ผลงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 1998

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 1998

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 1998

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 1998

0

Project

โครงการวิจัย ปี 1998

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 1998

0

Award

รางวัล ปี 1998

แนวโน้มผลงานของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
1998 inดร.อนงค์นาฎ ศรีวิหค, รองศาสตราจารย์, "Understanding executive information systems", Proceedings of the Hawaii IEEE International Conference 1999, 1 ธันวาคม 1998, มูอิ ฮาวาย สหรัฐอเมริกา
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=13&BudgetYear=1998]