil-in-water emulsion during in vitro gastrointestinal digestion", International Journal of Food Science and Technology , ปีที่ 55, ฉบับที่ 4, เมษายน 2020, หน้า 1437-1447
2020 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inนางสาวธิดารัตน์ พันโท, exProf. Gohtani Shoichi, exProf. Mitsutoshi Nakajima, exDr. Kunihiko Uemura, exDr. Isao Kobayashi, "Oil-in-water emulsions containing tamarind seed gum during in vitro gastrointestinal digestion: rheological properties, stability,and lipid digestibility", Journal of The Science of Food and Agriculture, ปีที่ 100, ฉบับที่ 6, เมษายน 2020, หน้า 2473-2481
2020 exUthaiwan Suttisansanee, exSomsri Charoenkiatkul, exButsara Jongruaysup, exSomying Tabtimsri, inดร.ดาลัด ศิริวัน, exPiya Temviriyanukul, "Mulberry Fruit Cultivar ‘Chiang Mai’ Prevents Beta-Amyloid Toxicity in PC12 Neuronal Cells and in a Drosophila Model of Alzheimer’s Disease", Molecules, ปีที่ 25, ฉบับที่ 8, เมษายน 2020, หน้า 1837-1851
2020 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inนางพัชรี ตั้งตระกูล, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, exผศ.ดร.ดวงใจ ถิรธรรมถาวร , "Different Milling Methods: Physicochemical, Pasting and Textural Properties of Rice Flours", Pakistan Journal of Nutrition, ปีที่ 19, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2020, หน้า 253-265
2020 inนางสาวธิดารัตน์ พันโท, exBaricevic-Jones, I., inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exKadowaki, M., exKubota, M., exRoytrakul, S., exMills, E.N.C., "Young rice protein as a new source of low allergenic plant-base protein", Journal of Cereal Science, ปีที่ 93, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020, หน้า 102970-1-10
2020 inดร.อรวรรณ ละอองคำ, inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJiro Nakayama, inดร.สุทธิพันธุ์ แก้วสมพงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Age-related changes in the gut microbiota and the core gut microbiome of healthy Thai humans", 3 Biotech, ปีที่ 10, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020, หน้า 276-1-14
2020 inดร.วนิดา ปานอุทัย, exJariya Atkonghan, exTipakorn Onsamark, exWachiraya Imthalay, "Effect of Arthrospira Microalga Fortification on Physicochemical Properties of Yogurt", Current Research in Nutrition and Food Science, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020
2020 inดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "Rheological, Tribological, and Sensory Analysis of Coconut-Oil-Modified Coconut Milk Kefir", Current Research in Nutrition and Food Science, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, หน้า 496-503
2020 inนางสาวธิดารัตน์ พันโท, inดร.สิรินันท์ ชมภูแสง, exThongkorn Ploypetchara, exShoichi Gohtani , inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, "Amphiphilic esterified xylo-oligosaccharide: Surface-active properties and anti-microbial activities", Pakistan Journal of Nutrition, ปีที่ 19, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 344-351
2020 exJunichiro Marui, inดร.สิรินันท์ ชมภูแสง, inนายวันชัย พันธ์ทวี, "pH-dependent liquefaction of thai fermented rice noodles (khanom jeen) associated with bacterial amylolytic enzymes", Japan Agricultural Research Quarterly, ปีที่ 54, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 41-45
2020 inดร.จุฑามาศ กลิ่นโซดา, inนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ, inดร.อนุวัตร แจ้งชัด, รองศาสตราจารย์, "Development of antimicrobial coating from tapioca starch incorporated with organic salt and acetic acid and its effect on cucumber quality", AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES, ปีที่ 54, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2020, หน้า 314-327
2020 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, exSudhir K. Sastry, exWarangkana Srichamnong, inดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์, รองศาสตราจารย์, "High pressure processing of tamarind (Tamarindus indica) seed for xyloglucan extraction", LWT, ปีที่ 134, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 110112-1-10
2020 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inนายณัฐภาส ผู้พัฒน์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Photoautotrophic Cultivation of Arthrospira maxima for Protein Accumulation under Minimum Nutrient Availability", Applied Food Biotechnology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2020, หน้า 225-234
2020 inนางสาวธิดารัตน์ พันโท, exKubota, M., inดร.ปริศนา สุวรรณาภรณ์, รองศาสตราจารย์, exKadowaki, M., "Characterization and bioactivities of young rice protein hydrolysates", Journal of Cereal Science, ปีที่ 95, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า 10304
2020 exKopolrat, K., exSithithaworn, P., exKiatsopit, N., exNamsanor, J., inดร.นงค์ลักษณ์ เหลาพรม, อาจารย์, inนายศิริพงษ์ เทศนา, exAndrews, R.H., exPetney, T.N., "Influence of Water Irrigation Schemes and Seasonality on Transmission Dynamics of Opisthorchis viverrini in the Snail Intermediate Host, Bithynia siamensis goniomphalos in Rice Paddy Fields in Northeast Thailand", The American journal of tropical medicine and hygiene, ปีที่ 103, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2020, หน้า 276-286
2020 exMetzler-Zebeli, B.U., inดร.จุฑามาศ กลิ่นโซดา, exVรถtterl, J.C., exVerhovsek, D., "Maturational changes alter effects of dietary phytase supplementation on the fecal microbiome in fattening pigs", Microorganisms, ปีที่ 8, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2020, หน้า 1-17
2020 exDr. Suwanna Semsri, exChanyatorn Seatew, exSiriluk Rattanabunyong, exSirigade Ruekit, exDr. Natharinee Horata, exDr. Aussara Panya , exProf. Dr. Pa-thai Yenchitsomanus, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "In-vitro studies of anti-EGFR tyrosine kinase activity of Thai nutraceutical plants", Iranian Journal of Pharmaceutical Research, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, กันยายน - ตุลาคม 2020, หน้า 196-206
2020 exดร. ปิยะ เต็มวิริยะกุล, exVarittha Sritalahareuthai, exNatnicha Promyos, exSirinapa Thangsiri, exKanchana Pruesapan, exWanwisa Srinuanchai, exOnanong Nuchuchua, inดร.ดาลัด ศิริวัน, exNattira On-nom, exผศ.ดร. อุทัยวรรณ สุทธิศันสนีย์, "The Effect of Sacred Lotus (Nelumbo nucifera) and Its Mixtures on Phenolic Profiles, Antioxidant Activities, and Inhibitions of the Key Enzymes Relevant to Alzheimer’s Disease", Molecules, ปีที่ 25, ฉบับที่ 16, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 3713-3731
Publish Year National Journal 4
2020 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, inดร.นพรัตน์ ปราบสงบ, อาจารย์, "ผลของมอลโทเดกซ์ทรินที่ผ่านการเอสเทอร์ริฟิเคชันและมีโครงสร้างที่ชอบน้ำและไม่ชอบน้ำต่อสมบัติเชิงรีโอโลยีและความคงตัวของน้ำสลัด", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 108-116
2020 inนายณัฐวุฒิ ลายน้ำเงิน, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวศิริพร ตันจอ, exนายวสันต์ พันโพธิ์, exนายอรัญ ฝอดสูงเนิน, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพองชนิดแท่งที่มีสารแอนโทไซยานิน", Suan Sunandha Science and Technology Journal, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 34-42
2020 inนางสาวทิพา วรเนตรสุดาทิพย์, "หัวปลีสมุนไพรมากประโยชน์", วารสารอาหาร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 42-45
2020 exมาหามะสูไฮมี มะแซ, inนายประมวล ทรายทอง, exพีรวัส คงสง, ex สายใจ วัฒนเสน, "สมบัติต้านรังสียูวีและยับยั้งแบคทีเรียของผ้าฝ้ายย้อมราข้าวแดง", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 203-211

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2020 inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนายวินัศ ภูมินาถ, "Effects of Organic Acids and Ethanol on Anthocyanins of Rambutan Peel Extract Prepared as a New Natural Colorant", The Food and Applied Bioscience International Conference (FAB), 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, อ. เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2020 inดร.กุลนาถ ทองขาว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ, inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inดร.จุฑามาศ กลิ่นโซดา, inดร.สิรินันท์ ชมภูแสง, "Profiling traditional rice vinegar bacterial diversity through PCR-DGGE technique", The 58th Kasetsart University Annual Conference, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 inดร.จุฑา มุกดาสนิท, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุมิตรา บุญบำรุง, exพิเชษฐ์ น่วมทนงค์, "การเปรียบทียบวิธีการสกัดกลิ่นเพื่อการวิเคราห์สำหรับปูทะเล (Scylla serrata)", การประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2563, 18 - 19 สิงหาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018201220112010 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>
Publish Year International Trademark 1
2020 inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, "เครื่องหมายการค้ากริลการ์ด", ม.เกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สวก., 2020

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 6
2020 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการพัฒนาเสถียรภาพของไฟโคไซยานินจากสาหร่ายสไปรูลิน่า", Kasetsart University, 2020
2020 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนายวรพล เพ็งพินิจ, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, "พาสต้าถั่วดำและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2020
2020 inนางวิภา สุโรจนะเมธากุล, inนางสาวประจงเวท สาตมาลี, inนางสาวนราพร พรหมไกรวร, "กรรมวิธีการผลิตถั่วนุ่มเพื่อสุขภาพ", Kasetsart University, 2020
2020 inนางสาวชุษณา เมฆโหรา, inนางสาววาสนา นาราศรี, inนายญาธิปวีร์ ปักแก้ว, inดร.เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, "สูตรผสมเกลือสมุนไพร", Kasetsart University, 2020
2020 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inนางสาวธิดารัตน์ พันโท, exนางสาววรรณี นาคนาวา, exนางสาวสรัญญา จตุรานนท์, "ผลิตภัณฑ์พุดดิ้งผงสำเร็จรูปจากแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมพรีไบโอติกเสริมโปรตีนจากนม", Kasetsart University, 2020
2020 inดร.ศันสนีย์ อุดมระติ, inนางสาวธิดารัตน์ พันโท, exนางสาววรรณี นาคนาวา, exนางสาวสรัญญา จตุรานนท์, "ผลิตภัณฑ์พุดดิ้งผงสำเร็จรูปจากแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมพรีไบโอติกเสริมโปรตีนจากถั่วและธัญชาติ", Kasetsart University, 2020

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20112009200720061999 >>

Plant & Animal Regis./ KU Invention

จำนวนการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=11]