ผลงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ปี 2018

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 20182014 >>
Publish Year International Conference 1
2018 inนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสายสุดา ศรีอุไร, exดร.ธนภัท แสงอรุณ, "PROMOTING RICE VALUE ADDITION THROUGH INCLUSIVE BUSINESS MODEL", International Seminar on Promoting Rice Farmers' Market through value-adding Activities, 6 - 7 มิถุนายน 2018

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=08&SectionID=06&BudgetYear=2018]