ผลงานภาควิชาวิศวกรรมเคมี ปี 2019

65

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

39

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

1

Award

รางวัล ปี 2019

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมเคมีต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 64
2019 exThidarat Imyen, exNevzat Yigit, exYingyot Poo-Arporn, exKarin F?ttinger, exG?nther Rupprechter, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, รองศาสตราจารย์, "Promotional Effects of Zn Doping on Cu/Core-Shell Al-MCM-41 for Selective Catalytic Reduction of NO with NH3", JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 743-757
2019 exChayet Worathitanon, exKuntida Jangyubol, exPreeyaporn Ruengrung, inดร.วลีพร ดอนไพร, อาจารย์, exWantana Klysubun, exNarong Chanlek, exPhatthanon Prasitchoke, inดร.เมตตา เจริญพานิช, รองศาสตราจารย์, "High performance visible-light responsive Chl-Cu/ZnO catalysts for photodegradation of rhodamine B", Applied Catalysis B: Environmental, ปีที่ 241, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 359-366
2019 exNattee Akkarawatkhoosith, exผศ.ดร.อมราภรณ์ แก้วชะฎา, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, รองศาสตราจารย์, "Simultaneous development of biodiesel synthesis and fuel quality via continuous supercritical process with reactive co-solvent", FUEL, ปีที่ 237, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 117-125
2019 exRattanaphra, D., exSoodjit, P., inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Synthesis, characterization and catalytic activity studies of lanthanum oxide from Thai monazite ore for biodiesel production", Renewable Energy, ปีที่ 131, ตุลาคม 2019, หน้า 1128-1137
2019 inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNoppawan Pattanapisutkun, exchaiwat Prapainainar, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, รองศาสตราจารย์, "Incorporating graphene oxide to improve the performance of Nafion-mordenite composite membranes for a direct methanol fuel cell", International journal of hydrogen energy, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 362-378
2019 exนางสาวธนาภา นุ่มพิไล , exChularat Wattanakit, inดร.เมตตา เจริญพานิช, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, "Optimization of synthesis condition for CO2 hydrogenation to light olefinsover In2O3 admixed with SAPO-34", Energy Conversion and Management, ปีที่ 180, ฉบับที่ -, มกราคม 2019, หน้า 511-523
2019 exChunyanuch Temvuttirojn, exNatcha Chuasomboon, exนางสาวธนาภา นุ่มพิไล , exKajornsak Faungnawakij, inดร.เมตตา เจริญพานิช, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, "Development of SO42?–ZrO2 acid catalysts admixed with a CuO-ZnO-ZrO2 catalyst for CO2 hydrogenation to dimethyl ether", FUEL, ปีที่ 241, ฉบับที่ -, เมษายน 2019, หน้า 695-703
2019 exWanwisa Kerdlap, exChayut Thongpitak, exSutthinee Keawmaungkom, inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSupaporn Klangprapand, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exYusuf Chisti, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "Natural rubber as a template for making hollow silica spheres and their useas antibacterial agents", Microporous and Mesoporous Materials, ปีที่ 273, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019
2019 exTemvuttirojn, C., exChuasomboon, N., exNumpilai, T., exFaungnawakij, K., inดร.เมตตา เจริญพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, "Development of SO4 2?–ZrO2 acid catalysts admixed with a CuO-ZnO-ZrO2 catalyst for CO2 hydrogenation to dimethyl ether(", Fuel, ปีที่ 241, ฉบับที่ -, เมษายน 2019, หน้า 695-703
2019 exThidarat Imyen, exWanwisa Limphirat, exGu?nther Rupprechter, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, รองศาสตราจารย์, "The roles of ZnO in Cu/core-shell Al-MCM-41 for NO reduction by selective catalytic reduction with NH3: the effects of metal loading and Cu/ZnO ratio", ACS Omega, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 1077-1085
2019 inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPawat Saksomboon, exTanawadee Dechakupt, "Real-time application of pH control in a carbon dioxide bubble column reactor by input/output linearizing control coupled with pH target optimizer", Industrial & Engineering Chemistry Research, ปีที่ 58, ฉบับที่ 2, มกราคม 2019, หน้า 771-781
2019 exAshwin Charles, exMaksudur R. Khan, exKim Hoong Ng, exTa YeongWu, exJunWei Lim, exSuwimol Wongsakulphasatch , inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, exChin Kui Cheng, "Facile synthesis of CaFe2O4 for visible light driven treatment of polluting palm oil mill effluent: Photokinetic and scavenging study", Science of the Total Environment, ปีที่ 661, ฉบับที่ -, เมษายน 2019, หน้า 522-530
2019 inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, อาจารย์, exLi, YC, exPhraewphiphat, T, "Preparation and Electrochemical Properties of the Spongelike Melamine Formaldehyde-Poly(vinyl alcohol)/LiFePO4 Porous Composite as the Lithium-Battery Cathode", INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH, ปีที่ 58, ฉบับที่ 2, มกราคม 2019, หน้า 632-642
2019 exTemvuttirojn, C., exChuasomboon, N., exNumpilai, T., exFaungnawakij, K., inดร.เมตตา เจริญพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, " Development of SO4 2?–ZrO2 acid catalysts admixed with a CuO-ZnO-ZrO2 catalyst for CO2 hydrogenation to dimethyl ether", Fuel, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน 2019, หน้า 695-703
2019 exImyen, T., exYigit, N., exPoo-arporn, Y., exFรถttinger, K., exRupprechter, G., inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, รองศาสตราจารย์, "Promotional Effects of Zn Doping on Cu/Core-Shell Al-MCM-41 for Selective Catalytic Reduction of NO with NH?", Journal of nanoscience and nanotechnology, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 743-757
2019 exImyen, T., exLimphirat, W., exRupprechter, G., inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, รองศาสตราจารย์, "Roles of ZnO in Cu/Core-Shell Al-MCM-41 for NO Reduction by Selective Catalytic Reduction with NH3: The Effects of Metal Loading and Cu/ZnO Ratio", ACS Omega, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 1077-1085
2019 exWadwan Singhapong, exAngkhana Jaroenworaluck, exRaweewan Pansri, exWatchara Chokevivat, exPanlekha Manpetch, exMasahiro Miyauchi, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Mullite membrane coatings: antibacterial activities of nanosized TiO 2 and Cu-grafted TiO 2 in the presence of visible light illumination", Applied Physics A: Materials Science and Processing, ปีที่ 125, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 244-244:16
2019 exChaloemkrit Sonsiam, exAmaraporn Kaewchada, exSupakrit Pumrod, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of 5-hydroxymethylfurfural (5-HMF) from fructose over cation exchange resin in a continuous flow reactor", Chemical Engineering and Processing - Process Intensification, ปีที่ 138, ฉบับที่ 4, เมษายน 2019, หน้า 65-72
2019 exWannaruedee Wannapakdee, exThittaya Yutthalekha, exPannida Dugkhuntod, exKamonlatth Rodponthukwaji , exAnawat Thivasasith, inดร.สมเกียรติ นกบิน, อาจารย์, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, exSitthiphong Pengpanich, exChularat Wattanakit, "Dehydrogenation of Propane to Propylene Using Promoter-Free Hierarchical Pt/Silicalite-1 Nanosheets", Catalysts, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 1-13
2019 exYoke Wang Cheng, exKim Hoong Ng, exSu Shiung Lam, exJun Wei Lim, exSuwimol Wongsakulphasatch , inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, exChin Kui Cheng, "Syngas from catalytic steam reforming of palm oil mill effluent: An optimization study", International Journal of Hydrogen Energy, ปีที่ 44, ฉบับที่ 18, เมษายน 2019, หน้า 9220-9236
2019 inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exTharatron Suwaleerat, exYusuf Chisti, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Biomass and lipid production by Rhodococcus opacus PD630 in molasses-based media with and without osmotic-stress", Journal of Biotechnology, ปีที่ 297, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2019, หน้า 1-8
2019 exNatchanok Pangsang, exUdomsin Rattanapan, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, exChen-Guang Liu, exXin-Qing Zhao, exFeng-Wu Bai, exChularat Sakdaronnarong, "Chemical-free fractionation of palm empty fruit bunch and palm fiber by hot-compressed water technique for ethanol production", Energy Reports, ปีที่ 5, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2019, หน้า 337-348
2019 exTemvuttirojn, C, exChuasomboon, N, exNumpilai, T, exFaungnawakij, K, inดร.เมตตา เจริญพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, "Development of SO42--ZrO2 acid catalysts admixed with a CuO-ZnO-ZrO2 catalyst for CO2 hydrogenation to dimethyl ether", FUEL, ปีที่ 241, เมษายน 2019, หน้า 695-703
2019 exธนาภา นุ่มพิไล, exNarong Chanlek, exYingyot Poo-Arporn, exSUTTIPONG WANNAPAIBOON, exChin Kui Cheng, exNuchanart Siri-Nguan, exThana Sornchamni, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, รองศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, รองศาสตราจารย์, exG?nther Rupprechter, exJumras Limtrakul, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, "Pore size effects on physicochemical properties of Fe-Co/K-Al2O3 catalysts and their catalytic activity in CO2 hydrogenation to light olefins", Applied Surface Science, ปีที่ 483, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2019, หน้า 581-592
2019 exLiu, C.-G., exXiao, Y., exXia, X.-X., exZhao, X.-Q., exPeng, L., inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, ex Bai, F.-W., "Cellulosic ethanol production: Progress, challenges and strategies for solutions", Biotechnology Advances, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2019, หน้า 491-504
2019 exPimpun Tongpun, exWei-Cheng Wang, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Techno-economic analysis of renewable aviation fuel production: From farming to refinery processes", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 226, ฉบับที่ -, เมษายน 2019, หน้า 6-17
2019 exThapanee Bangjang, exNikolay Cherkasov, exPetr Denissenko, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, รองศาสตราจารย์, exProf. Evgeny V. Rebrov, "Enhanced Droplet Size Control in Liquid-Liquid Emulsions Obtained in a Wire-Guided X-Mixer", Chemical Engineering & Technology, ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2019, หน้า 1053-1058
2019 exNattee Akkarawatkhoosith, exAmaraporn Kaewchada, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, รองศาสตราจารย์, "High-throughput CO 2 capture for biogas purification using monoethanolamine in a microtube contactor", Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers , ปีที่ 98, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2019, หน้า 113-123
2019 exTanakit Chomboon, exWeerit Kumsung, inดร.เมตตา เจริญพานิช, รองศาสตราจารย์, exSelim Senkan, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Chromium-Ruthenium Oxides Supported on Gamma-Alumina as an Alternative Catalyst for Partial Combustion of Methane", Catalysts , ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, เมษายน - พฤษภาคม 2019, หน้า 1-18
2019 exThanaphat Chukeaw, exSarannuch Srignam, inดร.เมตตา เจริญพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Screening of single and binary catalysts for oxidative coupling of methane to value-added chemicals", Molecular Catalysis, ปีที่ 470, ฉบับที่ -, มิถุนายน - กรกฎาคม 2019, หน้า 40-47
2019 exTemvuttirojn, C., exChuasomboon, N., exNumpilai, T., exFaungnawakij, K., inดร.เมตตา เจริญพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, "Development of SO 4 2โˆ’ โ€“ZrO 2 acid catalysts admixed with a CuO-ZnO-ZrO 2 catalyst for CO 2 hydrogenation to dimethyl ether", Fuel, ปีที่ 2019, ฉบับที่ -, เมษายน 2019, หน้า 695-703
2019 exHornchaiya, C., inดร.สิริพล อนันตวรสกุล, รองศาสตราจารย์, exSoares, J.B.P., exMehdiabadi, S., "Simultaneous Deconvolution of the Bivariate Molecular Weight and Chemical Composition Distribution of Ethylene/1-Hexene Copolymers", Macromolecular Chemistry and Physics, ปีที่ 220, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2019
2019 exZhan Sheng Lee, exSim Yee Chin, exJun Wei Lim, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, exChin Kui Cheng, "Treatment technologies of palm oil mill effluent (POME)and olive mill wastewater (OMW): A brief review", Environmental Technology and Innovation, ปีที่ 15, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2019, หน้า 1-19
2019 exVarisara Deerattrakul, exNevzat Yigit, exG?nther Rupprechter, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, รองศาสตราจารย์, "The roles of nitrogen species on graphene aerogel supported Cu-Zn as efficient catalysts for CO2 hydrogenation to methanol", Applied Catalysis A: General, ปีที่ 580, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2019, หน้า 46-52
2019 exPhetarporn, V., exLoykulnant, S., exKongkaew, C., inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Composite properties of graphene-based materials/natural rubber vulcanized using electron beam irradiation", Materials Today Communications, ปีที่ 19, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2019, หน้า 413-424
2019 exBangjang, T., exCherkasov, N., exDenissenko, P., inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, รองศาสตราจารย์, exRebrov, E.V., "Enhanced Droplet Size Control in Liquid-Liquid Emulsions Obtained inย aย Wire-Guided X-Mixer", Chemical Engineering and Technology, ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2019, หน้า 1053-1058
2019 exNaphattanun Akkharaphatthawon, exNarong Chanlek, exChin Kui Cheng, inดร.เมตตา เจริญพานิช, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, "Tuning adsorption properties of GaxIn2-xO3 catalysts for enhancement of methanol synthesis activity from CO2 hydrogenation at high reaction temperature", Applied Surface Science, ปีที่ 489, ฉบับที่ -, กันยายน 2019, หน้า 278-286
2019 exNattee Akkarawatkhoosith, exAmaraporn Kaewchada, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, รองศาสตราจารย์, "Production of Biodiesel from Palm Oil under Supercritical Ethanol in the Presence of Ethyl Acetate", Energy & Fuels, ปีที่ 33, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2019, หน้า 5322-5331
2019 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, exYanyong Angklomkleaw, exSirapong Tengpavadee, "Simulation of Spherocylinder Particle Transport Phenomena Using Discrete Element Method", Asian Journal of Applied Sciences , ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, เมษายน 2019, หน้า 258-271
2019 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, exS. Wongsiriwan, exPakon Laopreecha, "Simulation of Three-dimensional Vibrated Fluidized Bed Dryer Using Distinct Element Method", Asian Journal of Applied Sciences, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, เมษายน 2019
2019 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, exS. Laorratanasak, exParichat Mongkolsaowanit, "Mathematical Model of Three Dimensional Spouted Bed Using Distinct Element Method", Asian Journal of Applied Sciences, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 2321-0893
2019 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, exW. Limniyakul, exS. Wanganusorn, "Application of Reactive Distillation for Biodiesel ProductionEnhancement: An alkyl process", Asian Journal of Applied Sciences, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2019, หน้า 303-312
2019 exPicha Poowanchaikul, exTaradol Piromchart, exNattawich Atchananonkul, exThanapluet Sinlapacharoen, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Pipeline Balance and Monitoring for the Integrated Flare System inMap Ta Phut Industrial Estate", Asian Journal of Applied Sciences, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2019, หน้า 335-345
2019 exPacharaporn Rittiron, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วลีพร ดอนไพร, อาจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Production of Glycerol Carbonate from Glycerol over Templated-Sodium-Aluminate Catalysts Prepared Using a Spray-Drying Method", ACS Omega , ปีที่ 4, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม - มิถุนายน 2019, หน้า 9001-9009
2019 exHiesang Sohn, exQiangfeng Xiao, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYoungjin Ye, exJinwoo Lee, exHyokyung Han, exSehkyu Park, exGen Chen, exYunfeng Lu, "Thermally Robust Porous Bimetallic (NixPt1-x) Alloy Mesocrystals within Carbon Framework: High-Performance Catalysts for Oxygen Reduction and Hydrogenation Reactions", ACS Applied Materials & Interfaces, ปีที่ 11, ฉบับที่ 24, มิถุนายน - กรกฎาคม 2019, หน้า 21435-21444
2019 exSalakhum, S, exYutthalekha, T, exShetsiri, S, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, exWattanakit, C, "Bifunctional and Bimetallic Pt-Ru/HZSM-5 Nanoparticles for the Mild Hydrodeoxygenation of Lignin-Derived 4-Propylphenol", ACS APPLIED NANO MATERIALS, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 1053-1062
2019 exHongloi, N., inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กานดิส สุดสาคร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPrapainainar, C., "Nickel catalyst with different supports for green diesel production", Energy, ปีที่ 182, ฉบับที่ -, กันยายน 2019, หน้า 306-320
2019 inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, รองศาสตราจารย์, exPapop Bannatham, exSornsawan Teeraboonchaikul, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, exP. A. Ramachandran , "Modeling and evaluation of hydrodesulfurization and deactivation ratesfor partially wetted Trilobe catalyst using finite element method", Powder Technology, ปีที่ 354, ฉบับที่ -, กันยายน 2019, หน้า 779-791
2019 inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Wanasorn Somphol, exThipjak Na Lampang, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Surapich Loykulnan, "Natural rubber reinforced by nanocellulose extracted from dried rubber leaves", AIP Conference Proceedings, ปีที่ 2083, ฉบับที่ -, มีนาคม 2019, หน้า ---
2019 exSaran Kingsakklang, inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, อาจารย์, exรศ.ดร.มาลินี ศรีอริยนันท์, "The Interconnected Open-Channel Highly Porous Carbon Material Derived from Pineapple Leaf Fibers as a Sustainable Electrode Material for Electrochemical Energy Storage Devices", Key Engineering Materials, ปีที่ 798, ฉบับที่ -, เมษายน 2019, หน้า 97-104
2019 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Performance of Concrete Confined with a Jute–Polyester Hybrid Fiber Reinforced Polymer Composite: A Novel Strengthening Technique", Fibers, ปีที่ 7, ฉบับที่ 72, สิงหาคม 2019, หน้า 1-26
2019 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChanin Khomlaem, exYusuf Chisti, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "A comparison of methods of ethanol production from sweet sorghum bagasse", Biochemical Engineering Journal, ปีที่ 151, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2019, หน้า 107352-107358
2019 exWorawat Jansomboon, ex Surapich Loykulnant, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Electron Beam Radiation Crosslinking of Natural Rubber Prepared by Latex Mixing Filled Silica-Graphene Blend", Key Engineering Materials, ปีที่ 803, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2019, หน้า 361-365
2019 exThidarat Petchsoongsakul, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSurapich Loykulnant, exChaveewan Kongkaew, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis of Natural Composite of Natural Rubber Filling Chitosan Nanoparticle", Key Engineering Materials, ปีที่ 821, ฉบับที่ -, กันยายน 2019, หน้า 96-102
2019 exW Chawalitsakunchai, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex S Loykulnunt, ex S Tanpichai, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Extraction of nanocellulose from pineapple leaves by acidhydrolysis and pressurized acid hydrolysis for reinforcement in natural rubber composites", IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, ปีที่ 526, ฉบับที่ -, มกราคม 2019, หน้า 1-(012019)-4-(012019)
2019 exN Thungphotrakul, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex S Loykulnunt, ex S Tanpichai, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "synthesis of sodium linosulfonate from linin extracted from oil palm empty fruit bunches by acidalaline treatment for reinforcement in natural rubber composites", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering , ปีที่ 526, ฉบับที่ -, มกราคม 2019, หน้า 1-4
2019 exWahab, N., inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, exHussain, Q., exChaimahawan, P., "Performance of concrete confined with a jute-polyester hybrid fiber reinforced polymer composite: A novel strengthening technique", Fibers, ปีที่ 7, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2019
2019 exFang, C., exKuboon, S., exKhemthong, P., exButburee, T., exChakthranont, P., exItthibenchapong, V., exKasamechonchung, P., inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, exFaungnawakij, K., "Highly dispersed Ni[sbnd]Cu nanoparticles on SBA-15 for selective hydrogenation of methyl levulinate to ฮณ-valerolactone", International Journal of Hydrogen Energy, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม 2019
2019 exNattee Akkarawatkhoosith, exApichart Srichai, exAmaraporn Kaewchada, exChawalit Ngamcharussrivichai, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, รองศาสตราจารย์, "Evaluation on safety and energy requirement of biodiesel production:Conventional system and microreactors", Process Safety and Environmental Protection, ปีที่ 132, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2019, หน้า 294-302
2019 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, exWilasinee Inrung, "Nutrients formulation to maximize Ankistrodesmus sp. microalgal cell biomass and lipid productivities", Journal of Biological Research (Italy), ปีที่ 92, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2019, หน้า 95-100
2019 exนางสาวศิรดา สังสินชัย, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพญ.ภัทรา วัฒนพันธุ์, inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, "Texture Modification Technologies and Their Opportunities for the Production of Dysphagia Foods: A Review", Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety, ปีที่ 18, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019, หน้า 1898-1912
2019 inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exปาลิดา เทียนเจริญวงศ์, exภัทรดิศ กิฎามร, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis of Light Hydrocarbons via Oxidative Coupling of Methane over Silica-supported Na2WO4-TiO2 Catalyst", Engineering Journal, ปีที่ 23, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2019, หน้า 169-182
2019 inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจงรักษ์ ภูมิโคกรักษ์, inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา, "Impacts of spray drying conditions on stability of isoflavones in microencapsulated soybean extract", Drying Technology, ปีที่ 37, ฉบับที่ 14, ตุลาคม 2019, หน้า 1844-1862
2019 exนพดล ปั้นจันทร์, inดร.วลีพร ดอนไพร, อาจารย์, exJaroon Junsomboon, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, รองศาสตราจารย์, "Influence of the Calcination Technique of Silica on the Properties and Performance of Ni/SiO2 Catalysts for Synthesis of Hydrogen via Methane Cracking Reaction", ACS Omega, ปีที่ 4, ฉบับที่ 19, พฤศจิกายน 2019, หน้า 18076-18086
Publish Year National Journal 1
2019 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, exR. Junsittiwate, exP. Boontor, "A KINETIC MODEL IN PYROLYSIS OF PALM EMPTY FRUIT BUNCH AND BIO-OIL UPGRADING FOR POWER GENERATION", Journal of Research and Applications in Mechanical Engineering , ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2019, หน้า 60-70

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมเคมีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 3
2019 exWaraporn Suksuchot, exDussadee Ratanaphra, exSasikarn Nuchdang, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, "Preparation and Characterization of Tri-Sodium Phosphate Derived from Thai Monazite Ore Processing as Solid Base Catalyst", Universal Academic Cluster International Winter Conference in Okinawa JAPAN , 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2019, Okinawa ญี่ปุ่น
2019 exKritpornpawee Pindit, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Added Value of Jatropha oil: Bio-lubricant", Universal Academic Cluster International Winter Conference in Okinawa JAPAN, 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2019, Okinawa ญี่ปุ่น
2019 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, exWilasinee Inrung, "Biomass and lipid production from Ankistrodesmus sp.", The 31st Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference “BIO innovation for sustainability”, 10 - 12 พฤศจิกายน 2019, ภูเก็ต ประเทศไทย
Publish Year National Conference 7
2019 exศุทธินี แก้วเมืองคำ , exปณิธิ วิรุฬห์พอจิต, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "การเลือกชนิดสารไวแสง ระยะเวลาการผสมและชนิดหลอดไฟสำหรับเพิ่มค่าความหนาแน่นของการเชื่อมขวางของฟิล์มจากยางธรรมชาติที่ผ่านการพรีวัลคาไนซ์ด้วย UV", สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 , 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนางสาวจินต์จุฑานันท์ ฐิตินันท์เมือง, exนางสาวเกวลี จอร์โอ, inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงคุณภาพถ่านชาร์จากทะลายปาล์มน้ำมันเปล่าด้วยกระบวนการทอรีแฟคชันโดยใช้เศษพลาสติกพอลิพรอพิลีน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนายอาคเนย์ ประวัติยากูร, inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันชีวมวลจากต้นกระถินยักษ์สายพันธ์ มก.5/7 ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยา Ni3P/HZSM-5 และ Cu-ZnO/CeO2/ZrO2/Al2O3", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาาลัยเกษตรศาสตร์, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนายณปภัช ดลสิริฤทธิกุล, exนางสาววัชราพรรณ วัฒนสมบัติ, inดร.อภิญญา ดวงจันทร์, รองศาสตราจารย์, "การแครกกิ้งน้ำมันกลั่นหนักโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา TiO2/ZrO2 และSO42-/TiO2/HZSM-5", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 57 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนางสาวปัทมพร เชื่องยาง, inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, "การผลิตอนุภาคโคคริสทัลของยาอินโดเมทาซินกับพาราเซตามอลด้วยกระบวนการ Gas Anti-Solvent (GAS)", การประชุมวิชาการ เสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ร่วมกับการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 "นวัตกรรมและการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. , 13 - 14 มิถุนายน 2019, นครปฐม ประเทศไทย
2019 exธนาวดี ชาตินฤมาณ, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์จุดที่เหมาะสมในการติดตั้งเซ็นเซอร์วัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์(H2S)และก๊าซมีเทน(CH4)บนแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมและปรับปรุงแผนฉุกเฉิน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่10, 22 มิถุนายน - 22 กรกฎาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพิราภา พิศโสระ, exบัญญ์ชนิต วิไลสวัสดิ์, "การประเมินและการเปรียบเทียบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดป้อนแอลกอฮอลล์โดยตรงและเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน", พะเยาวิจัย8, 22 - 24 มกราคม 2019, พะเยา ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Year:

<< 20172016201420132006 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=06&SectionID=08]

แสดงความคิดเห็น

(0)