ผลงานภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 2021

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 1
2021 inนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี, อาจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท, exรศ.ดร.พิชญาภา ยืนยาว, exผศ.สุธารัตน์ ชาวนาฟาง, exผศ.วิไลลัษณา สร้อยคีรี, "ข้อเสนอเชิงนโยบายการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ", วารสารสังคมศาสตร์วิจัย, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 1-19

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 2018201720112010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=07&SectionID=06]