ผลงานภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ปี 2018

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 20152014201220102008 >>

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Year:

<< 2018201720112010 >>
Publish Year National Conference 1
2018 inนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุมิตร สุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.จรูญศรี มาดิลกโกวิท, exพิชญาภา ยืนยาว, exวิไลลักษณา สร้อยคีรี, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, อาจารย์, inดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี, อาจารย์, exสุธารัตน์ ชาวนาฟาง, "การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ: กรณีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่", การประชุมวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2 - 3 กรกฎาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=07&SectionID=06]