ผลงานคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน ปี 2018

331

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

157

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

5

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

274

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

21

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 301
2018 exPornpun Siramon, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์, "Production of Bioethanol from Oil Palm Empty Fruit Bunch via Acid Impregnation-Steam Explosion Pretreatment", Waste and Biomass Valorization, ปีที่ 9, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2018, หน้า 1407-1414
2018 exนลินทิพย์ ฉันทเศรษฐ์, exProf. Hiroharu Ajiro, exProf. Mitsuru Akashi, inดร.จันทิกา ชูโชติรส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A novel comb-shaped polymethacrylate-based copolymers with immobilized 2,4-dihydroxybenzaldehyde for antifungal activity", Polymer Bulletin, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2018, หน้า 1-15
2018 inนายอรรถพล ชัยมนัสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเดือนเพ็ญ , inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, "Multiscale simulation studies of geometrical effects on solution transport through nanopores", Molecular simulations, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 12-20
2018 inดร.จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, "Theoretical investigation on reaction pathways for ethylene epoxidation on Ti-decorated graphene", Structural Chemistry, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018
2018 exSuksri Siriwan, inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, "The post-larval and juvenile fish assemblage in the Sukhothai floodplain, Thailand", Journal of Oceanology and Limnology, ปีที่ 36, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2018, หน้า 1013-1024
2018 inดร.วชิรญาณ์ ธงอาสา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ภญ.กนกวรรณ ติลกสกุลชัย, exรศ.ดร.พท.ญ.สุพิน ชมภูพงษ์, exรศ.ดร.ภญ.มยุรี ตันติสิระ, "Effect of Centella asiatica on pathophysiology of mild chronic cerebral hypoperfusion in rats", Avicenna Journal of Phytomedicine, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, เมษายน 2018, หน้า 210-226
2018 inดร.สุทัศนา ณ พัทลุง, อาจารย์, exศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exProf. Jaejun Yu, "Magnetic states and intervalence charge transfer of Ti and Fe defects in alpha-Al2O3: The origin of the blue in sapphire", Acta Materialia, ปีที่ 143, ฉบับที่ -, มกราคม 2018, หน้า 248-256
2018 exJitapunkul, K., exPoachanukoon, O., inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exToochinda, P., exLawtrakul, L., "Simulation Study of Interactions Between Two Bioactive Components from Zingiber cassumunar and 5-Lipoxygenase", Cellular and Molecular Bioengineering, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 77-89
2018 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, exนางสาวธนาภา นุ่มพิไล, exนางสาวธนารี โพธิ์งามวงศ์, inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChaiyan Boonyuen, inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, "Enhanced activity, selectivity and stability of a CuO-ZnO-ZrO2 catalyst by adding graphene oxide for CO2 hydrogenation to methanol", Chemical Engineering Journal , ปีที่ 334, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 1781-1791
2018 exDonruedee Toyen, exAnawat Rittirong, exWorawat Poltabtim, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Flexible, lead-free, gamma-shielding materials based on natural rubber/metal oxide composites", Iranian Polymer Journal, ปีที่ 2018, ฉบับที่ 27, มกราคม 2018, หน้า 33-41
2018 inดร.บำเหน็จ สุดชมโฉม, รองศาสตราจารย์, exกิตติพงศ์ นิยมสูต, exเอกรัฐ ภัทรวุฒิวงศ์, "Switching effects and spin-valley Andreev resonant peak shifting in silicene superconductor", Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, ปีที่ 97, ฉบับที่ -, มีนาคม 2018, หน้า 375-383
2018 inดร.ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDaizo ISHIYAMA, "ลักษณะการเกิดแร่ทองแดงและโมลิบดีนัมในเหมืองทองคำชาตรี ตอนกลางของประเทศไทย", Resource Geology, ปีที่ 68, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 83-92
2018 inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, อาจารย์, exนายวรวุฒิ นันทรักษ์, exSUTTIPONG WANNAPAIBOON, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Barium ferrite prepared by modified Pechini method: Effects of chloride and nitrate counter ions on microstructures and magnetic properties", Journal of Materials Science: Materials in Electronics, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, มกราคม 2018, หน้า 1542-1553
2018 exPirapan Polburee, exTakao Ohashi, exYung-Yu Tsai, exThitinun Sumyai, inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exKazuhito Fujiyama, "Molecular cloning and overexpression of DGA1, an acyl-CoA-dependent diacylglycerol acyltransferase, in the oleaginous yeast Rhodosporidiobolus fluvialis DMKU-RK253", Microbiology (United Kingdom), ปีที่ 164, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 1-10
2018 exWasakon Umchoo, exChuleehat Sriakkarin, inดร.วลีพร ดอนไพร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYingyot Poo-arporn, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, "Green and sustainable methanol production from CO2 over magnetizedFe-Cu/core–shell and infiltrate mesoporous silica-aluminosilicates", Energy Conversion and Management, ปีที่ 159, ฉบับที่ -, มีนาคม 2018, หน้า 342-352
2018 exSangsawad, P., exRoytrakul, S., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exKitts, D.D., exChen, X.-M., exMeng, G., exLi-Chan, E.C.Y., exYongsawatdigul, J., "Transepithelial transport across Caco-2 cell monolayers of angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitory peptides derived from simulated in vitro gastrointestinal digestion of cooked chicken muscles", Food Chemistry, ปีที่ 251, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 77-85
2018 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.วันทนา คล้ายสุบรรณ์, inดร.ชนาภา คงมาก, อาจารย์, "Synthesis of nanocrystalline NiO/ZnO heterostructured composite powders by sol-gel auto combustion method and their characterizations", Journal of Molecular Structure, ปีที่ 1156, ฉบับที่ -, มีนาคม 2018, หน้า 524-533
2018 exAli, J., exPornsuwancharoen, N., exYouplao, P., exAziz, M.S., inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exJaglan, J., exAmiri, I.S., exYupapin, P., "A novel plasmonic interferometry and the potential applications", Results in Physics, ปีที่ 8, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 438-441
2018 exJaturapruek, R., exFontaneto, D., exMeksuwan, P., exPholpunthin, P., inดร.สุปิยนิตย์ ไม้แพ, รองศาสตราจารย์, "Planktonic and periphytic bdelloid rotifers from Thailand reveal a species assemblage with a combination of cosmopolitan and tropical species", Systematics and Biodiversity, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 128-141
2018 exChotibhawaris, T., exLuangvaranunt, T., inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exBoonyongmaneerat, Y., "Effects of thermal annealing on microstructure and magnetic properties of electrodeposited Co-Fe alloys", Intermetallics, ปีที่ 93, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 323-328
2018 exPhimmachak, S., exSivongxay, N., exSeateun, S., exYodthong, S., exRujirawan, A., exNeang, T., inดร.อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์, exStuart, B.L., "A new limnonectes (Anura: Dicroglossidae) from southern Laos", Zootaxa, ปีที่ 4375, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 325-340
2018 exSittivicharpinyo, T., inดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณรดา สุราช, รองศาสตราจารย์, "Phylogenetic analyses of DENV-3 isolated from field-caught mosquitoes in Thailand", Virus Research, ปีที่ 244, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 27-35
2018 exNa-Phattalung, S., exLimpijumnong, S., inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exYu, J., "Magnetic states and intervalence charge transfer of Ti and Fe defects in ฮฑ-Al2O3: The origin of the blue in sapphire", Acta Materialia, ปีที่ 143, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 248-256
2018 exSukprasert, A., exSutthiwises, S., inนายวีรยุทธ์ เลาหะจินดา, รองศาสตราจารย์, inดร.วุฒิ ทักษิณธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Two new species of hemiphyllodactylus bleeker (Squamata: Gekkonidae) from Thailand", Zootaxa, ปีที่ 4369, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 363-376
2018 exPrakhongcheep, O., inดร.ณรงค์ฤทธิ์ เมืองใหม่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPeyachoknagul, S., inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, "Complete mitochondrial genome of mouthbrooding fighting fish (Betta pi) compared with bubble nesting fighting fish (B. splendens)", Mitochondrial DNA Part B: Resources, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 6-8
2018 exTantiwisawaruji, S., inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exPardal, M.ร‚., exRocha, M.J., exRocha, E., "Qualitative and quantitative insights into the 3D microanatomy of the nervous ganglia of Scrobicularia plana (Bivalvia: Tellinoidea: Semelidae)", Molluscan Research, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 21-28
2018 exTrakarnpaiboon, S., exPraneetrattananon, S., inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Simultaneous saccharification and fermentation of L-(+)-lactic acid production from liquefied cassava starch by immobilized rhizopus oryzae in a 3 L airlift fermenter", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 77-91
2018 inดร.ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIshiyama, D., "Characteristics of Cuโ€“Mo Mineralization in the Chatree Mining Area, Central Thailand", Resource Geology, ปีที่ 68, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 83-92
2018 inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุญฤทธิ์ สุขเจริญภิญโญ, อาจารย์, inดร.พงศ์เทพ ประจงทัศน์, รองศาสตราจารย์, exSriprachuabwong, C., inดร.อาสูตร สงวนเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTuantranont, A., inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "An electrochemical MIP sensor for selective detection of salbutamol based on a graphene/PEDOT:PSS modified screen printed carbon electrode", RSC Advances, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 206-212
2018 exSuwattanasophon, C., exSongtawee, N., exWolschann, P., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Molecular dynamics simulations of asymmetric heterodimers of HER1/HER2 complexes", Journal of Molecular Modeling, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018
2018 exKitani, S., exUeguchi, T., exIgarashi, Y., exLeetanasaksakul, K., inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exNihira, T., "Rakicidin F, a new antibacterial cyclic depsipeptide from a marine sponge-derived Streptomyces sp", Journal of Antibiotics, ปีที่ 71, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 139-141
2018 exJitonnom, J., exKetudat-Cairns, J.R., inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "QM/MM modeling of the hydrolysis and transfructosylation reactions of fructosyltransferase from Aspergillus japonicas, an enzyme that produces prebiotic fructooligosaccharide", Journal of Molecular Graphics and Modelling, ปีที่ 79, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 175-184
2018 exJaemsaeng, R, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Molecular interaction of 1-aminocyclopropane-1-carboxylate deaminase (ACCD)producing endophytic Streptomyces sp GMKU 336 towards salt-stress resistance of Oryza sativa L. cv. KDML105", SCIENTIFIC REPORTS, ปีที่ 8, มกราคม 2018
2018 exPakornpadungsit, P, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChworos, A, "Self-assembly nucleic acid-based biopolymers: learn from the nature", JOURNAL OF POLYMER RESEARCH, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, มกราคม 2018
2018 exSakamula, R., inดร.วชิรญาณ์ ธงอาสา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Neuroprotective effect of p-coumaric acid in mice with cerebral ischemia reperfusion injuries", Metabolic Brain Disease, ปีที่ 33, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2018, หน้า 765-773
2018 inดร.พีระ พงษ์กิติวณิชกุล, อาจารย์, exKirit Makwana, exDavid Ruffolo, "Driving reconnection in sheared magnetic configurations with forced fluctuations", Physics of Plasmas, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 022114-1-022114-10
2018 exPrarokijjak, W, inดร.บำเหน็จ สุดชมโฉม, รองศาสตราจารย์, "Large magnetoresistance dips and perfect spin-valley filter induced by topological phase transitions in silicene", JOURNAL OF MAGNETISM AND MAGNETIC MATERIALS, ปีที่ 452, เมษายน 2018, หน้า 407-414
2018 inดร.อัญชลี ศิริขจรกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนงค์ภัทร สุทธางคกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, "De novo transcriptome analysis and gene expression profiling of an oleaginous microalga Scenedesmus acutus TISTR8540 during nitrogen deprivation-induced lipid accumulation", Scientific Reports, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2018
2018 inดร.พีรดา ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีระชาติ ลี้ประเสริฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThongyoo, P., exBoonrungsiman, S., "Preparation, characterization and in vitro evaluation of calothrixin B liposomes", Journal of Drug Delivery Science and Technology, ปีที่ 44, มีนาคม 2018, หน้า 491-497
2018 exThanetchaiyakup, A., exRattanarat, H., inดร.ณัฐวัชร เชื้อนพรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ไพบูลย์ เงินมีศรี, รองศาสตราจารย์, "One-pot synthesis of substituted indolo[1,2-a]quinolines under transition-metal-free conditions", Tetrahedron Letters, ปีที่ 59, ฉบับที่ 11, มีนาคม 2018, หน้า 1014-1018
2018 exPoontawee, R., exYongmanitchai, W., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Lipid production from a mixture of sugarcane top hydrolysate and biodiesel-derived crude glycerol by the oleaginous red yeast, Rhodosporidiobolus fluvialis", Process Biochemistry, ปีที่ 66, มีนาคม 2018, หน้า 150-161
2018 exPanthong, P., exSrisuphaphon, S., inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exDeachapunya, S., "High-contrast optical vortex detection using the Talbot effect", Applied Optics, ปีที่ 57, ฉบับที่ 7, มีนาคม 2018, หน้า 1657-1661
2018 exZieritz, A., exBogan, A.E., exFroufe, E., exKlishko, O., exKondo, T., inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exKovitvadhi, S., exLee, J.H., exLopes-Lima, M., exPfeiffer, J.M., exSousa, R., exVan Do, T., exVikhrev, I., exZanatta, D.T., "Diversity, biogeography and conservation of freshwater mussels (Bivalvia: Unionida) in East and Southeast Asia", Hydrobiologia, ปีที่ 810, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2018, หน้า 29-44
2018 inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, exMori, T., "The critical role of dimer formation in monosaccharides binding to human serum albumin", Physical Chemistry Chemical Physics, ปีที่ 20, ฉบับที่ 5, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 3249-3257
2018 exนางสาวนลพรรณ นุชสุวรรณ , inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, อาจารย์, exผศ.ดร.สุชาดา จงรุ่งเรืองโชค, exอ.ดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Development of novel hybrid materials from polylactic acid and nano-silver coated carbon black with distinct antimicrobial and electrical properties", Journal of Polymer Research, ปีที่ 25, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2018, หน้า 1-12
2018 exKarraker, N.E., exFischer, S., inดร.อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์, exSheridan, J., exPoo, S., "Signals of forest degradation in the demography of common Asian amphibians", PeerJ, ปีที่ 2018, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2018
2018 inดร.พงศ์เทพ ประจงทัศน์, รองศาสตราจารย์, exThomas Dittrich, exKarsten Hinrichs, exJoerg Rappich, "Thickness of AVA+ controls the direction of charge transfer at TiO2 / PbI2 interfaces", Journal of Physical Chemistry C, ปีที่ 122, ฉบับที่ 9, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 5020-5025
2018 exนางสาวพิมสิริ พจน์พัฒนพล, exMing Tang, exWuttichai Somyanonthanakun, inดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์, "Exchange Bias Effect in FeCo Nanoparticles", Journal of Superconding and Novel Magnetism, ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2018, หน้า 791-796
2018 exนาย นเรนทร บุญส่ง , exTang, I.M., exSomyanonthanakun, W., inดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์, "Magnetic Behavior of Iron-Rich Permalloy Nanoparticles", Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, ปีที่ 31, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2018, หน้า 2173-2177
2018 exPabi Maya Das, inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Enhancing Bhutanese Students’ Views of the Nature of Science in Matter and its Composition and Study of Gas Laws through an Explicit and Reflective Approach", Science Education International , ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 20-28
2018 exชาญณรงค์ ศาสตร์สง่า, inดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์, inดร.อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Distribution of the Firefly Genus Pteroptyx Olivier and a New Record of Pteroptyx asymmetria Ballantyne (Coleoptera: Lampyridae: Luciolinae) in Thailand", The Coleopterists Bulletin, ปีที่ 72, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2018, หน้า 171-183
2018 exชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์, inดร.แคทลียา ดาวสุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "SOME RESULTS ON FUZZY PKU-ALGEBRAS", International Journal of Pure and Applied Mathematics, ปีที่ 118, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2018, หน้า 221-230
2018 exSasikarn Sakulrang, exSurattana Sungnul, inดร.บุญเลิศ ศรีหิรัญ, อาจารย์, exElvin J. Moore, "Derivation of Lie Groups for Some Higher Order Stochastic Differential Equations", Thai Journal of Mathematics, ปีที่ 2018, ฉบับที่ special Is, มกราคม 2018, หน้า 1-20
2018 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exEndu Phonchanthuek, exKamonkhuan Prasandee, "Determination Using Gamma Spectroscopy of Natural Radionuclide Activity Concentrations and Annual Committed Effective Doses in Selected Thai Medicinal Plants", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2018, หน้า 821-831
2018 exNarumol Thanananta, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "Agrobacterium-mediated transformation of a Eucalyptus camaldulensis x E. tereticornis hybrid using peeled nodal-stem segments with yeast HAL2 for improving salt tolerance", New Forests, ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2018, หน้า 311-327
2018 inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, exTaratep Sira-Aksorn, exPornchanok Suksankawanich, "Social Media Comment Management using SMOTE and Random Forest Algorithms", International Journal of Networked and Distributed Computing, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 204-209
2018 exFedak, Ivan V., exBradie, Brian, exLai, Wai-Kai, exRisher, John, exBurnette, Charles, inดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exStadler, Albert, "ELEMENTARY PROBLEMS AND SOLUTIONS", FIBONACCI QUARTERLY, ปีที่ 56, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2018, หน้า 177-184
2018 exWanida Limmun, inดร.บุญอ้อม โฉมที, รองศาสตราจารย์, exJohn J. Borkowski, "The Construction of a Model- Robust IV- Optimal Mixture Designs Using a Genetic Algorithm", Mathematical and Computational Applications, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, เมษายน 2018
2018 exRunch Tuntipaiboontana, inดร.จตุพร กุลอึ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Diverse Ty1-copia Retrotransposons Found in Waterlilies of the Genus Nymphaea", HORTICULTURE JOURNAL, ปีที่ 87, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 524-531
2018 inดร.วชิรญาณ์ ธงอาสา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exหทัยภัทร ไหลสงวนงาม, "Enhancing effect of Tiliacora triandra leaves extract on spatial learning, memory and learning flexibility as well as hippocampal choline acetyltransferase activity in mice", Avicenna Journal of Phytomedicine, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 380-388
2018 exArthornthurasuk, S., exJenkhetkan, W., exSuwan, E., exChokchaichamnankit, D., exSrisomsap, C., inดร.ปกรณ์ วรรธนะอมร, รองศาสตราจารย์, exSvasti, J., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Molecular Characterization and Potential Synthetic Applications of GH1-Glucosidase from Higher Termite Microcerotermes annandalei", APPLIED BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 186, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2018, หน้า 877-894
2018 exTongtubtim, N., exThenchartanan, P., exRatananikom, K., exChoengpanya, K., exSvasti, J., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Multiple mutations in the aglycone binding pocket to convert the substrate specificity of dalcochinase to linamarase", BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS, ปีที่ 504, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2018, หน้า 647-653
2018 exSumate Kun-Sangiem, inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายพงษ์ศักดิ์ โล้วมั่นคง, อาจารย์, exMourad Harir, exPhillipe- Schmidt Kopplin, exProfessor Somyote Sutthivaiyakit, "Magnetic molecularly imprinted polymer prepared by microwave heating for confirmatory determination of chloramphenicol in chicken feed using high-performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry", Journal of Environmental Science and Health - Part B Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes , ปีที่ 53, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2018, หน้า 738-745
2018 exTiwtawat Napiroon, exHenrik Balslave, exManop Poopath, exVoradol Chamchumroon, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, exKongkanda Chayamarit, "Three New Taxa and a New Record of Lasianthus (Rubiaceae) in Thailand", Annales Botanici Fennici, ปีที่ 55, ฉบับที่ 4-6, ตุลาคม 2018, หน้า 207-216
2018 inดร.ศริญญา ไพศาลสมบัติ, อาจารย์, inดร.เชิดพงษ์ ขีระจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณรงค์ สมพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Media Exposure Behavior of Tourists on Public Relations Media for Thai Food", Review of Integrative Business and Economics Research, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4s, กันยายน 2018, หน้า 131-136
2018 inนายภัทรพงศ์ รักน้อย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exAmiri, IS, exYupapin, P, "Array waveguide grating model for nanoparticle sensor applications", MICROSYSTEM TECHNOLOGIES-MICRO-AND NANOSYSTEMS-INFORMATION STORAGE AND PROCESSING SYSTEMS, ปีที่ 25, ฉบับที่ 6, สิงหาคม 2018, หน้า 2259-2265
2018 exTepparin, S., inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, exHirono, I., exKondo, H., inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, "Efficacy of adjuvanted Streptococcus agalactiae vaccine by montanide ISA 763 A VG in nile tilapia (Oreochromis niloticus linn.)", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กันยายน - ตุลาคม 2018, หน้า 26-38
2018 exNattaya Thongsepee, exWilawan Mahabusarakam, inดร.วชิรญาณ์ ธงอาสา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSiriphun Hiranyachattada, "Vasorelaxant mechanisms of camboginol from Garcinia dulcis in normotensive and 2-kidneys-1-clip hypertensive rat", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 40, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2018, หน้า 1248-1258
2018 inนายธรรมกร แซ่ตั้ง, อาจารย์, exKenneth Hodge1, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, exD. Michael Payne, exMark A. Knepper, exไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล, "AbDesigner3D: a structure-guided tool for peptide-based antibody production", Bioinformatics, ปีที่ 34, ฉบับที่ 12, มิถุนายน 2018, หน้า 2158-2160
2018 exPuntipa Junhirun, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, exThitaree Yooboon, exTorranis Ruttanaphan, exOpender Koul, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, "The study of isolated alkane compounds and crude extracts from Sphagneticola trilobata (Asteraceae) as a candidate botanical insecticide for Lepidopteran larvae", Journal of Economic entomology.4;111(6):2699-2705, ปีที่ 111, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2018, หน้า 2699-2705
2018 inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, exดร.ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์ , inนายประสิทธิ์ พยัคฆพงษ์, รองศาสตราจารย์, "The zero-inflated negative Binomial-Erlang distribution: An application to highly pathogenic avian influenza H5N1 in Thailand ", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 40, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2018, หน้า 1428-1436
2018 exอ.ดร.ชายฉัตร บุญญานุสิทธิ์, exนางสาวธนิดา แซ่ตั้ง, inดร.กรอร วงษ์กำแหง, อาจารย์, inดร.สุปิยนิตย์ ไม้แพ, รองศาสตราจารย์, "Onychocamptus Daday, 1903 from Thailand, with descriptions of two new species and two new records (Crustacea, Copepoda, Harpacticoida, Laophontidae)", ZooKeys, ปีที่ 2018, ฉบับที่ 810, ธันวาคม 2018, หน้า 45-89
2018 exนายทิวธวัฒน์ นาพิรุณ, exDr.Markus Bacher, exProf. Henrik Balslev, inนางสาวขวัญกมล ทวายตาคำ, exรศ.วิชัย สันติมาลีวรกัน, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Scopoletin from Lasianthus lucidus Blume (Rubiaceae): A potential antimicrobial against multidrug-resistance Pseudomonas aeruginosa", Journal of Applied Pharmaceutical Science, ปีที่ 8, ฉบับที่ 9, กันยายน 2018, หน้า 001-006
2018 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exP. Dararutana, "Elemental distribution of the greenish-Thai decorative glass", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 1082, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2018, หน้า 1-4
2018 exVimoltip SINGTUEN, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "GEODIVERSITY AND GEOCONSERVATION OF THE CHAIYAPHUM REGION IN THAILAND FOR SUSTAINABLE GEOTOURISM PLANNING", GeoJournal of Tourism and Geosites, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 548-560
2018 exVimoltip SINGTUEN, inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Geological perspective for geotourism development in Uthai Thani province, Thailand", Journal of Environmental Management and Tourism, ปีที่ 9, ฉบับที่ 5, สิงหาคม - กันยายน 2018, หน้า 1003-1010
2018 exภคินี ศรีละออง, exจิราภรณ์ บัวสกุล, exกิตติพงศ์ ไชยนอก, exบุญธนา วรรณเลิศ, inดร.รมิดา รัตนคาม, อาจารย์, inดร.ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis of encapsulated Zn(8-hydroxyquinoline)2(H2O)2 in the pore of BioMOF1 for sensing dissolved oxygen in water", Journal of Nanomaterials, ปีที่ 2018, ฉบับที่ -, มกราคม 2018, หน้า 1-10
2018 exSiripar Korinsak, exTangphatsornruang, S., exWirulda Pootakham, exSamart Wanchana, exAnucha Plabpla, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exTheerayut Toojinda, "Genome-wide association mapping of virulence gene in rice blast fungus Magnaporthe oryzae using a genotyping by sequencing approach", Genomics, ปีที่ 111, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2018, หน้า 661-668
2018 exKumrungsee, N., exWongsa, N., exRuttanakum, D., exRatwatthananon, A., exPengsook, A., exManaprasertasak, A., inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, exKoul, O., "Bioefficacy of piper ribesioides (Piperaceae: Piperales) extracts and isolated piperine against Aedes aegypti (Diptera:Culicidae) larvae and their impact on detoxification enzymes", Biopesticides International, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2018, หน้า 25-32
2018 exAnawat Rittirong, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Gains, Uniformity and Signal Sharing in XY Readouts of the 10cm x10cm Gas Electron Multiplier (GEM) Detector", Journal of Physical Science, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, เมษายน 2018, หน้า 121-132
2018 exKim, J.-Y., exJang, J.H., exPark, J.-H., exJung, H.-Y., exPark, J.-S., exCho, S.-J., exLee, H.B., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exSubramani, G., exSung, G.-H., exKim, M.K., "Cellulose degrading basidiomycetes yeast isolated from the gut of grasshopper in Korea", Korean Journal of Microbiology, ปีที่ 54, ฉบับที่ 4, มกราคม - ธันวาคม 2018, หน้า 362-368
2018 exกาญจนา แสงทองพัฒนา, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "การจำแนกคุณภาพบทความวิกิพีเดียภาษาไทยโดยใช้ออนโทโลยีและลักษณะเด่นที่เกี่ยวกับการอ้างอิง", วารสารวิทยาศาสตร์ มข, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2018
2018 exนายธนัท โชคปัญญารัตน์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภกิจ อาชีวะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis of Ca-Doped Three-Dimensionally Ordered Macroporous Catalysts for Transesterification", ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING, ปีที่ 2018, ฉบับที่ -, มีนาคม 2018, หน้า 1-7
2018 inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Thunbergia impatienoides (Acanthaceae), a new species from Thailand", Blumea, ปีที่ 63, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 20-25
2018 inดร.วีรพัฒน์ พลอัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSuntornsaratoon, P, exCharoenphandhu, N, exThongbunchoo, J, exKrishnamra, N, exTang, IM, "Synthesis and investigations of mineral ions-loaded apatite from fish scale and PLA/chitosan composite for bone scaffolds", MATERIALS LETTERS, ปีที่ 221, มิถุนายน 2018, หน้า 143-146
2018 exChotima, R, exBoonseng, B, exPiyasaengthong, A, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, exChainok, K, "Crystal structure of 3-[2-(1,3-thiazol-2-yl)diazen-1-yl]pyridine-2,6-diamine monohydrate", ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION E-CRYSTALLOGRAPHIC COMMUNICATIONS, ปีที่ 74, เมษายน 2018, หน้า 563-+
2018 exTemnuch, W, exDeachapunya, S, exPanthong, P, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exSrisuphaphon, S, "A simple description of near-field and far-field diffraction", WAVE MOTION, ปีที่ 78, เมษายน 2018, หน้า 60-67
2018 exUtami, YD, exKuwahara, H, exMurakami, T, exMorikawa, T, exSugaya, K, exKihara, K, exYuki, M, exLo, N, inดร.ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHasin, S, exBoonriam, W, exInoue, T, exYamadai, A, exOhkuma, M, exHongoh, Y, "Phylogenetic Diversity and Single-Cell Genome Analysis of "Melainabacteria", a Non-Photosynthetic Cyanobacterial Group, in the Termite Gut", MICROBES AND ENVIRONMENTS, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2018, หน้า 50-57
2018 exLampard, EV, exSedgwick, AC, exSombuttan, T, exWilliams, GT, inดร.บุญธนา วรรณเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJenkins, ATA, exBull, SD, exJames, TD, "Dye Displacement Assay for Saccharides using Benzoxaborole Hydrogels", CHEMISTRYOPEN, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2018, หน้า 266-268
2018 exSutthinun, C, exGattolliat, JL, inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, "A new species of Platybaetis Muller-Liebenau, 1980 (Ephemeroptera: Baetidae) from Thailand, with description of the imago of Platybaetis bishopi Muller-Liebenau, 1980", ZOOTAXA, ปีที่ 4378, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 85-97
2018 exPananon, P, exSriprachuabwong, C, exWisitsoraat, A, exChuysinuan, P, exTuantranont, A, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A facile one-pot green synthesis of gold nanoparticle-graphene-PEDOT: PSS nanocomposite for selective electrochemical detection of dopamine", RSC ADVANCES, ปีที่ 8, ฉบับที่ 23, พฤษภาคม 2018, หน้า 12724-12732
2018 exJitonnom, J, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Theoretical study of the arabinan hydrolysis by an inverting GH43 arabinanase", MOLECULAR SIMULATION, ปีที่ 44, ฉบับที่ 8, พฤษภาคม 2018, หน้า 631-637
2018 inดร.ลัดดา แต่งวัฒนานุกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exIshiyama, D, "Characteristics of Cu-Mo Mineralization in the Chatree Mining Area, Central Thailand", RESOURCE GEOLOGY, ปีที่ 68, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 83-92
2018 exNobsathian, S., inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, exKumrungsee, N., exWongsa, N., exRuttanakum, D., "Larvicidal effect of compounds isolated from Maerua siamensis (Capparidaceae) against Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) larvae", Chemical and Biological Technologies in Agriculture, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018
2018 exSangsawad, P., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exKitts, D.D., exChen, X.-M., exLi-Chan, E.C.Y., exYongsawatdigul, J., "Transepithelial transport and structural changes of chicken angiotensin I-converting enzyme (ACE) inhibitory peptides through Caco-2 cell monolayers", Journal of Functional Foods, ปีที่ 45, พฤษภาคม 2018, หน้า 401-408
2018 exAli, J., exPornsuwancharoen, N., exYouplao, P., exAziz, M.S., exAmiri, I.S., exChaiwong, K., inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exSingh, G., exYupapin, P., "Coherent light squeezing states within a modified microring system", Results in Physics, ปีที่ 9, พฤษภาคม 2018, หน้า 211-214
2018 inนางสาวมินตา ชัยประสงค์สุข, อาจารย์, exZhang, C., exQian, P., exChen, X., exLi, G., exTrigiano, R.N., exGuo, H., exChen, F., "Biochemical characterization in Norway spruce (Picea abies) of SABATH methyltransferases that methylate phytohormones", Phytochemistry, ปีที่ 149, พฤษภาคม 2018, หน้า 146-154
2018 exKhunnamwong, P., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Saturnispora kantuleensis f.A., sp. nov., a novel yeast species isolated from peat in a tropical peat swamp forest in Thailand", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 68, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2018, หน้า 1160-1164
2018 exLimsapapkasiphon, S., inนายวีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Inhibition of Photocatalytic Activity of Basic Blue-41 by ZnO Modified Surface with Amino Silane", , ปีที่ 317, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018
2018 exNopteeranupharp, C., inดร.ครองขวัญ อัครชนียากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSongsasaen, A., "Synthesis of Calcium Phosphate Composite Organogels by Using Emulsion Method for Dentine Occlusion Materials", , ปีที่ 317, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018
2018 exSaengwong, A., exYongmanitchai, W., inดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Screening and optimization of squalene production from microalgae Aurantiochytrium sp", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2018, หน้า 680-691
2018 exSinlapanuntakul, J., inนายภุชงค์ กิจอำนาจสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJetjamnong, C., inดร.สุธารัตน์ โชติกประคัลภ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Computer soundcard as an AC signal generator and oscilloscope for the physics laboratory", , ปีที่ 1923, พฤษภาคม 2018
2018 exSuwannapan, W., inดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Amplification and bioinformatics analysis of conserved FAD-binding region of L-amino acid oxidase (LAAO) genes in gastropods compared to other organisms", Computational and Structural Biotechnology Journal, ปีที่ 16, พฤษภาคม 2018, หน้า 98-107
2018 exDamrongsak, B., exCoomkaew, S., exSaengkaew, K., exCheowanish, I., inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, "Preparation and characterization of magnetic force microscopy tips coated with nickel films by e-beam evaporation", , ปีที่ 765 KEM, พฤษภาคม 2018, หน้า 3-7
2018 exToshiharu Yakushi, exSeiya Fukunari, exTomohiro Kodama, exMinenosuke Matsutani, exShun Nina, exNaoya Kataoka, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, exKazunobu Matsushita, "Role of a membrane-bound aldehyde dehydrogenase complex AldFGH in acetic acid fermentation with Acetobacter pasteurianus SKU1108", Applied Microbiology and Biotechnology, ปีที่ 102, ฉบับที่ 10, พฤษภาคม 2018, หน้า 4549-4561
2018 inดร.ธณิศร์ ตั้งเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.ชนาภา คงมาก, อาจารย์, "Optical properties and versatile photocatalytic degradation ability of MAl2O4 (M = Ni, Cu, Zn) aluminate spinel nanoparticles", Journal of Materials Science: Materials in Electronics, ปีที่ 29, ฉบับที่ 11, มิถุนายน 2018, หน้า 8995-9006
2018 exUtami, Y.D., exKuwahara, H., exMurakami, T., exMorikawa, T., exSugaya, K., exKihara, K., exYuki, M., exLo, N., inดร.ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHasin, S., exBoonriam, W., exInoue, T., exYamada, A., exOhkuma, M., exHongoh, Y., "Phylogenetic diversity and single-cell genome analysis of โ€œmelainabacteriaโ€, a non-photosynthetic cyanobacterial group, in the termite gut", Microbes and Environments, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018, หน้า 50-57
2018 exนางสาวนลพรรณ นุชสุวรรณ , exนายกันต์กวี สุขถาวร, inดร.วรวัชร วัฒนฐานะ, อาจารย์, exผศ.ดร.สุชาดา จงรุ่งเรืองโชค, exดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Development of antimicrobial hybrid materials from polylactic acid and nano-silver coated chitosan", Oriental Journal of Chemistry, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2018, หน้า 683-692
2018 inดร.แคทลียา ดาวสุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf. Thomas A. Schmidt, "Continued fractions for rational torsion", Journal of Number Theory, ปีที่ 189, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2018, หน้า 115-130
2018 inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีรดา ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พงศ์เทพ ประจงทัศน์, รองศาสตราจารย์, exLaemthong Chuenchom, exChakrit Sriprachuabwong, exAdisorn Tuantranont, exI-Ming Tang, "A screen-printed carbon electrode modified with gold nanoparticles, poly(3,4-ethylenedioxythiophene), poly(styrene sulfonate) and a molecular imprint for voltammetric determination of nitrofurantoin", Microchimica Acta, ปีที่ 185, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2018, หน้า Number26
2018 inดร.อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรศิลป์ สอนจรูญ, อาจารย์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, exApichart Suksamrarn, "Effects of 24-epibrassinolide and the synthetic brassinosteroid mimic on chili pepper under drought", ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM, ปีที่ 40, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2018
2018 inนางอัษฏะวรรณ อร่ามรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNevin C. Lawrence , exVictor L. Demacon, exArron H. Carter, exKimberlee K. Kidwell, exIan C. Burke, exCamille M. Steber, "Isolation of Mutations Conferring Increased Glyphosate Resistance in Spring Wheat", Crop Science, ปีที่ 58, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 84-97
2018 exDominiqueKreutz, inดร.ชมดาว สินธุวณิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAndrea Bileck, exLukas Janker, exBesnik Muqaku, exAstrid Slany, exChristopher Gerner, "Curcumin exerts its antitumor effects in a context dependent fashion", Journal of Proteomics, ปีที่ 182, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2018, หน้า 65-72
2018 exThida Pongsanguansin, inมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์, exKhamron Mekchay, "Finite volume method with reconstruction and bottom modification for open channel flows: An application to Yom River, Thailand", International Journal for Computational Methods in Engineering Science and Mechanics, ปีที่ 19, ฉบับที่ 4, เมษายน 2018, หน้า 227-239
2018 exPhatcharaphon Wiwattanawanichakun, exAtcharee Ratwatthananon, exWaraporn Poonsri, exThitaree Yooboon, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, inดร.นริศรา ปิยะแสงทอง, อาจารย์, exSaksit Nobsathian , inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, "The Possibility of Using Isolated Alkaloid Compoundsand Crude Extracts of Piper retrofractum (Piperaceae)as Larvicidal Control Agents for Culex quinquefasciatus(Diptera: Culicidae) Larvae", Journal of Medical Entomology, ปีที่ x, ฉบับที่ xx, พฤษภาคม 2018, หน้า 1-6
2018 inดร.ปัทมา ทองกอก, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, inนางชัชรี แก้วสุรลิขิต, รองศาสตราจารย์, "Effects of N6-(2-Isopentenyl) Adenine (2iP) on the growth of tropical seagrass Enhalus acoroides after germination", Journal of Fisheries and Environment, ปีที่ 42, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 14-23
2018 exSukrawan Mavecha, inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exBoonrod YUTTANAN, "Iterative roots of some function", Turkish Journal of Mathematics, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2018, หน้า 819-840
2018 inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมจิตต์ ปาละกาศ, อาจารย์, exธิดารัตน์ น้อยรักษา, exProf. Kazuo Miyashita, "Seasonal variation in nutritional composition and anti-proliferative activity of brown seaweed, Sargassum oligocystum", Journal of Applied Phycology, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 101-111
2018 exKanokporn Noy Rithidecha, inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMontree Tungjai, exJangiam, W., exHonikel, L., ex Whorton, E.B., "Persistent depletion of plasma gelsolin (pGSN) after exposure of mice to heavy silicon ions", Life Sciences in Space Research, ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018, หน้า 83-90
2018 exAnawat Rittirong, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Quantification of aluminum and heavy metal contents in cooked rice samples from Thailand markets using inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP?MS) and potential health risk assessment", Emirates Journal of Food and Agriculture, ปีที่ 30, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2018, หน้า 372-380
2018 inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, "Molecular and functional analyses of novel anti-lipopolysaccharide factors in giant river prawn (Macrobrachium rosenbergii, De Man) and their expression responses under pathogen and temperature exposure", Fish and Shellfish Immunology, ปีที่ 80, ฉบับที่ -, กันยายน - มิถุนายน 2018, หน้า 357-375
2018 inดร.ลักษณาวดี ทรายขาว, อาจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธิตินันท์ กาพย์เกิด, รองศาสตราจารย์, exThomas Bechtold, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Green Reducing Agents for Indigo Dyeing on Cotton Fabrics", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 196, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2018, หน้า 106-113
2018 exนางสาวปิยพรรณ แม้นกลิ่นเนียม, exรศ.ดร.สุเปญญา จิตตพันธ์, inดร.สุปิยนิตย์ ไม้แพ, รองศาสตราจารย์, "Growth and nutritional value of Moina macrocopa (Straus, 1820) fed with Saccharomyces cerevisiae and Phaffia rhodozyma", Crustaceana, ปีที่ 91, ฉบับที่ 8, กรกฎาคม - กันยายน 2018, หน้า 897-912
2018 inดร.ธีรภัทร ศรีจันทร์, รองศาสตราจารย์, "ค่าเฉลี่ยของตัวหารของผลบวกเลขหลักกำลังสอง", Notes on Number Theory and Discrete Mathematics, ปีที่ 24,2018, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2018, หน้า 40-46
2018 exSuwannee Sriyab, exKitiya Jorn-Iat, exPanida Prompinit, exPeter Wolschann, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Photophysical properties of 1-pyrene-based derivatives for nitroaromatic explosives detection: Experimental and theoretical studies", Journal of Luminescence, ปีที่ 2018, ฉบับที่ 203, พฤศจิกายน 2018, หน้า 492-499
2018 exWanwisa Poonlapdecha, exYortyot Seetang-Nun, exWijit Wonglumsom, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exLarry E. Erickon, exRyan R. Hansen, exPravate Tuitemwong, "Antibody-conjugated ferromagnetic nanoparticles with lateral flow test strip assay for rapid detection of Campylobacter jejuni in poultry samples", International journal of food microbiology, ปีที่ 286, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2018, หน้า 6-14
2018 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, exMotoko Ikeda , exMichihiro Kobayashi, "Establishment of New Cell Lines from Pupal Ovaries of Spodoptera exigua with Differential Susceptibility to Homologous Nucleopolyhedrovirus", Journal of Advanced Agricultural Technologies, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2018, หน้า 281-288
2018 inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์, exDr. David A. Simpson, exProf. Dr. Trevor R. Hodkinson, exศ. ดร. ประนอม จันทรโณทัย, "Typification of Piper species (Piperaceae) in Southeast Asia, especially Thailand", Kew Bulletin, ปีที่ 73, ฉบับที่ 33, กันยายน 2018, หน้า 33-51
2018 exFantao Kong, exIsmael Torres Romero, inดร.จรัสวัน วารกานนท์, อาจารย์, exYonghua Li-Beisson, "Lipid catabolism in microalgae", New Phytologist, ปีที่ 218, ฉบับที่ 4, มิถุนายน 2018, หน้า 1340-1348
2018 inนางมนต์ฤดี สิริวรวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุษณีย์ ลีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "The 2 x n seating derangements", Cogent Mathematics & Statistics, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2018, หน้า 1-12
2018 exWorapot, exAlichapat, exPitcha, exNutthida, inนายธเนศ ณ วิเชียร, exSamerkhae, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "Effect of aluminium doping concentration on microstructures, optical and electrical properties of ZnO thin films by spray pyrolysis technique", Materials Today: Proceedings, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - สิงหาคม 2018
2018 exPhiangfhun Inthasaeng, inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, exIkuo Hirono, inดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์, "Efficacy of pcDNA-Alp1 DNA vaccine against Streptococcus agalactiae in Nile tilapia (Oreochromis niloticus)", Thai Journal of Veterinary Medicine, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2018, หน้า 279-288
2018 exอรรถพล รุจิราวรรณ, exDr. Bryan L. Stuart, inดร.อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์, "Expanded description of Odorrana livida (Blyth, 1856) with notes on its natural history in Thailand", Journal of Natural History , ปีที่ 52, ฉบับที่ 23-24, กรกฎาคม 2018, หน้า 1581-1600
2018 exWanwisa Poonlapdecha, exYortyot Seetang-num, inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exPravate Tuitemwong, "Validation of a Rapid Visual Screening of Campylobacter jejuni in Chicken Using Antibody-Conjugated Fluorescent Dye-Doped Silica Nanoparticle Reporters", Hindawi Journal of Nanomaterials, ปีที่ 2018, ฉบับที่ 2018, สิงหาคม 2018, หน้า 1-10
2018 ex์Natthawadi Wongthet, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJohann Schinnerl, exKarin Valant-Vetschera, exMarkus Bacher, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Chemodiversity of Clausena excavata (Rutaceae) and related species: Coumarins and carbazoles", Biochemical Systematics and Ecology, ปีที่ 80, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2018, หน้า 84-90
2018 exSorrasak Yodphaka, exKansri Boonpragob, exH. Thorsten Lumbsch, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Evaluation of six regions for their potential as DNA barcodes in epiphyllous liverworts from Thailand", Applications in Plant Sciences, ปีที่ 6, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2018
2018 exSudhan, D, exPuttamuk, T, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Cloning, overexpression, and purification of a gene of unknown function of prophage loci from ‘Candidatus Liberibacter asiaticus,’ the destructive bacterial pathogen of huanglongbing disease in citrus plants", PROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION, ปีที่ 150, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2018, หน้า 72-80
2018 inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, exKingkaw, A, exYang, JH, exSong, YD, exLaoteng, K, "Dissecting metabolic behavior of lipid over-producing strain of Mucor circinelloides through genome-scale metabolic network and multi-level data integration", GENE, ปีที่ 670, กันยายน 2018, หน้า 87-97
2018 exRattanawongwiboon, T, exGhaffarlou, M, exSutekin, SD, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, exGuven, O, "Preparation of multifunctional poly(acrylic acid)-poly(ethylene oxide) nanogels from their interpolymer complexes by radiation-induced intramolecular crosslinking", COLLOID AND POLYMER SCIENCE, ปีที่ 296, ฉบับที่ 9, กันยายน 2018, หน้า 1599-1608
2018 exKruasuwan, W, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "1-Aminocyclopropane-1-carboxylate (ACC) Deaminase-Producing Endophytic Diazotrophic Enterobacter sp EN-21 Modulates Salt-Stress Response in Sugarcane", JOURNAL OF PLANT GROWTH REGULATION, ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กันยายน 2018, หน้า 849-858
2018 exNapiroon, T, exPoopath, M, inดร.สุธีร์ ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBalslev, H, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "Lasianthus yalaensis (Rubiaceae), a new species from peninsular Thailand", PHYTOTAXA, ปีที่ 364, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2018, หน้า 172-180
2018 exKhunnamwong, P, exJindamorakot, S, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Endophytic yeast diversity in leaf tissue of rice, corn and sugarcane cultivated in Thailand assessed by a culture-dependent approach", FUNGAL BIOLOGY, ปีที่ 122, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2018, หน้า 785-799
2018 exHenjongchom, N, exRujisamphan, N, exTang, IM, inนางสาวธิดารัตน์ สุภาสัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Surface Photovoltage Spectroscopy Study of Ultrasonically Sprayed-Aerosol CH3NH3PbI3 Perovskite Crystals", PHYSICA STATUS SOLIDI A-APPLICATIONS AND MATERIALS SCIENCE, ปีที่ 215, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม 2018
2018 exYunphuttha, C, exPorntheeraphat, S, inนางสาวสุพัตรา มิตรภานนท์, อาจารย์, exWongchaisuwat, A, inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Improving the catalytic activity of lanthanum manganese oxide with strontium doping for hydrogen peroxide reduction reaction in micro direct alcohol-hydrogen peroxide fuel cell", JOURNAL OF POWER SOURCES, ปีที่ 392, กรกฎาคม 2018, หน้า 251-259
2018 exPramthaisong, C, exWorayuthakarn, R, exPharikronburee, V, inดร.ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รมิดา รัตนคาม, อาจารย์, exRuchirawat, S, exThasana, N, "Base-Mediated Cascade Cyclization: Stereoselective Synthesis of Benzooxazocinone", ORGANIC LETTERS, ปีที่ 20, ฉบับที่ 13, กรกฎาคม 2018, หน้า 4015-4019
2018 exPhlayrahan, A, exMonarumit, N, inดร.สมฤดี สักการเวช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Role of Ti Content on the Occurrence of the 3309-cm(-1) Peak in FTIR Absorption Spectra of Ruby Samples", JOURNAL OF APPLIED SPECTROSCOPY, ปีที่ 85, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2018, หน้า 385-390
2018 exAkiyama, H, exIndananda, C, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exMotojima, A, exOikawa, T, exKomaki, H, exHosoyama, A, exKimura, A, exOku, N, exIgarashi, Y, "Linfuranones B and C, Furanone-Containing Polyketides from a Plant-Associated Sphaerimonospora mesophila", JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS, ปีที่ 81, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2018, หน้า 1561-1569
2018 exPrem-U-Domkit, K, exMuangman, T, inดร.อัญชณี คูเบอร่า, รองศาสตราจารย์, exKlungsupya, P, "Cellular enzymatic anti-oxidants of fractionated mucus proteins from Eudrilus eugeniae (African night crawler) and Perionyx excavatus (Blue worm) in MC3T3", EUROPEAN REVIEW FOR MEDICAL AND PHARMACOLOGICAL SCIENCES, ปีที่ 22, ฉบับที่ 13, กรกฎาคม 2018, หน้า 4375-4391
2018 inดร.วันดี วณิชย์ศักดิ์พงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNotodiputro, KA, "Locally weighted scatter-plot smoothing for analysing temperature changes and patterns in Australia", METEOROLOGICAL APPLICATIONS, ปีที่ 25, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2018, หน้า 357-364
2018 exNitiyon, S, exKhunnamwong, P, inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Candida kantuleensis sp nov., a D-xylose-fermenting yeast species isolated from peat in a tropical peat swamp forest", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 68, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2018, หน้า 2313-2318
2018 exTraewachiwiphak, S, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVes-Urai, P, exCharoensawan, V, exYokthongwattana, K, "Gene expression and promoter characterization of heat-shock protein 90B gene (HSP90B) in the model unicellular green alga Chlamydomonas reinhardtii", PLANT SCIENCE, ปีที่ 272, กรกฎาคม 2018, หน้า 107-116
2018 exBoonkaew, T, inดร.จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exVongvanrungruang, A, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exPeyachoknagul, S, "Characterization of GA20ox genes in tall and dwarf types coconut (Cocos nucifera L.)", GENES & GENOMICS, ปีที่ 40, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2018, หน้า 735-745
2018 exPornsuwancharoen, N, exYouplao, P, exChaiwong, K, exPhatharacorn, P, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exKoledov, V, exAli, J, exAziz, MS, exSuwandee, S, exYupapin, P, "Manual control of optical tweezer switching for particle trapping and injection", MICRO & NANO LETTERS, ปีที่ 13, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2018, หน้า 911-914
2018 exKrobkrong, N, exItthibenchapong, V, inดร.พิพัฒน์ คงประชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exFaungnawakij, K, "Deoxygenation of oleic acid under an inert atmosphere using molybdenum oxide-based catalysts", ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, ปีที่ 167, กรกฎาคม 2018, หน้า 1-8
2018 exRaethong, N, exLaoteng, K, inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, "Uncovering global metabolic response to cordycepin production in Cordyceps militaris through transcriptome and genome-scale network-driven analysis", SCIENTIFIC REPORTS, ปีที่ 8, มิถุนายน 2018
2018 exRangnoi, K, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exO'Kennedy, R, exRuker, F, exYamabhai, M, "Enhancement and Analysis of Human Antiaflatoxin B1 (AFB1) scFv Antibody-Ligand Interaction Using Chain Shuffling", JOURNAL OF AGRICULTURAL AND FOOD CHEMISTRY, ปีที่ 66, ฉบับที่ 22, มิถุนายน 2018, หน้า 5713-5722
2018 exAli, J, exYouplao, P, exPornsuwancharoen, N, exAziz, MS, inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exAmiri, IS, exPunthawanunt, S, exSingh, G, exYupapin, P, "On-chip remote charger model using plasmonic island circuit", RESULTS IN PHYSICS, ปีที่ 9, มิถุนายน 2018, หน้า 815-818
2018 exInto, P, exPontes, A, exJacques, N, exCasaregola, S, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exSampaio, JP, "Papiliotrema plantarum sp nov., a novel tremellaceous sexual yeast species", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 68, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2018, หน้า 1937-1941
2018 inดร.ธิตินันท์ กาพย์เกิด, รองศาสตราจารย์, exKhunsakorn, R, exNoptheeranuphap, C, inนางสาวสุพัตรา มิตรภานนท์, อาจารย์, "Inclusion complexes and photostability of UV filters and curcumin with beta-cyclodextrin polymers: effect on cross-linkers", JOURNAL OF INCLUSION PHENOMENA AND MACROCYCLIC CHEMISTRY, ปีที่ 91, ฉบับที่ 1-2, มิถุนายน 2018, หน้า 37-45
2018 inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exTemnuch, W, exFrank, TD, "Entanglement near the optical instability point in damped four wave mixing systems", PHYSICA SCRIPTA, ปีที่ 93, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2018
2018 exRachniyom, H, exMatsumoto, A, exInahashi, Y, exTake, A, exTakahashi, Y, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Actinomadura barringtoniae sp nov., an endophytic actinomycete isolated from the roots of Barringtonia acutangula (L.) Gaertn.", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 68, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2018, หน้า 1584-1590
2018 exChannarong, W, exNgamjarearnwong, M, inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, "A Complete System for Renewable Utilization of Cassava to Biohydrogen Coupled with Biomethane as Zero-Waste Management", CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2018, หน้า 1214-1224
2018 exMuangnil, P, exSatitsri, S, exTadpetch, K, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChatsudthipong, V, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exRukachaisirikul, V, exMuanprasat, C, "A fungal metabolite zearalenone as a CFTR inhibitor and potential therapy of secretory diarrheas", BIOCHEMICAL PHARMACOLOGY, ปีที่ 150, เมษายน 2018, หน้า 291-302
2018 exThongkhao, K, exSonnichsen, FD, inดร.สุนีย์ นิธิสินประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Structural Characterization and Mode of Action Studies on Salvicin K and Antimicrobial Peptide-like Bacteriocin beta Peptide Isolated from Lactobacillus salivarius K4", CHIANG MAI JOURNAL OF SCIENCE, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2018, หน้า 731-745
2018 exSarmphim, P, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exSirisathitkul, C, "Size-Selective Precipitation and Aggregate Reduction of FePt-Based Nanoparticles", JOURNAL OF NANOMATERIALS, สิงหาคม 2018
2018 exMavecha, S, inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exYuttanan, B, "Iterative roots of some functions", TURKISH JOURNAL OF MATHEMATICS, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2018, หน้า 819-840
2018 exKaewyong, N, inดร.ลัญจกร กิตติรัตนวศิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPukdeboon, C, exSitthithakerngkiet, K, "A Hybrid Proximal Algorithm for the Sum of Monotone Operators with Multivalued Mappings", JOURNAL OF FUNCTION SPACES, ปีที่ 2018, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2018
2018 exUmsarika, P, exChangkhamchom, S, exParadee, N, exSirivat, A, exSupaphol, P, inนางสาวพิมพา หอมนิรันดร์, รองศาสตราจารย์, "Proton Exchange Membrane Based on Sulfonated Poly (Aromatic Imide-Co-Aliphatic Imide) for Direct Methanol Fuel Cell", MATERIALS RESEARCH-IBERO-AMERICAN JOURNAL OF MATERIALS, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, สิงหาคม 2018
2018 exSathasivam, R, exPongpadung, P, inดร.จันทนา ไพรบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, in