ผลงานภาควิชาภูมิศาสตร์ ปี 2024

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของภาควิชาภูมิศาสตร์

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาภูมิศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (9 คน)
ในภาควิชาภูมิศาสตร์ 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาภูมิศาสตร์
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (9 คน)
ในภาควิชาภูมิศาสตร์ ปี 2024

Publish Year International Journal 6
2024 inดร.พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ลิ้มฬหะพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Spatial Distribution Patterns of the Royal Development Projects Initiated by King Rama IX of Thailand", Advances in Science, Technology and Engineering Systems, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2024, หน้า 26-32
2024 inดร.เทพไท ไชยทอง, อาจารย์, "Assessing the impact of climate change on landslide recurrence intervals in Nakhon Si Thammarat Province, Thailand, using CMIP6 climate models", Progress in Disaster Science, ปีที่ 22, เมษายน 2024
2024 inดร.เทพไท ไชยทอง, อาจารย์, "Assessing the impact of climate change on landslide recurrence intervals in Nakhon Si Thammarat Province, Thailand, using CMIP6 climate models", Progress in Disaster Science, ปีที่ 22, ฉบับที่ -, เมษายน 2024, หน้า 100330
2024 inนางสาวณัฎฐิกาฑ์ เหมภัทรสุวรรณ, อาจารย์, inดร.เยาวลักษณ์ มั่นธรรม, อาจารย์, inดร.เมธี แก้วเนิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exUpanoi, T., inนายอรรถวุฒิ กันทะวงศ์, inดร.ปัทมา ทองกอก, inนายอลงกต อินทรชาติ, inดร.กุลปราโมช ประทุมชัย, อาจารย์, inดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, "Assessing Environmental Factors for Seagrass Transplantation Site Suitability in Thailand", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2024, หน้า 148-167
2024 inดร.สอนกิจจา บุญโปร่ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNathapat Punturasan, exผศ.ดร.ปริเวท วรรณโกวิท, inดร.วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Towards Sustainable Urban Mobility: Voronoi-Based Spatial Analysis of EV Charging Stations in Bangkok", Sustainability, ปีที่ 16, ฉบับที่ 11, มิถุนายน 2024
2024 inดร.พรทิพย์ ลิ้มฬหะพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPranee Rushatamukayanunt, "Integrating Location-Based Services into a Personal Health Hub Mobile Application", International Journal of Software & Hardware Research in Engineering, ปีที่ 12, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2024, หน้า 1-11

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาภูมิศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=09&SectionID=03]