ผลงานโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2020

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 2
2020 inนางสาวกรกฎา นักคิ้ม, รองศาสตราจารย์, inนางนพวรรณ คนึงชัยสกุล(พฤกษ์เพ็ชรไพศาล), อาจารย์, "การใช้สื่อสังคมออนไลน์ประกอบการจัดการเรียนรู้รายวิชาจิตวิทยาวัยเด็กในโรงเรียน", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, เมษายน - กันยายน 2020, หน้า 1-11
2020 exนางสาวจุฑามาส นิมิตร, inนายจักรพงษ์ ผิวนวล, อาจารย์, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทำงานกลุ่มของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด DAPIC ในวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 234-248

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=07&SectionID=08]