ผลงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ปี 2004

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2004

9

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2004

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2004

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2004

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2004

0

Award

รางวัล ปี 2004

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 3
2004 inดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์, "Fast Separable Gabor Filter for Fingerprint Enhancement", Lecture Notes in Computer Science; Biometric Authentication, ปีที่ LNCS3072, กรกฎาคม 2004, หน้า 403-409
2004 inดร.อุศนา ตัณฑุลเวศม์, รองศาสตราจารย์, "A simple method to improve the performance of convolutional Vector Symbol Decoding with small symbol size", IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON B, pp. B676-B679, ปีที่ 2004, พฤศจิกายน 2004, หน้า 0-0
2004 inดร.ธีรสิทธิ์ เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBiao Chen, exRuixiang Jiang,, exPramod K. Varshney, "Channel aware decision fusion in wireless sensor networks", IEEE Trans. Signal Processing, ปีที่ 52, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2004, หน้า 3454-3458
Publish Year National Journal 1
2004 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวพนิดา ศรีคชา, "การออกแบบตัวกรองฟัซซี่ลอจิกสำหรับระบบควบคุมการผลิตไฟฟ้าอัตโนมัติ", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 18, ฉบับที่ 54-55, ธันวาคม 2004 - กรกฎาคม 2005, หน้า 76-86

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 8
2004 inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Diversity control approach to ant colony optimization for unit commitment problem", IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON, 1 มกราคม 2004
2004 inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Lightning arrester modeling using ATP-EMTP", IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON, 1 มกราคม 2004
2004 inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Modelling of the high voltage direct current transmission system links between Thailand-Malaysia using EMTP/ATP program", IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON, 1 มกราคม 2004
2004 inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Diversity control approach to ant colony optimization for unit commitment problem", IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON, 1 มกราคม 2004
2004 inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Modelling of the high voltage direct current transmission system links between Thailand-Malaysia using EMTP/ATP program", IEEE Region 10 Annual International Conference, Proceedings/TENCON, 1 มกราคม 2004
2004 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "CPS1 and CPS2 compliant wedge-shaped model predictive load frequency control", 2004 IEEE Power Engineering Society General Meeting, 1 มกราคม 2004
2004 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "Iris Texture Analysis with Polar-Based Filtering: Preliminary Results", Proceedings of the First Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology (ECTI), Pattaya, Chonburi, Thailand, May 13-14 2004, 13 พฤษภาคม - 14 กันยายน 2004, ชลบุรี ประเทศไทย
2004 inดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, "Texture Analysis with Polar-Based Filtering: Preliminary Results", The 1st ECTI Annual Conference (ECTI-CON 2004), May 13-14, 2004., 13 - 14 พฤษภาคม 2004, ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2004 exวิเชษฐ ทิพย์ประเสริฐ, inดร.ตฤณ แสงสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "โมเดลกับดักฟ้าผ่าโดยใช้โปรแกรม ATP-EMTP", EECON-27, 11 - 12 พฤศจิกายน 2004, ขอนแก่น ประเทศไทย

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 4 ปีล่าสุด

Year:

<< 2021202020182009 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20202010 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=06&SectionID=04&BudgetYear=2004]