ผลงานภาควิชาวิศวกรรมเคมี ปี 2020

29

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

36

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมเคมีต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 29
2020 inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exZehui Du, exApitchaya Thempetch, exChaiwat Prapainainar, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, รองศาสตราจารย์, exStuart M. Holmes, "Properties and DMFC performance of nafion/mordenite composite membrane fabricated by solution-casting method with different solvent ratio", Energy, ปีที่ 190, ฉบับที่ -, มกราคม 2020, หน้า 116451-116461
2020 exYoke Wang Cheng, exChi Cheng Chong, exChin Kui Cheng, exKim Hoong Ng, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, exJoon Ching Juan, "Ethylene production from ethanol dehydration over mesoporous SBA-15 catalyst derived from palm oil clinker waste", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 249, ฉบับที่ -, มีนาคม 2020, หน้า 1-13
2020 inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMs. Ornkanit Chante, exนางสาวปัทมพร เชื่องยาง, "Statistical optimization for precipitation of bioactive compounds from extracted Centella asiatica using gas anti-solvent technique.", Journal of Food Processing Engineering, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 1-10
2020 exTiprawee Tongtummachat, exNattee Akkarawatkhoosith, exAmaraporn Kaewchada, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, รองศาสตราจารย์, "Conversion of Glucose to 5-Hydroxymethylfurfural in a Microreactor", Frontiers in Chemistry, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม 2020, หน้า 1-9
2020 exSurached Thongboon, exPacharaporn Rittiron, exDanusorn Kiatsaengthong, exThanaphat Chukeaw, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Propylene Epoxidation to Propylene Oxide Over RuO2, CuO, TeO2, and TiO2 Supported on Modified Mesoporous Silicas", Journal of Nanoscience and Nanotechnology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 6, มิถุนายน - กรกฎาคม 2020, หน้า 3466-3477
2020 exDr. Nattee Akkarawatkhoosith, exAmaraporn Kaewchada, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, รองศาสตราจารย์, "Continuous catalyst-free biodiesel synthesis from rice bran oil fatty acid distillate in a microreactor", Energy Reports, ปีที่ 6, ฉบับที่ supp.2, มีนาคม 2020, หน้า 545-549
2020 exSupakrit Pumrod, exAmaraporn Kaewchada, inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, รองศาสตราจารย์, "5-HMF production from glucose using ion exchange resin and alumina as a dual catalyst in a biphasic system", RSC Advances, ปีที่ 10, ฉบับที่ 16, มีนาคม 2020, หน้า 9492-9498
2020 exPoj Hansirisawat, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, ex Koji Tokimatsu, exYusuf Chisti, "Techno-economics of conventional fast pyrolysis and microwaved-assisted pyrolysis for biodiesel production from oil palm empty fruit bunch", Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences: An International Peer Review E-3 Journal of Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2020, หน้า 127-143
2020 exPattarawadee Sungpichai, exSuwanna Kaewklam, exMaythee Saisriyoot, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Comparison of techno-economic for ethanol production plant from empty fruit brunch in Thailand", Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences: An International Peer Review E-3 Journal of Sciences , ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2020, หน้า 144-159
2020 exBundit Kottititum, exWinit Bouapetch, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, exWichit Prakaypan, "Design and Implementation of Energy Recovery System from Autoclaves in Fiber Cement Industry", Applied Science and Engineering Progress, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2020, หน้า 19-31
2020 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวปวันรัตน์ ประไพตระกูล, exนายนพดล ปั้นจันทร์, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Synthesis of Dimethyl Ether via CO2 Hydrogenation: Effect of the Drying Technique of Alumina on Properties and Performance of Alumina-Supported Copper Catalysts", ACS Omega, ปีที่ 5, ฉบับที่ 5, มกราคม 2020, หน้า 2334-2344
2020 exโสริญา เพียรเกาะ, inดร.พงศ์เทพ ประจงทัศน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.รติพร มั่นพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Improved Photoelectrochemical Performance of WO3/BiVO4 Heterojunction Thin-Film Photoanodes via Thermal Treatment", Energy Technology, ปีที่ 8, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2020, หน้า 2000147-1-8
2020 exChunyanuch Temvuttirojn, exYingyot Poo-arporn, exNarong Chanlek, exChin Kui Cheng, exChi Cheng Chong, exศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, "Role of Calcination Temperatures of ZrO2 Support on Methanol Synthesis from CO2 Hydrogenation at High Reaction Temperatures over ZnOx/ZrO2 Catalysts", industrial & Engineering Chemistry Research, ปีที่ 59, ฉบับที่ 13, มีนาคม 2020, หน้า 5525-5535
2020 exVarit Kunopagarnwong, exNucharin Panyarat, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, exAkarak Suwanarak, "Modeling and Simulation of Two Geometries of Single StateVirtual Impactor", Journal of Chemical, Biological and Physical Sciences, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2020, หน้า 62-75
2020 exDaochalermwong, A, exChanka, N, exSongsrirote, K, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Removal of Heavy Metal Ions Using Modified Celluloses Prepared from Pineapple Leaf Fiber", ACS OMEGA, ปีที่ 5, ฉบับที่ 10, มีนาคม 2020, หน้า 5285-5296
2020 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Complex effects of wax on ionic liquid pretreatment of oil palm empty fruit bunch", Industrial Crops and Products , ปีที่ 2020, ฉบับที่ 152, กันยายน 2020, หน้า 1-9
2020 exDr. Nattee Akkarawatkhoosith, exAmaraporn Kaewchada, exDr. Chawalit Ngamcharussrivichai, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, รองศาสตราจารย์, "Biodiesel Production Via Interesterification of Palm Oil and Ethyl Acetate Using Ion-Exchange Resin in a Packed-Bed Reactor", BioEnergy Research, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - สิงหาคม 2020, หน้า 542-551
2020 exVarisara Deerattrakul, exApichaya Panitprasert, exPralachoak Puengampholsrisook, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, รองศาสตราจารย์, "Enhancing the dispersion of Cu-Ni metals on graphene aerogel support for use as a catalyst in the direct synthesis of dimethyl carbonate from carbon dioxide and methanol", ACS Omega, ปีที่ 5, ฉบับที่ 21, พฤษภาคม 2020, หน้า 12391-12397
2020 exPunika Puengprasert, exTanida Chalobol, inดร.นุษรา สินบัวทอง, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exChen-Guang Liu, exXin-Qing Zhao, exChularat Sakdaronnarong, "A combined cellulosic and starchy ethanol and biomethane production with stillage recycle and respective cost analysis", Renewable Energy, ปีที่ 157, ฉบับที่ -, กันยายน 2020, หน้า 444-455
2020 exWipawadee Nuengwang, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, ex Matthew J. Realffb, "Real-time optimization of pulp mill operations with wood moisture content variation", Processes, ปีที่ 8, ฉบับที่ 6, พฤษภาคม 2020, หน้า 651-1-16
2020 exPattarawadee Sungpichai, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "BIOETHANOL PRODUCTION FROM OIL PALM TRUNK WITH SCHEDULING OPTIMIZATION", International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET) , ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, กรกฎาคม 2020, หน้า 18-27
2020 exNumpilai, T, exChanlek, N, exPoo-Arporn, Y, exCheng, CK, exSiri-Nguan, N, exSornchamni, T, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, รองศาสตราจารย์, exYigit, N, exRupprechter, G, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, "Tuning Interactions of Surface-adsorbed Species over Fe-Co/K-Al2O3 Catalyst by Different K Contents: Selective CO2 Hydrogenation to Light Olefins", CHEMCATCHEM, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020
2020 exHiesang Sohn, exWeon Ho Shin, exDohyeong Seok, exTaek Lee , exChulhwan Park , exJong-Min Oh, exSe Yun Kim, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Novel Hybrid Conductor of Irregularly Patterned Graphene Mesh and Silver Nanowire Networks", Micromachines, ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 578-1-13
2020 exDhanawich Taechaboonsermsak, exChaiwat Prapainainar, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, รองศาสตราจารย์, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of calcium hydroxy phosphate as a crystallinity enhancer in nafion membrane for direct methanol fuel cell", Chemical Engineering Transactions, ปีที่ 78, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 343-348
2020 exNichaphat Sangkanchanavanich, exPeerawat Puengthaijaroen, exRatchanika Ngamkham, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis Conditions for Natural Rubber and Natural Rubber reinforced with Graphene Fibre Production by Electrospinning", Chemical Engineering Transactions, ปีที่ 78, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 391-396
2020 exBulin Boonrod, exChutithep Rochpuang, exThitiwut Paisan, exChaiwat Prapainainar, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNichakul Hongloi, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimization of Operating Conditions of Bio-HydrogenatedDiesel Production from Fatty Acid", Chemical Engineering Transactions, ปีที่ 78, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2020, หน้า 397-402
2020 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChularat Sakdaronnarong, exMonsikan Vilaipan, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Techno-Economic Analysis for Bioethanol Plant with Multi Lignocellulosic Feedstocks", The International Journal of Renewable Energy Development, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2020, หน้า 319-328
2020 exVarit Kunopagarnwong, exWilawan Punkaew, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "STUDY OF THE FLUID DYNAMICS OF STEAM IN CEMENT AUTOCLAVE ON DIFFERENTGREEN SHEET ARRANGEMENTS AND THERMAL ANALYSIS OF GREEN SHEET", International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET), ปีที่ 11, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2020, หน้า 316-327
2020 exPhattaradit Kidamorn, exWorapinit Tiyatha, exThanaphat Chukeaw, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exHiesang Sohn, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis of Value-Added Chemicals via Oxidative Coupling of Methanes over Na2WO4?TiO2?MnOx/SiO2 Catalysts with Alkali or Alkali Earth Oxide Additives", ACS Omega, ปีที่ 5, ฉบับที่ 23, มิถุนายน - กรกฎาคม 2020, หน้า 13612-13620

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมเคมีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Conference 5
2020 exปตินยา แก้วมณีชัย, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการทดแทนซิลเวอร์ซีโอไลต์ด้วยซิลเวอร์กลาสพาวเดอร์", การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562, 21 กุมภาพันธ์ 2020, ทุ่งสง นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2020 inดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWitchakorn Sittipong, exVongsakorn Chandatana, exNanthanat Angsubhakorn, "Life Cycle Sustainability Assessment: A Case Study of Public Bus in Bangkok, Thailand", The 29th Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry conference (TIChE2020), 1 - 2 มิถุนายน 2020, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exตวงรัตน์ รวบรวม, inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, "การผลิตอนุภาคโคคริสตัลของยาเมเฟนามิค แอซิดกับพาราเซตามอลและนิโคตินาไมด์ ด้วยกระบวนการ Gas Anti-Solvent (GAS)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสาตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exวิภาวรรณ กิ่งแก้ว, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตลิกนินจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร", การประชุมทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 ในวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2563 , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exปิติภาคย์ บุญมี, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของสารเชื่อมขวาง มวลโมเลกุลของไคโตซาน และการใช้สารลดแรงตึงผิวต่อการสังเคราะห์อนุภาคไคโตซานด้วยวิธีการอิมัลชั่นชนิดน้ำในน้ำมัน", ประชุมวิชาการครั้งที่ 58 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, Jatujak กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20172016201420132006 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=06&SectionID=08]

แสดงความคิดเห็น

(0)