ผลงานภาควิชาประวัติศาสตร์ ปี 2023

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

แนวโน้มผลงานของภาควิชาประวัติศาสตร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาประวัติศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาประวัติศาสตร์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยในภาควิชาประวัติศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2023

จำนวนบทความในแต่ละ TCI Group ของนักวิจัยทั้งหมด (12 คน)
ในภาควิชาประวัติศาสตร์ ปี 2023

Publish Year National Journal 2
2023 inนายศรัญญู เทพสงเคราะห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การดูแลสุขภาพอนามัยนักโทษของรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์สยาม", วารสารราชทัณฑ์, ปีที่ 70, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2023, หน้า 62-67
2023 exนางสาวปิยะฉัตร จิรฉวีวรรณ, inดร.ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า, รองศาสตราจารย์, "อัตลักษณ์ของไต้หวันกับความสัมพันธ์ข้ามช่องแคบ", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 149-162

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาประวัติศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&SectionID=06]