ผลงานภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ ปี 2022

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2022 exสมพิศ แย้มเกษม, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.มานะกร สุขมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, "Spatial and temporal patterns of white spot disease in Rayong Province, Thailand, from october 2015 to september 2018", Preventive Veterinary Medicine, ปีที่ 199, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 105560-1-6
2022 exRathborey Chan, inดร.ชาติ เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วิไล เจียมไชยศรี, รองศาสตราจารย์, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Occurrence of antibiotics in typical pig farming and its wastewater treatment in Thailand", Emerging Contaminants, ปีที่ 8, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 21-29

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&SectionID=16]