ผลงานภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย ปี 2021

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัยต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 9
2021 inนางสาวศุภร ทองยวน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวธัญญลักษณ์ ขันธะมูล, exปวีณา เอ็นดู, exMr. Aurelie Binot, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Ecological and health risk assessment,carcinogenic and non-carcinogenic effects ofheavy metals contamination in the soil frommunicipal solid waste landfill in Central, Thailand", Human and Ecological Risk Assessment: An International Journal, ปีที่ 27, ฉบับที่ 4, เมษายน 2021, หน้า 876-897
2021 exMs. Atchara Dawanpa, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAssociate Professor Dr. Pongrama Ramasootra, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐวุฒิ รัตนวณิชย์โรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสกุณา พัฒนกุลอนันต์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "Genotypic and phenotypic situation of antimicrobial drug resistance ofEscherichia coli in water and manure between biogas and non-biogas swinefarms in central Thailand", Journal of Environmental Management, ปีที่ 279, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 111659-1-12
2021 exอมรา ชูรักษ์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, exProf. Dr. Yutaka Tamura, exTomomi Sato, exAkira Fukuda, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Evaluation of nosocomial infections through contact patterns in a small animal hospital using social network analysis and genotyping techniques", Scientific Reports, ปีที่ 11, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 1647-1-8
2021 inดร.สุปภาดา คณานับ, inนายประกรณ์ จาละ, inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, inนายอลงกต บุญสูงเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Mycotoxin profiles of animal feeds in the central part of Thailand: 2015-2020", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า 739-743
2021 exประมวลชัย เกตุขาว, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริวรรต พูลเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, "Antimicrobial resistance profiles of Escherichia coli from swine farms using different antimicrobials and management systems", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า 689-695
2021 exJirawat Jiwattanakul, exChawapat Youngjitikornkun, exWorapan Kusakunniran, exAnuwat Wiratsudakul, exWeerapong Thanapongtharm, inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, อาจารย์, "Map simulation of dogs' behaviour using population density of probabilistic model", International Journal of Computer Applications in Technology, ปีที่ 65, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, หน้า 14-24
2021 exDo Tien Duy, exNguyen Luong Lam Anh, exNguyen Thi Kim Thoa, exPhitsanuwattana K, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exCarrique-Mas JJ, exLe Thanh Hien, exNguyen Thi Thu Nam, exNguyen Tat Toan, "Identification of genotype and phenotype of antimicrobial resistance of Escherichia coliisolates from pigs in southern Vietnam", เวชชสารสัตวแพทย์, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2021, หน้า 125-132
2021 exKaroon Chanachai, exVilaiporn Wongphruksasoong, exAd Vos, inดร.กานต์สุดา ลีฬหาพงศธร, อาจารย์, exRatanaporn Tangwangvivat, exOnpawee Sagarasaeranee, exPaisin Lekcharoen, exPorathip Trinuson, inนางสาวสุวิชา เกษมสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Feasibility and Effectiveness Studies with Oral Vaccination of Free-Roaming Dogs against Rabies in Thailand", Viruses, ปีที่ 13, ฉบับที่ 4, เมษายน 2021, หน้า 571-1-12
2021 inดร.ปัจฉิมา สิทธิสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ภญ.ปิยนุช โรจน์สง่า, exรศ.ดร.ภญ. ปองทิพย์ สืทธิสาร, "Flavone-Rich Fractions and Extracts from Oroxylum indicum and Their Antibacterial Activities against Clinically Isolated Zoonotic Bacteria and Free Radical Scavenging Effects", MOLECULE, ปีที่ 26, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2021, หน้า 117

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัยต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2021 exNguyen Thi Thuy, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Viability of Toxoplasma gondii tachyzoites in different conditions for parasite transportation", 57th Annual Scientific Conference of the Malaysian Society of Parasitology and Tropical Medicine (MSPTM 2021), 15 กันยายน 2021, Kuala Lumpur มาเลเซีย
Publish Year National Conference 2
2021 inนางวิไลรัตน์ ฉ่ำสิงห์, inนางภัทรา มูลจิตร, inดร.ยลยง วุ้นวงษ์, อาจารย์, inนางสาวอรวรรณ์ บุตรดี, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนายสุธี รัตนภิรมย์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, inนายไพฑูรย์ มูลจิตร, "การศึกษาการเพาะเลี้ยงเซลล์เม็ดเลือดขาวสุกรเพื่องานทางวิทยาศาสตร์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเลยวิชาการครั้งที่ 7 ประจำปี พ.ศ. 2564 (LRU Conference 2021), 25 กุมภาพันธ์ 2021, เลย เลย ประเทศไทย
2021 exนางสาวทิพย์วรรณ ทองดอนเหมือน, inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, exรองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ ศรีแดง, "การเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียบนพื้นที่ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการไวรัส คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 11 "วิจัยและนวัตกรรมเพื่อเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง", 24 - 25 มิถุนายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20182016 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&SectionID=11]