ผลงานภาควิชาสรีรวิทยา ปี 2000

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2000

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2000

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2000

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2000

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2000

0

Award

รางวัล ปี 2000

แนวโน้มผลงานของภาควิชาสรีรวิทยา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาสรีรวิทยาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2000 exRonald Horst, inดร.ศิริวรรณ พราพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTimothy Reinhardt, exNicholas Koszewski, exJoyce Knutsoni, exCharles Bishop, "Comparison of the relative effects of 1,24-dihydroxyvitamin D2 [1,24-(OH)2D2], 1,24-dihydroxyvitamin D3 [1,24-(OH)2D3], and 1,25-dihydroxyvitamin D3 [1,25-(OH)2D3] on selected vitamin D-regulated events in the rat", Biochemical Pharmacology, ปีที่ 60, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2000, หน้า 701-708

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาสรีรวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20212018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&SectionID=07&BudgetYear=2000]