ผลงานภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ ปี 2021

20

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

4

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมวัสดุต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 20
2021 exP. Leung, exT.Martin, exQ. Xu, exC. Flox, exM.R. Mohamad, exJ. Palma, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, exX. Zhu, exW.W. Xing, exA.A. Shah, "A new aqueous all-organic flow battery with high cell voltage in acidic electrolytes", Applied Energy, ปีที่ 282, ฉบับที่ -, มกราคม 2021, หน้า 116058-1-12
2021 exNatnicha Mueanpun, exNuttapon Srisuk, exNattapat Chaiammart, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Nanoporous activated carbons derived from water ferns as an adsorbent for removal of paraquat from contaminated wate", Materialia, ปีที่ 15, ฉบับที่ -, มีนาคม 2021, หน้า 100986-1-7
2021 exKritchasorn Kantarod, exThanapat Worakul, exAssoc.Prof.Dr.Darunee Soorukram, exAssoc.Prof.Dr.Chutima Kuhakarn, exProf.Dr.Vichai Reutrakul, exAssoc.Prof.Dr.Panida Surawatanawong, inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, อาจารย์, exDr.Pawaret Leowanawat, "Dibenzopleiadiene-embeded polyaromatics via [4 + 3] annulative decarbonylation/decarboxylation", Organic Chemistry Frontiers, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 522-530
2021 exSamit Niyasom, inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Development of biomaterial fillers using eggshells, water hyacinth fibers,and banana fibers for green concrete construction", Construction and Building Materials, ปีที่ 283, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2021, หน้า 122627-1-13
2021 exLaksamee Angkurarach, inดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม, รองศาสตราจารย์, "Fatigue performance and relaxation behavior of deep rolled martensitic stainless steel AISI 420", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 1-7
2021 exSai?yan Primee, inดร.ปฏิภาณ จุ้ยเจิม, รองศาสตราจารย์, "Modified Mechanical Surface Treatment for Optimized Fatigue Performance of Martensitic Stainless Steel AISI 420", Metals and Materials International, ปีที่ 27, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2021, หน้า 946-952
2021 exRattikorn Soadaen, exPichai Janmanee, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Characteristics of Ternary Metal (Cu-Ni-TiN) Electrodes Used in an Electrical Discharge Machining Process", Metals, ปีที่ 11, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2021, หน้า 694-710
2021 exJukkrit Nootem, exDr.Rathawat Daengngern, exDr.Chanchai Sattayanon, inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, อาจารย์, exDr.Suttipong Wannapaiboon, exProf.Dr.Paitoon Rashatasakhon, exDr.Kantapat Chansaenpak, "The synergy of CHEF and ICT toward fluorescence ‘turn-on’ probes based on push-pull benzothiazoles for selective detection of Cu2+ in acetonitrile/water mixture", Journal of Photochemistry & Photobiology, A: Chemistry, ปีที่ 415, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2021, หน้า 113318(1)-113318(11)
2021 inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, อาจารย์, inดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr.Suttipong Wannapaiboon, exDr.Kantapat Chansaenpak, exDr.Piyanut Pinyou, inดร.ธานิน นานอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAssist.Prof.Dr.Pongsakorn Kanjanaboos, "Novel Dihydro-1,3,2H-benzoxazine Derived from Furfurylamine: Crystal Structure, Hirshfeld Surface Analysis, Photophysical Property, and Computational Study", Crystals, ปีที่ 11, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2021, หน้า 568(1)-568(17)
2021 inดร.ปิยะวณี จริยะสกุลโรจน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRaksit Supthanyakul, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ เลิศวรสิริกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.สุทธินันท์ พงษ์ธรรมรักษ์, exศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย, "Structure and properties of in situ reactive blend of polylactide and thermoplastic starch", International Journal of Biological Macromolecules, ปีที่ 182, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2021, หน้า 1238-1247
2021 exนายกันต์กวี สุขถาวร, exดร.นลพรรณ นุชสุวรรณ, exนายรัฏฐพิชญ์ วุฒิสาร, exผศ.ดร.สุชาดา จงรุ่งเรืองโชค, exผศ.ดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Golden glittering biocomposite fibers from poly(lactic acid) and nanosilver-coated titanium dioxide with unique properties; antibacterial, photocatalytic, and ion sensing properties", ACS Omega, ปีที่ 6, ฉบับที่ 25, มิถุนายน 2021, หน้า 16307-16315
2021 exChayanaphat Chokradjaroen, exJiangqi Niu, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNagahiro Saito, "Insight on solution plasma in aqueous solution and their application in modification of chitin and chitosan", International Journal of Molecular Sciences, ปีที่ 22, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2021, หน้า 430
2021 exMongkol Tipplook, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYukihiro Muta, exNagahiro Saito, "Facile In Situ Synthesis of Amphiphilic Carbon-Supported Pt: Innovative Catalyst Preparation for Proton Exchange Membrane Fuel Cells", ACS Applied Energy Materials, ปีที่ 4, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2021, หน้า 5606-5614
2021 exJukkrit Nootem, exDr.Chanchai Sattayanon, exDr.Rathawat Daengngern, exAssist.Prof.Dr.Anyanee Kamkaew, inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, อาจารย์, exDr.Suttipong Wannapaiboon, exProf.Dr.Paitoon Rashatasakhon, exDr.Kantapat Chansaenpak, "BODIPY-Pyridylhydrazone Probe for Fluorescence Turn-On Detection of Fe3+ and Its Bioimaging Application", Chemosensors, ปีที่ 9, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 165(1)-165(18)
2021 exKasidit Janbooranapinij, exArinchai Yimponpipatpol, exNarueporn Ngamthanacom, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Conversion of industrial carpet waste into adsorbent materials for organic dye removal from water", Cleaner Engineering and Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2021, หน้า 100150-1-7
2021 exนางธรรมรส ปั้นทองสุข, exนางสาวภคมณ กิตติสยาม, exนางสาวนิศารัตน์ เมืองลือ, exนางสาวสิรีธร เบญจวรรณ, exดร.ปาจรีย์ ถาวรนิติ, exผศ.ดร. ชญานี ทิพยเสม, exผศ.ดร. สิริพรรณ นิลไพรัช, exGreg HENESS, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Effect of hydrogen peroxide and bagasse ash additions on thermal conductivity and thermal resistance of geopolymer foams", materials today communications, ปีที่ 26, ฉบับที่ -, มีนาคม 2021, หน้า 102149-
2021 exAnchan Khankhuean, exWantana Kuratsameethong, exSomtop Santibenchakul, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exMasataka Sugimoto, exNatee Srisawat, inดร.ทองใส จำนงการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Oriented ZnO nanoflowers obtained after calcination of electrospinning poly(vinyl alcohol)/zinc oxide/zinc acetate composite mats", South African Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 37, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2021, หน้า 179-185
2021 exNatapol Suetrong, exDr.Kantapat Chansaenpak, exDr.Sarawoot Impeng, exDr.Piyanut Pinyou, exDr.Vincent Blay, exRub?n Blay-Roger, exDr.Sireerat Lisnund, exAssist.Prof.Dr.Pongsakorn Kanjanaboos, inดร.ยุรนันท์ หาญลำยวง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDr.Suttipong Wannapaiboon, inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, อาจารย์, "Influences of Chemical Functionalities on Crystal Structures and Electrochemical Properties of Dihydro-benzoxazine Dimer Derivatives", Crystals, ปีที่ 11, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2021, หน้า 979(1)-979(19)
2021 inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, exSarun Muntongkaw, exSompratthana Pianklang, "Thermal Insulation Performances of Plaster Composites Based on Embedding Natural Rubber Latex Compound", Key Engineering Materials, ปีที่ 904, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2021, หน้า 441-446
2021 exSarun Muntongkaw, exSompratthana Pianklang, inดร.นุชนภา ตั้งบริบูรณ์, รองศาสตราจารย์, "Modifications to improve properties of gypsum ceiling composites as multifunctional construction by embedding Typha angustifolia fiber and natural rubber latex compound", Case Studies in Construction Materials, ปีที่ 15, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2021, หน้า e00658-

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมวัสดุต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 10
2021 exSittan Wongcharoen, exChayanaphat Chokradjaroen, exNagahiro Saito, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Facile preparation of Au nanoparticles supported on TiO2 hollow fibers as visible light photocatalyst for dye degradation", The 21st International Union of Materials Research Societies International Conference in Asia (IUMRS-ICA 2020), 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2021, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2021 exMyo Myo Thu, exNattapat Chaiammart, exApiluck Eiad-ua, exAye Aye Thant, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Waste engine oil derived porous nanocarbons by solution plasma and steam activation and theirapplication as supercapacitor electrode", The 21st International Union of Materials Research Societies International Conference in Asia (IUMRS-ICA 2020), 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2021, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2021 exNicha Choophun, exNattapat Chaiammart, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimized synthesis and characterization of silica from rice husk", The 21st International Union of Materials Research Societies International Conference in Asia (IUMRS-ICA 2020), 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2021, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2021 exKasidit Janbooranapinij, exArinchai Yimponpipatpol, exNarueporn Ngamthanacom, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis of hydroxyapatite from calcium oxide derived from waste carpets", The 21st International Union of Materials Research Societies International Conference in Asia (IUMRS-ICA 2020), 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2021, ประเทศไทย
2021 exArinchai Yimponpipatpol, exKasidit Janbooranapinij, exNarueporn Ngamthanacom, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Conversion of waste carpet into carbon/calcium hydroxide composite and their application as dye adsorbent", The 21st International Union of Materials Research Societies International Conference in Asia (IUMRS-ICA 2020), 23 - 26 กุมภาพันธ์ 2021, ประเทศไทย
2021 exNu Myat Thazin, exNattapat Chaiammart, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Kapok-Derived Porous Carbon Fibers with Controlled Morphology and Porosity for Supercapacitor Electrode Application", The Asian Meeting on Ferroelectricity (AMF)-The Asian Meeting on Electroceramics (AMEC) 2021, 7 - 9 กรกฎาคม 2021, กรุงเทพฯ (Online conference)
2021 exMyo Myo Thu, exNattapat Chaiammart, exAye Aye Thant, exNagahiro Saito, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thermal Oxidation of Nanocarbons Synthesized by Solution Plasma Process with Enhanced Supercapacitor Performance", The Asian Meeting on Ferroelectricity (AMF)-The Asian Meeting on Electroceramics (AMEC) 2021, 7 - 9 กรกฎาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exAye Aye Thant, inดร.กษิดิศ พนมสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAye Myint Moh, exWuttyee Moe, "Controlled Synthesis of Carbon Nanotubes by Chemical Vapor Deposition Technique", The Asian Meeting on Ferroelectricity (AMF)-The Asian Meeting on Electroceramics (AMEC) 2021, 7 - 9 กรกฎาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 inดร.รติพร มั่นพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุธาสินี กิตยาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทัศนีวรรณ เลิศเจริญฤทธิ์, inดร.ทรงชัย อักษรคิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Promoting Design Thinking of High School Student through STEM Partnership for Design-based Learning in PM 2.5 Crisis", 2021 International Conference of East-Asian Association for Science Education, 18 - 20 มิถุนายน 2021, Shizuoka ญี่ปุ่น
2021 inดร.ทรงชัย อักษรคิด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทัศนีวรรณ เลิศเจริญฤทธิ์, inดร.สุธาสินี กิตยาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รติพร มั่นพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Promoting Attitude toward STEM of High School Student through STEM Partnership for Design-based Learning in PM 2.5 Crisis", The 8th International Conference for Science Educators and Teachers (ISET 2021), 7 - 9 กรกฎาคม 2021, กระบี่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2021 exจารุวรรณ จำเนียรพล, exพิณทิพย์ รัมภกาภรณ์, inดร.วีรชัย ชัยวรพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, inนายดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รติพร มั่นพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุดาทิพย์ แซ่ตั้น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบการทำแห้งด้วยการควบคุมการไหลของอากาศแวดล้อมและการตากแดดและการเปรียบเทียบการเก็บรักษาในระบบปิดและยุ้งฉางต่อคุณภาพข้าวเปลือกพันธ์ุทับทิมชุมแพ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Publish Year International Petty Patent 4
2021 inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, exพศุตม์ บุญคั้นผล, inดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อุปกรณ์วัดอุณหภูมิประเภทเทอร์โมคัปเปิล (Thermocouple)", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.ปริญญา ฉกาจนโรดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายพยูร เสนทองแก้ว, "อุปกรณ์ใส่สารตัวอย่างสำหรับเครื่องวัดการเลี้ยวเบนของลำรังสีเอ็กซ์", Kasetsart University, 2021
2021 inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, อาจารย์, exนางสาวณัฐกฤตา เพ่งผล , exผศ.ดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, exนายกันต์กวี สุขถาวร, "การเตรียมเส้นเชิงประกอบที่มีสมบติแม่เหล็กโดยใช้เม็ดพลาสติกพอลิแลคติกแอซิดและผงแม่เหล็กแบเรียมเฟอร์ไรท์ (Barium Ferrite) เพื่อใช้ในการพิมพ์สามมิติ", Kasetsart University, 2021
2021 exนายวีระวัฒน์ แช่มปรีดา, exภรรทนพ กนกรัตนา, exนิรันดร์ รุ่งสว่าง, exณัฐยา มังกร, exศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "เอนไซม์ตรึงรูปสำหรับผลิตแอลดีไฮด์จากแอลกอฮอล์ และกรรมวิธีการผลิตแอลดีไฮด์โดยใช้เอนไซม์ตรึงรูปดังกล่าวเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา", สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, 2021

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2018 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=06&SectionID=10]