ผลงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ปี 2014

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

1

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 20182014 >>
Publish Year International Conference 1
2014 inนางจุฑาทิพย์ ภัทราวาท, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสายสุดา ศรีอุไร, "Farmer Shop ตัวแบบธุรกิจแนวใหม่", The 12th SARD Workshop 2014 “Challenging Issues in Asian Retailing Internationalization: Focusing on Primary Industries in the Emerging Markets” , 29 - 30 พฤศจิกายน 2014, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2020 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=08&SectionID=06&BudgetYear=2014]