ผลงานภาควิชาสัตววิทยา ปี 2021

26

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มผลงานของภาควิชาสัตววิทยา

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในภาควิชาสัตววิทยาต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 25
2021 exYostawonkul, J, exNittayasut, N, exPhasuk, A, exJunchay, R, exBoonrungsiman, S, exTemisak, S, inดร.เมษยะมาศ คงเสมา, อาจารย์, exPhoolcharoen, W, exYata, T, "Nano/microstructured hybrid composite particles containing cinnamon oil as an antibiotic alternative against food-borne pathogens", JOURNAL OF FOOD ENGINEERING, ปีที่ 290, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2021
2021 exChanyut Sudtongkong , exSinlapachai Senarat, exSupparat Kong-oh, exPisit Poolprasert, inดร.กรอร วงษ์กำแหง, อาจารย์, exWannee Jiraungkoorskul, "Comparative stages of atretic oocyte between sesarmid crabs episesarma singaporense and E. Versicolor from Thailand: Implications on reproductive success", Veterinary Integrative Sciences, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 75-86
2021 exToan Van Nguyen, inดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายก้องภพ ภรัณยากูล, exน.ส.กฤติกา ศรีสุขใส, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A study of the aphrodisiac properties of Cordyceps militaris in streptozotocin-induced diabetic male rats", Veterinary World, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 537-544
2021 exธนิดา แซ่ตั้ง, exศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง, inดร.สุปิยนิตย์ ไม้แพ, รองศาสตราจารย์, "A new species of genus Tropodiaptomus Kiefer, 1932 (Crustacea: Copepoda: Calanoida: Diaptomidae) from Thailand", Journal of Natural History, ปีที่ 54, ฉบับที่ 35-36, มีนาคม 2021, หน้า 2297-2322
2021 exPreecha Patumcharoenpol, inดร.มัสลิน นาคไพจิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGianni Panagiotou, exAnchalee Senavonge, exNarissara Suratannon, inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, "MetGEMs Toolbox: Metagenome-scale models as integrative toolbox for uncovering metabolic functions and routes of human gut microbiome", PLOS Computational Biology, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า e1008487-1-18
2021 exกฤติยา เชียงกุล, exปรเมศร์ ตรีวลัยรัตน์, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "Batracobdelloides bangkhenensis sp. n. (Hirudinea: Rhynchobdellida), a new leech species parasite on freshwater snails from Thailand", Parasitology Research, ปีที่ 120, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 93-107
2021 exภูพิชชาญ ราชประโคน, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "Very low prevalence of Opisthorchis viverrini s.l. cercariae in Bithynia siamensis siamensis snails from the canal networksystem in the Bangkok Metropolitan Region, Thailand", Parasite, ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, มกราคม 2021, หน้า 1-12
2021 exพิชิต วิรุณพันธ์, exฐาปนา ชลธนานารถ, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "Cercarial trematodes in freshwater snails from Bangkok, Thailand: prevalence, morphological and molecular studies and human parasite perspective", Parasitology, ปีที่ 148, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2021, หน้า 366-383
2021 exนางสาวศิริพร ยอดทอง, inดร.อรรถพล รุจิราวรรณ, อาจารย์, exBryan L. Stuart, inดร.อัญชลี เอาผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A New Limnonectes (Anura: Dicroglossidae) from Southern Thailand", Animals, ปีที่ 2021, ฉบับที่ 566, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 1-28
2021 exภัสสราภรณ์ ศรีมังกรแก้ว, exกฤติกาญจน์ สุวรรณสโรช, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, "การทดสอบความเป็นพิษเรื้อรังทางปากของน้ำดีจระเข้สายพันธุ์ไทย (Crocodylus siamensis) ในหนูแรท สายพันธุ์ Sprague Dawley", วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, ปีที่ 63, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 1-12
2021 exนายอโณทัย สุขล้อม, inดร.พัชร ดนัยสวัสดิ์, อาจารย์, inดร.กรอร วงษ์กำแหง, อาจารย์, "Floresorchestia kongsemae sp. n. a new species (Crustacea: Amphipoda: Talitridae) from Kasetsart University, Bangkok, Thailand", BIODIVERSITY DATA JOURNAL, ปีที่ 9, ฉบับที่ e63197, เมษายน 2021, หน้า 1-13
2021 exLE M.V., exNGUYEN V.D.H., exPHAN H.T., inดร.อรรถพล รุจิราวรรณ, อาจารย์, inดร.อัญชลี เอาผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVO T.D.H., exMURPHY R.W., exSANG NGOC NGUYEN, "A new skink of the genus Subdoluseps Freitas, Datta-Roy, Karanth, Grismer & Siler, 2019 (Squamata: Scincidae) from southern Vietnam ", Zootaxa, ปีที่ 4952, ฉบับที่ 2, เมษายน 2021, หน้า 257-274
2021 exKorkhwan Termprayoon, inดร.อรรถพล รุจิราวรรณ, อาจารย์, exL. Lee Grismer, exPerry L. Wood Jr., inดร.อัญชลี เอาผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Taxonomic reassessment and phylogenetic placement of Cyrtodactylus phuketensis (Reptilia, Gekkonidae) based on morphological and molecular evidence", ZooKeys, ปีที่ 2021, ฉบับที่ 1040, พฤษภาคม 2021, หน้า 91-121
2021 inดร.พนัส ธรรมกีรติวงศ์, รองศาสตราจารย์, exDarika Manathamkamon, exRattanawat Chaiyarat , exKan Khoomsub, "Age-Related Testosterone Changes and Corresponding Song Patterns in Red-whiskered Bulbul (Pycnonotus jocosus Linnaeus, 1758)", Sains Malaysiana, ปีที่ 50, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2021, หน้า 1211-1220
2021 inดร.ชีวารัตน์ พรินทรากูล, รองศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Efficiency of monoterpene compounds for control of rice pest Pomacea canaliculata", AGRICULTURE ANDNATURAL RESOURCES, ปีที่ 55, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 7-14
2021 exParichart Tesena, exAmornthep Kingkaw, inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, exSurakiet Pitikarn, exNarumon Phaonakrop, exSittiruk Roytrakul, inดร.อมร ซินเทา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Preliminary Study: Proteomic Profiling Uncovers Potential Proteins for Biomonitoring Equine Melanocytic Neoplasm", Animals, ปีที่ 11, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 1913-1925
2021 inดร.นิตยา สมทรัพย์, อาจารย์, inดร.นพรัตน์ สระแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกรรณิกา ชัชวาลวานิช, รองศาสตราจารย์, "Microanatomy of the female reproductive system of the viviparous freshwater whipray Fluvitrygon signifer (Chondrichthyes: Myliobatiformes: Dasyatidae). II. The genital duct", BMC Zoology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 11, พฤษภาคม 2021, หน้า 1-18
2021 exผศ. พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา, exSirilan Chuenit, inดร.กรอร วงษ์กำแหง, อาจารย์, "A new species of the world’s smallest cave snail of the genus Angustopila Jochum, Slapnik & P?ll-Gergely in Jochum, et al., 2014 (Gastropoda:Hypselostomatidae) from eastern Thailand", Raffles Bulletin of Zoology, ปีที่ 69, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2021, หน้า 102-108
2021 exTachapuripunya, V., exRoytrakul, S., inดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Unveiling putative functions of mucus proteins and their tryptic peptides in seven gastropod species using comparative proteomics and machine learning-based bioinformatics predictions", Molecules, ปีที่ 26, ฉบับที่ 11, มิถุนายน 2021, หน้า 347
2021 exPasomboon, P., inดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparison of Hyaluronic Acid Biosynthetic Genes From Different Strains of Pasteurella multocida", Bioinformatics and Biology Insights, ปีที่ 15, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2021, หน้า 1-14
2021 exChiangkul, K, exTrivalairat, P, exKunya, K, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "Placobdelloides tridens sp. n., a new species of glossiphoniid leech (Hirudinea: Rhynchobdellida) found feeding on captive Orlitia borneensis in Thailand, and an update to the host distribution of P. siamensis", SYSTEMATIC PARASITOLOGY, ปีที่ 98, ฉบับที่ 2, เมษายน 2021, หน้า 141-154
2021 exAzam, FM, exZamri-Saad, M, exRahim, RA, inดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exOthman, S, "Molecular Characterisation of the GdhA(-) Derivative of Pasteurella multocida B:2", PERTANIKA JOURNAL OF TROPICAL AGRICULTURAL SCIENCE, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 171-192
2021 exSirirat Sathorn, exSinlapachai Senarat, exJes Kettratad, exGen Kaneko, exWannee Jiraungkoorskul, inดร.กรอร วงษ์กำแหง, อาจารย์, "Effects of salinity level on the activity of chloride cell and mucus secreting cell in the gill of the female Shortfin molly, Poecilia mexicana Steindachner, 1863", Veterinary Integrative Sciences, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 173-184
2021 exน.ส.กฤติกา ศรีสุขใส, exนายก้องภพ ภรัณยากุล, exNarumon Phaonakrop, exSittiruk ROYTAKUL, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The effect of cordycepin on brainoxidative stress and protein expression instreptozotocin-induced diabetic mice", Journal of Veterinary Medical Science, ปีที่ 83, ฉบับที่ 9, กันยายน 2021, หน้า 1425-1434
2021 exนายก้องภพ ภรัณยากุล, exน.ส.กฤติกา ศรีสุขใส, exSawanya Charoenlappanit, exNarumon Phaonakrop, exSittiruk Roytrakul, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Metabolic impacts of cordycepin on hepaticproteomic expression in streptozotocininduced type 1 diabetic mice", Plos One, ปีที่ 16, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2021, หน้า 1-15
Publish Year National Journal 1
2021 exนลินี สอนชา, inดร.เมษยะมาศ คงเสมา, อาจารย์, inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในรายวิชาชีววิทยา ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะที่มีการโต้แย้ง", วารสารพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 140-153

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาสัตววิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2021 exIndah Juwita Sari, inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, "The Analysis of Item Difficulties of Computational Thinking Test Using Rasch Model", 2021 International Conference of East-Asian Association for Science Education, 18 - 20 มิถุนายน 2021, Shizuoka ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 3
2021 exณัฐสิทธิ์ นรสิทธิ์, inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, "การสำรวจประสบการณ์เรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการคำนวณเชิงคำนวณและการประเมินวัดการคิดเชิงคำนวณของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exนายอโณทัย สุขล้อม, inดร.ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ, อาจารย์, inดร.ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, อาจารย์, inดร.พัชร ดนัยสวัสดิ์, อาจารย์, inดร.กรอร วงษ์กำแหง, อาจารย์, "การสร้างรังของแอมฟิพอด Floresorchestia sp. (Amphipoda: Talitridae) จากชะวากทะเลในอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม", การประชุมวิชาการ การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพในวิถีปกติใหม่ : อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย 2021, 21 - 23 พฤษภาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exพิชญา สันตติวงศ์ไชย, exกฤติกา ศรีสุขใส, exก้องภพ ภรัณยากูล, exปวีณา เอ็นดู, inดร.อุไร พงศ์ชัยฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิษณุ ตุลยกุล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบการส่งสัญญาณของฮอร์โมนเลปตินและจุลพยาธิวิทยาของตับในหนูแรทที่ได้รับน้ามันจระเข้และน้ามันปาล์ม", The 2021 National RGJ and RRI Conference, 14 มิถุนายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2012 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20152013 >>
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=11]