ผลงานภาควิชาปรสิตวิทยา ปี 2021

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาปรสิตวิทยา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาปรสิตวิทยาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 12
2021 exThi Thuy Nguyen, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Detection of antibodies to Toxoplasma gondii among owned dogs in Cambodia", Food and Waterborne Parasitology, ปีที่ 22, ฉบับที่ -, มีนาคม 2021, หน้า e00103-1-5
2021 exThom Do, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Evaluation of hematological alteration of vector-borne pathogens in cats from Bangkok, Thailand", BMC Veterinary Research, ปีที่ 17, ฉบับที่ 28, มกราคม 2021, หน้า 1-9
2021 exNwai Oo Khine, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exNantiya Saetiew, exPatcharathorn Simking, exSinsamuth Saengow, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Molecular detection of Giardia duodenalis and Cryptosporidium spp. from stray dogs residing in monasteries in Bangkok, Thailand", Parasitology International, ปีที่ 83, ฉบับที่ -, มีนาคม 2021, หน้า 1-4
2021 inนายวนัท ศรีเจริญ, อาจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธิติชัย จารุเดชา, อาจารย์, inนางสาวณัฐนรี อินทอง, อาจารย์, "Molecular identification of Trichuris trichiura and Hymenolepis diminuta in long-tailed macaques (Macaca fascicularis) in Lopburi, Thailand", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, เมษายน 2021, หน้า 884-888
2021 exนายพีรภัทร แสงสว่าง , inนายกัญจน์ แก้วมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Molecular Detection of Bartonella spp. and Hematological Evaluation in Domestic Cats and Dogs from Bangkok, Thailand", Pathogens, ปีที่ 10, ฉบับที่ 5, เมษายน 2021, หน้า 1-16
2021 inนายวนัท ศรีเจริญ, อาจารย์, exสพ.ญ.สุภกานต์ แก้วโชติ, exอาจารย์ น.สพ. พีรภัทร แสงสว่าง, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Molecular Detection of Bartonella quintana among Long-Tailed Macaques (Macaca fascicularis) in Thailand", Pathogens, ปีที่ 10, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2021, หน้า 629-1-10
2021 exThom Do, exนางสาวพรกมล ภู่สังวาลย์ทอง, inดร.เกษริน ขำยิ่งเกิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Molecular Detection of Tick-Borne Pathogens in Stray Dogs and Rhipicephalussanguineus Sensu Lato Ticks from Bangkok, Thailand", Pathogens, ปีที่ 10, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2021, หน้า 1-12
2021 inดร.นิภา ธรรมสนธิเจริญ, อาจารย์, exNathamon Kosoltanapiwat, exWarisa Nuprasert, exPichamon Sittikul, exPimolpachr Sriburin, exWirichada Pan-ngum, exPannamas Maneekan, exSomboon Hataiyusuk, exWeerawan Hattasingh, exJanjira Thaipadungpanit, exSupawat Chatchen, "Molecular Epidemiological Study of Hand, Foot, and Mouth Disease in a Kindergarten-Based Setting in Bangkok, Thailand", Pathogens, ปีที่ 10, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2021, หน้า 1-13
2021 inนายวนัท ศรีเจริญ, อาจารย์, exสพ.ญ.สุภกานต์ แก้วโชติ, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวณัฐนรี อินทอง, อาจารย์, inนายธิติชัย จารุเดชา, อาจารย์, inดร.รักศักดิ์ รักษาเคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบัณฑิต มังกิจ, อาจารย์, inนางสกุลจิตร วิเชียรโชติ, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Detection and genetic characterization of “Candidatus Mycoplasma haemomacaque” infection among long-tailed macaques (Macacafascicularis) in Thailand using broad-range nested polymerase chain reaction assay", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, เมษายน 2021, หน้า 943-948
2021 exThom Do, exRuttayaporn Ngasaman, exVannarat Saechan, exOpal Pitaksakulrat, exMingming Liu, exXuenan Xuan, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "First Molecular Detection of Babesia gibsoni in Stray Dogs from Thailand", Pathogens, ปีที่ 10, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2021, หน้า 63
2021 inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พันพิชา สัตถาสาธุชนะ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, inดร.นริศ เต็งชัยศรี, รองศาสตราจารย์, "Prevalence of toxoplasmosis in semi-domesticated and pet cats within and around Bangkok, Thailand", BMC Veterinary Research, ปีที่ 17, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2021, หน้า 252-1-8
2021 exนายพีรภัทร แสงสว่าง , inนายกัญจน์ แก้วมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวพรกมล ภู่สังวาลย์ทอง, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Detection of zoonotic Bartonella species in ticks and fleas parasitizing free-ranging cats and dogs residing in temples of Bangkok, Thailand", Veterinary Parasitology: Regional Studies and Reports, ปีที่ 25, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2021, หน้า 1-10

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาปรสิตวิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 1
2021 exนางสาวชนนิกานต์ เถวียน, inนายกัญจน์ แก้วมงคล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เทวินทร์ อินปั๋นแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวนัท ศรีเจริญ, อาจารย์, inนางสาวณัฐนรี อินทอง, อาจารย์, ex น.สพ. พีรภัทร แสงสว่าง, inดร.ศราวรรณ แก้วมงคล(ธนศิลป์), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Diagnosis of Hemotropic Mycoplasma Species in Healthy cats using a PCR Technique", ประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 59 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&SectionID=03]