ผลงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ปี 2020

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 20182014 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>
Publish Year International Trademark 1
2020 inนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสายสุดา ศรีอุไร, "เครื่องหมายการค้า Farmer Shop", Kasetsart University, 2020
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=08&SectionID=06&BudgetYear=2020]