ผลงานภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ ปี 2023

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (16 คน)
ในภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (16 คน)
ในภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ ปี 2023

Publish Year International Journal 5
2023 inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exดร.สมพิศ แย้มเกษม, exดร.จิราพร เกษรจันทร์, "Post-larvae movement network of marine shrimp during the 2013 outbreak of acute hepatopancreatic necrosis disease in Thailand", Preventive Veterinary Medicine, ปีที่ 210, ฉบับที่ -, มกราคม 2023, หน้า 105796(1-9)
2023 exThi Thuy Nguyen, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, รองศาสตราจารย์, inนายรุ่งโรจน์ แจ่มอ้น, อาจารย์, inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPun Panomwan, exAdrian B. Hehl, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, รองศาสตราจารย์, "Serological Detection of Toxoplasma gondii among Free-Grazing Ducks from Central and Western Thailand — A One Health Perspective on Integrated Farming", Tropical Medicine and Infectious Disease, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 1-9
2023 inนางสาวธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์, exTaylor Heckman, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, exPattarawit Kerddee, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, exEsteban Soto, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Concurrent infections of Streptococcus iniae and Aeromonas veronii in farmed Giant snakehead (Channa micropeltes)", Journal of Fish Diseases, ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2023, หน้า 629-641
2023 exWongchanapai, P., exYamsakul, P., exArunorat, J., exGuntawang, T., exSittisak, T., exSrivorakul, S., exPhotichai, K., exThanawongnuwech, R., inดร.มานะกร สุขมาก, รองศาสตราจารย์, exPringproa, K., "Comparative Efficacy of Chimeric Porcine Circovirus (PCV) Vaccines against Experimental Heterologous PCV2d Challenges", Veterinary Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2023
2023 inนางสาวธีราภรณ์ พูลพิพัฒน์, อาจารย์, inดร.วิศณุ บุญญาวิวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inนางภัทรา มูลจิตร, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, inนางสิริลักษณ์ จาละ, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Streptococcus agalactiae Serotype VII, an Emerging Pathogen Affecting Snakeskin Gourami (Trichogaster pectoralis) in Intensive Farming", Transboundary and Emerging Diseases, ปีที่ 2023, ฉบับที่ -, มีนาคม 2023, หน้า 1-13

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาเวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&SectionID=16]