ผลงานภาควิชาวิศวกรรมเคมี ปี 2024

28

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (27 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมเคมี 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (27 คน)
ในภาควิชาวิศวกรรมเคมี ปี 2024

Publish Year International Journal 28
2024 exTaechaboonsermsak, D., exPrapainainar, C., inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, ศาสตราจารย์, exPerez-Page, M., exHassan-Naji, R., exJi, Z., exChen, J., exGuo, Z., exHolmes, S.M., inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Calcium hydroxy phosphate-functionalized graphene oxide/Nafion composite membrane for direct methanol fuel cell", International Journal of Hydrogen Energy, ปีที่ 52, ฉบับที่ Part C, มกราคม 2024, หน้า 1093-1110
2024 exWiroonpochit, P., exSarilak, D., inนางสาววิมลรัตน์ อินศวร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทิพยรัตน์ ชาหอมชื่น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รังสิมา ชลคุป, exChisti, Y., inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "Surfactants affect urea deproteinization and subsequent prevulcanization of natural rubber latex", Materials Chemistry and Physics, ปีที่ 311, ฉบับที่ -, มกราคม 2024
2024 exSanhaporn Phachaipum, exchaiwat Prapainainar, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "Proton-exchange polymer composite membrane of Nafion and microcrystalline cellulose for performance improvement of direct glycerol fuel cell", International Journal of Hydrogen Energy, ปีที่ 52, ฉบับที่ Part C, มกราคม 2024, หน้า 1111-1120
2024 exGebretatios, A.G., exBanat, F., inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exCheng, C.K., "Synthesis of sustainable rice husk ash-derived nickel-decorated MCM-41 and SBA-15 mesoporous silica materials for hydrogen storage", International Journal of Hydrogen Energy, ปีที่ 51, ฉบับที่ -, มกราคม 2024, หน้า 255-266
2024 exNattee Akkarawatkhoosith, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exChotika Yoocham, exThanakorn Damrongsakul , exTiprawee Tongtummachat, "Valorization of beverage waste as a sugar source for 5-hydroxymethylfurfural production", Journal of Environmental Chemical Engineering, ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 1-10
2024 exNapaphut Dolsiririttigul, exThanapha Numpilai, exKajornsak Faungnawakij, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exGunther Rupprechter, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, "Unraveling the complex interactions between structural features and reactivity of iron-based catalysts across various supports in the synthesis of light olefins from syngas", Chemical Engineering Journal , ปีที่ 480, ฉบับที่ 2, มกราคม 2024, หน้า 1-22
2024 exPattaweepaiboon, S., inดร.วิศิษฎ์ หิรัณย์ภิญโญภาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIamprasertkun, P., exPimphor, K., inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDirayanti, D., inดร.อดิศักดิ์ บุญชื่น, รองศาสตราจารย์, inนายวีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร, รองศาสตราจารย์, "Upcycling electrode materials from spent single-use zinc-carbon/alkaline batteries into rechargeable lithium-ion battery application", Journal of Energy Storage, ปีที่ 76, ฉบับที่ -, มกราคม 2024
2024 exYoke Wang Cheng, exChi Cheng Chong, exChin Kui Cheng, exChi-Hwa Wang, exKim Hoong Ng, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exMan Kee Lam, exJun Wei Lim, "Long-term evaluation of palm oil mill effluent (POME) steam reforming over lanthanum-based perovskite oxides", Journal of Environmental Management, ปีที่ 351, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 1-13
2024 exSurached Thongboon, exChattathip Muenchanama, exRavinnipa Chanthanumatt, inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.กานดิส สุดสาคร, รองศาสตราจารย์, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exKajornsak Faungnawakij, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, "Efficient Cellulose/Nano-silver Composite Sheet Derived from Pineapple Leaves for Hydrogen Sulfide Detection", ChemNanoMat, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 1-10
2024 inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, ex Iso Christl, exSylvain Bouchet, exXu Fang, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exRuben Kretzschmar, "Temporal development of arsenic speciation and extractability in acidified and non-acidified paddy soil amended with silicon-rich fly ash and manganese- or zinc-oxides under flooded and drainage conditions", Chemosphere, ปีที่ 351, ฉบับที่ -, มีนาคม 2024, หน้า 141140
2024 exSanti Bardeeniz, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exChalermpan Fongsamut, exPailin Ngaotrakanwiwat, exMohamed Azlan Hussain, "Digital twin-aided transfer learning for energy efficiency optimization of thermal spray dryers: leveraging shared drying characteristics across chemicals with limited data", Applied Thermal Engineering, ปีที่ 242, ฉบับที่ -, เมษายน 2024, หน้า 122431
2024 exNapaphut Dolsiririttigul, exThanapha Numpilai, exChin Kui Cheng, exLe Kim Hoang Pham, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, "Role of ZrO2 in enhancing FeCoK catalysts for syngas conversion to light olefins", Molecular Catalysis, ปีที่ 555, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 113901-1-113901-11
2024 exPongpanyanate, K., inดร.ศุภพัชรี รอดเดชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPiyanirund, C., exPhraewphiphat, T., inดร.ปณิทัต หาสิน, รองศาสตราจารย์, "Dispersed MnO2 nanoparticles/sugarcane bagasse-derived carbon composite as an anode material for lithium-ion batteries", RSC Advances, ปีที่ 14, ฉบับที่ 4, มกราคม 2024, หน้า 2354-2368
2024 exLe Kim Hoang Pham, exMabkhoot Alsaiari, exBui T. Thu Thao, exNguyen Huu Hieu, exNguyen Phuc Hoang Duy, exDai-Viet N. Vo, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, ศาสตราจารย์, exVan Cuong Nguyen, exSuwadee Kongparakul, exChanatip Samart, exThanh H. Trinh, exAdel Al-Gheethi, "High selective hydrocarbon and hydrogen products from catalytic pyrolysis of rice husk: Role of the ordered mesoporous silica derived from rice husk ash for Ni-nanocatalyst performance", Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, ปีที่ 178, ฉบับที่ -, มีนาคม 2024, หน้า 1-11
2024 exChanka, N., inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exFaungnawakij, K., exRupprechter, G., inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, "Potassium Permanganate-Impregnated Amorphous Silica-Alumina Derived from Sugar Cane Bagasse Ash as an Ethylene Scavenger for Extending Shelf Life of Mango Fruits", ACS Omega, ปีที่ 9, ฉบับที่ 6, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 6749-6760
2024 exTongtummachat, T., inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exAkkarawatkhoosith, N., "Enhancement of teaching and learning quality through assessment for learning: a case inย chemical engineering", Journal of Research in Innovative Teaching and Learning, มกราคม 2024
2024 exTiprawee Tongtummachat, inดร.อรรถศักดิ์ จารีย์, ศาสตราจารย์, exKritsanalak Thongkan, exWatsamon Chuphueak, exNattee Akkarawatkhoosith, "Continuous production of 5-hydroxymethylfurfural A catalyst-free approach using non-toxic solvents for pharmaceutical applications", Chemical Engineering Journal Advances, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2024, หน้า 1-11
2024 exQuang-Vinh Le, exBing-Lan Liu, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exJeng-Ywan Shih, exChi-Yun Wang, exChen-Yaw Chiu, exShen-Long Tsai, exKuei-Hsiang Chen, exYu-Kaung Chang, "Highly efficient capture of E. coli using amidoximated polyacrylonitrile nanofiber membrane immobilized with reactive green 19 dye/polyhexamethylene biguanide: Antibacterial and cytotoxicity studies", Separation and Purification Technology, ปีที่ 338, ฉบับที่ 126514, มิถุนายน 2024, หน้า 1-13
2024 exNguyen The Duc Hanh, exJeng-Ywan Shih, exKuei-Hsiang Chen, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exChen-Yaw Chiu, exBing-Lan Liu, exShen-Long Tsai, exYu-Hsiang Cheng, exYu-Kaung Chang, "Dynamic kinetic studies of CO2 capture using polyethyleneimine-modified cylindrical NaY zeolite in packed beds under ambient conditions", Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, ปีที่ 156, ฉบับที่ -, มีนาคม 2024, หน้า 105366-(1-11)
2024 exsupawinee chaosukho, exsorrawit meeklinhom, exsasiphapa rodbuntum, exnuttaya sukgorn, exAnusit Kaewprajak, exPisist Kumnorkaew, inดร.วิกานดา วราห์บัณฑูรวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Life cycle assessment of perovskite solar cells with alternative carbon electrode", Environmental Impact Assessment Review, ปีที่ 106, ฉบับที่ 107462, พฤษภาคม 2024, หน้า 1-15
2024 exEdouard Gnoumou, exThi Tam An Tran, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exBing-Lan Liu, exChen-Yaw Chiu, exHung-Che Lee, exChi-Yun Wang, exKuei-Hsiang Chen, exYu-Kaung Chang, "Optimization of lysozyme-modified ion exchange nanofiber membrane for efficient capture of Escherichia coli: Antibacterial and cytotoxic studies", Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, ปีที่ 157, ฉบับที่ 105400, เมษายน 2024, หน้า 1-13
2024 exPanithi Wiroonpochit, exSutthinee Keawmaungkom, exYusuf Chisti, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "Multi-response optimization of conductive natural rubber films with enhanced properties and reduced materials requirements", Industrial Crops and Products, ปีที่ 212, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2024
2024 exChanadda Juengwongsa, inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, exNattawut Charoenthai, exSatit Puttipipatkhachorn, "Improved dissolution of ketoconazole by coprecipitation with nicotinamide using gas anti-solvent process.", Pharmaceutical Sciences Asia, ปีที่ 51, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2024
2024 exJakkapop Phanthasri, exTinnakorn Saelee, exNarongrit Sosa, exSaran Youngjan, exNuttaporn Samart, exMeena Rittiruam, exPatcharaporn Khajondetchairit, exSuchittraporn Chomchin, exTammanoon Chankhanittha, exKhongvit Prasitnok, exSirapassorn Kiatphuengporn, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exNarong Chanlek, exSupinya Nijpanich, exPinit Kidkhunthod, exPiyasan Praserthdam, exSupareak Praserthdam, exPongtanawat Khemthong, "Integrated experimental and theoretical studies for unravelling CO2 capture of dual function CeO2-CaO bio-based sorbents", Journal of Environmental Chemical Engineering, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, เมษายน 2024, หน้า 112412-112422
2024 exPornpen Nualnuk, ex Somboon Sukpancharoen, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Coupled Eulerian-Lagrangian simulation of spray-drying skimmed milk powder", Agriculture and Natural Resources (ANRES), ปีที่ 58, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 187-197
2024 exPariyawalee Sangteantong, exKunpirom Chainarong, inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Green synthesis of surfactant-free mesoporous silica with strong hydrophilicity via metal salt modifications for moisture adsorption", Reaction Chemistry & Engineering , ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, เมษายน 2024, หน้า 816-824
2024 inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, exPattaraphon Tulathon, exWarit Meesangnil, inดร.ชลิดา เนียมนุ้ย, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exSutinee Nunta, inดร.กานดิส สุดสาคร, รองศาสตราจารย์, "Carboxymethyl Cellulose and Gelatin Composite Hydrogel for Environmentally Friendly Urea Delivery", Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, ปีที่ 690, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2024
2024 exTawesin Jitchaiyapoom, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exSanti Bardeeniz, exMohd Azlan Hussain, "Production capacity prediction and optimization in the glycerin purification process: a simulation-assisted few-shot learning approach", Processes, ปีที่ 12, ฉบับที่ 4, เมษายน 2024, หน้า 661

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมเคมีต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2024 exAyomi Vidana Pathiranage, inนางสาวกุลปวีณ์ จิตะพันธ์กุล, อาจารย์, exพ.อ. ดร. อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง, exรศ. ดร. พิษณุ ตู้จินดา, exรศ. ดร. ลักขณา หล่อตระกูล, "Molecular docking and dynamic simulations of anti-apoptotic Bcl-2 proteins as targets for bioactive compounds in Durio zibethinus for anti-cancer activity", Pure and Applied Chemistry International Conference 2024 (PACCON 2024), 26 - 27 มกราคม 2024, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=06&SectionID=08]