ผลงานสำนักงานเลขานุการ ปี 2023

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของสำนักงานเลขานุการ

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการ
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในสำนักงานเลขานุการ 5 ปีล่าสุด
 

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสำนักงานเลขานุการต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2023 inนางสาวสุดธิษา เหล่าเปี่ยม, exChutima Pathomchai-umporn, inนางมนธิชา สุวรรณวงค์, inนายสมยศ ก้านขุนทด, inดร.เกรียงไกร วิฑูรย์เสถียร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสิทธิณี กุลประเสริฐศรี, อาจารย์, inนายรุ่งโรจน์ แจ่มอ้น, อาจารย์, inดร.ทวีศักดิ์ ส่งเสริม, ศาสตราจารย์, inนางนวลอนงค์ สินวัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดสอบความไวต่อยาโคลิสตินของเชื้อรัยเมอเรลล่า อนาติเพสติเฟอร์ ที่แยกได้จากเป็ดและไก่ป่วยในภาคกลางประเทศไทย", XXIInd World Veterinary Poultry Association (WVPA) Congress, 4 - 8 กันยายน 2023, Verona สาธารณรัฐอิตาลี

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=10&SectionID=01]