ผลงานศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ "คุณพุ่ม" ปี 2009

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2009

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2009

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2009

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2009

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2009

0

Award

รางวัล ปี 2009

แนวโน้มผลงานของศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ "คุณพุ่ม"

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ "คุณพุ่ม"ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 2009 >>
Publish Year International Conference 1
2009 inดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์, exJittirat Tadthiemrom, exAcha Saengasanee, inดร.ปรียา บุญญสิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสมใจ บุญอุรพีภิญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิชัย พาณิชย์สวย, รองศาสตราจารย์, inนางสุพรรณี คงกะนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุนทรา โตบัว, รองศาสตราจารย์, inนางสาวรัชฎาภรณ์ พานิช, อาจารย์, inนางสาวฐาปณีย์ แสงสว่าง, inนางสาวชนิกานต์ วังวิเศษกุศล, "การพัฒนารูปแบบการให้ความช่วยเหลือทางการศึกษานักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม", International Conference on Teacher Professional Development : Searching for new Paradigms, Agendas and Networks (ICONTPD), 1 - 3 พฤศจิกายน 2009, หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2009 inดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาวิณี ศรีสุขวัฒนานันท์, รองศาสตราจารย์, exNattawat Ngamsamut, inนางสาวฐาปณีย์ แสงสว่าง, inนางสาวชนิกานต์ วังวิเศษกุศล, "การบ่งชี้ คัดกรอง และวินิจฉัยบุคคลที่มีภาวะสมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้ และออทิซึม", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 17 - 20 มีนาคม 2009
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=07&SectionID=09]