ผลงานคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน ปี 2015

297

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

202

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

3

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

374

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

20

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 275
2015 exSorlateap, S., inดร.วิรัญญา แก้ววัฒนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Influence of Graphene Nanoplatelet Filling in Thermoplastic NaturalRubber Antistatic Nanocomposite Using Combination of Solution andMelt Mixing Method", Advanced Materials Research , ปีที่ 1101, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 57-61
2015 inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, exPiyajaraprasert, W., exWisoram, W., exMerritt, DJ., "Structure of the female reproductive system of the lac insect, Kerria chinensis (Sternorrhyncha, Coccoidea: Kerridae)", Acta Zoologica, ปีที่ 96, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2015, หน้า 312-318
2015 inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, exนายวรวัชร วัฒนฐานะ, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, exศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์, "Activity of Fe supported by Ce1-xSmxO2-delta derived from metal complex decomposition toward the steam reforming of toluene as biomass tar model compound", Renewable Energy, ปีที่ 74, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ - มกราคม 2015, หน้า 133-138
2015 exอัศนัย สุวรรณวรางกูร, inดร.บำเหน็จ สุดชมโฉม, รองศาสตราจารย์, "Giant tunneling electroresistance in ferroelectric-gatedsilicene junction", Journal of Magnetism and Magnetic Materials, ปีที่ 374, ฉบับที่ -, มกราคม 2015, หน้า 479-483
2015 exThanaree Phongamwonga,, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Role of chlorophyll in Spirulina on photocatalytic activity of CO2 reduction under visible light over modified N-doped TiO2 photocatalysts", Applied Catalysis B: Environmental, ปีที่ 168, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2015, หน้า 114-124
2015 exYingyot Poo-arporn, inดร.สุรชัย ธชีพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRungtiva Palangsuntikul, "Investigation of damaged interior walls using synchrotron-based XPS and XANES", Journal of Synchrotron Radiation, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 86-90
2015 exLi, L., inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exZeng, H., "Mussel-inspired hydrogels for biomedical and environmental applications", Polymer Chemistry, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, มกราคม 2015, หน้า 353-358
2015 exConstales, D., exYablonsky, G.S., inดร.ผึ่งผาย พรรณวดี, รองศาสตราจารย์, exPongboutr, N., inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exMarin, G.B., "When the final catalyst activity profile depends only on the total amount of admitted substance: Theoretical proof", AIChE Journal, ปีที่ 61, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 31-34
2015 exLuengviriya, J., exPhantu, M., exMรผller, S.C., inดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์, "Inhibitory effect of oxygen on excitation waves in the Belousov-Zhabotinsky reaction with different excitability", Chemical Physics Letters, ปีที่ 618, ฉบับที่ -, มกราคม 2015, หน้า 6-10
2015 exTanggarnjanavalukul, C., exDonphai, W., inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Deactivation of nickel catalysts in methane cracking reaction: Effect of bimodal meso-macropore structure of silica support", Chemical Engineering Journal, ปีที่ 262, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 364-371
2015 exBunterngsook, Benjarat, exEurwilaichitr, Lily, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exChampreda, Verawat, "Binding characteristics and synergistic effects of bacterial expansins on cellulosic and hemicellulosic substrates", BIORESOURCE TECHNOLOGY, ปีที่ 176, มกราคม 2015, หน้า 129-135
2015 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, exRattanawongwiboon, Thitirat, exChoofong, Surakarn, exGuven, Olgun, exKatti, Kattesh K., "Irradiated chitosan nanoparticle as a water-based antioxidant and reducing agent for a green synthesis of gold nanoplatforms", RADIATION PHYSICS AND CHEMISTRY, ปีที่ 106, ฉบับที่ -, มกราคม 2015, หน้า 360-370
2015 inนางมาลี สุทธิโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLuengviriya, Jiraporn, exPorjai, Porramain, exPhantu, Metinee, inดร.จริน โอษะคลัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMueller, Stefan C., inดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์, "Propagation of spiral waves pinned to circular and rectangular obstacles", PHYSICAL REVIEW E, ปีที่ 91, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2015, หน้า 05291
2015 exAssanai Suwanvarangkoon, inดร.บำเหน็จ สุดชมโฉม, รองศาสตราจารย์, exI Ming Tang, exRassmidara Hoonsawat, "Virtual Andreev Reflection in Topological Insulator-Based Ferromagnet/Insulator/Superconductor", Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 41-51
2015 exPiyapong Pankaew, inดร.วีรนุช แก้ววิเศษ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเอกชัย หุ่นนิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPichet Limsuwan, exKittisakchai Naemchanthara , "Investigation of Gamma Radiation on Hydroxyapatite Synthesized from Chicken Eggshell by ESR Spectroscopy", Advanced Materials Research, ปีที่ 1125, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 416-420
2015 exNililla Nisoh, ex Mikko Karttunen, exLuca Monticelli, inดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์, "Lipid monolayer disruption caused by aggregated carbon nanoparticles", RSC Advances, ปีที่ 5, ฉบับที่ 15, มกราคม 2015, หน้า 11676-1168
2015 exดุสิต อังธารารักษ์, inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exChristian Blaise, exF. Gagn?, exรศ.สมยศ สุทธิไวยกิจ, "Photo-catalysis of bromacil under simulated solar light usingAu/TiO2: evaluation of main degradation products and toxicityimplications", Environ Sci Pollut Res, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, มกราคม 2015, หน้า 1468-147
2015 exChang-ying Ruan, exLi Zhang, exWan-wan Ye, exXiu-chao Xie, exRattanaporn Srivibool, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exWasu Pathom-aree, exZi-xin Deng, exKui Hong, "Streptomyces ferrugineus sp. nov., isolated from mangrove soil in Thailand", Antonie van Leeuwenhoek, ปีที่ 2015, ฉบับที่ 107, มกราคม 2015, หน้า 39-45
2015 exNonkumwong, J., exAnanta, S., inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exPhumying, S., exMaensiri, S., exSrisombat, L., "Phase formation, morphology and magnetic properties of MgFe2O4 nanoparticles synthesized by hydrothermal technique", Journal of Magnetism and Magnetic Materials, ปีที่ 381, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 226-234
2015 exวราภรณ์ พูลศรี, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, exChitchirachan, P., inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, exKoul, O., "Insecticidal alkanes from Bauhinia scandens var. horsfieldii against Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Plutellidae)", Industrial Crops and Products, ปีที่ 65, ฉบับที่ -, มีนาคม 2015, หน้า 170-174
2015 inดร.สุพรรณา เตชะสกุล, รองศาสตราจารย์, "In vitro antimicrobial activity of cereulide and valinomycin compare with cyclic d,l- ? -peptides and their enhanced effect", Int. J. Pharm. Bi.o Sci, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 77-85
2015 inดร.ภาคภูมิ เรือนจันทร์, รองศาสตราจารย์, exDr.Naoto Umezawa, "Sulfur and Silicon Doping in Ag3PO4", The Journal of Physical Chemistry C, ปีที่ 119, ฉบับที่ 5, มกราคม 2015, หน้า 2284-2289
2015 exThongprajukaew, K., exRodjaroen, S., exYoonram, K., exSornthong, P., exHutcha, N., exTantikitti, C., inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, "Effects of dietary modified palm kernel meal on growth, feed utilization, radical scavenging activity, carcass composition and muscle quality in sex reversed Nile tilapia (Oreochromis niloticus)", Aquaculture, ปีที่ 439, ฉบับที่ -, มีนาคม 2015, หน้า 45-52
2015 exวันดี เปล่งเหมือนแข, inดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Low temperature and water dehydration increase the levels ofasiaticoside and madecassoside in Centella asiatica (L.) Urban", South African Journal of Botany, ปีที่ 97, ฉบับที่ -, มีนาคม 2015, หน้า 196-203
2015 exPatchara Sukonrat, exChitnarong Sirisathitkul, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exC. Sriphung, "MAGNETIC PROPERTIES OF SPUTTERED COBALT FILMS ON X-RAY LITHOGRAPHIC SUBSTRATES", Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 1-9
2015 exRaksakoon, C., inนายธนา ไม้หอม, อาจารย์, exProbst, M., inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Hydration of Carbon Dioxide in Copper-Alkoxide Functionalized Metal-Organic Frameworks: A DFT Study", The Journal of Physical Chemistry C, ปีที่ 119, ฉบับที่ 7, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 3564-3571
2015 exChokchai Kittiwongwattana, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, "Biodiversity of endophytic bacteria isolated from duckweed (Landoltia punctata) and their IAA production", Thammasat International Journal of Science and Technology, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 1-11
2015 exSengprasert, P., exAmparyup, P., exTassanakajorn, A., inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, "Characterization and identification of calmodulin and calmodulin binding proteins in hemocyte of the black tiger shrimp (Penaeus monodon)", Developmental and Comparative Immunology, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2015, หน้า 87-97
2015 exนายวรวัชร วัฒนฐานะ, exนางสาวนลพรรณ นุชสุวรรณ , exดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Simple cerium-triethanolamine complex: Synthesis, characterization,thermal decomposition and its application to prepare ceria supportfor platinum catalysts used in methane steam reforming", Journal of Molecular Structure, ปีที่ 1089, ฉบับที่ -, มิถุนายน - มีนาคม 2015, หน้า 9-15
2015 exEremin, A., exHirankittiwong, P., inดร.ณัฐพร ฉัตรแถม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNรกdasi, H., exStannarius, R., inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exHaba, O., exYonetake, K., exTakezoe, H., "Optically driven translational and rotational motions of microrod particles in a nematic liquid crystal", Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, ปีที่ 112, ฉบับที่ 6, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 1716-1720
2015 exNattaphan Kriangphan, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, exChokchai Kittiwongwattana, inดร.อนงค์ภัทร สุทธางคกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhitsanu Pinmanee, exArpakorn Sakulsathaporn, exRawat Suwimon, inนางสาวเสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์, exYindee Chanvivattana, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, "Effects of Sequence and Expression of Eight Anthocyanin Biosynthesis Genes on Floral Coloration in Four Dendrobium Hybrids", The Horticulture Journal, ปีที่ 84, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 83-92
2015 exSupattra Muangham, exWasu Pathom-aree, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Melanogenic actinomycetes from rhizosphere soil—antagonistic activity against Xanthomonas oryzae and plant-growth-promoting traits", Canadian Journal of Microbiology, ปีที่ 61, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 164-170
2015 exNalin Poomthongdee, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exWasu Pathom-aree, "Acidophilic actinomycetes from rhizosphere soil: diversity and properties beneficial to plants", The Journal of Antibiotics, ปีที่ 68, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 106-114
2015 exS. Unruan, exS.Srilomsak, exS.Priya, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exS.Rujirawat, exR.Yimnirun, "Local structure investigation and properties of Mn-doped BiFeO3–BaTiO3 ceramics", Ceramics International, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, เมษายน 2015, หน้า 4087-4092
2015 exSuchin Trirongjitmoah, exZongporn Juengmunkong, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exPakpum Somboon, "Classification of garlic cultivars using an electronic nose", Computers and Electronics in Agriculture, ปีที่ 113, ฉบับที่ 1, มีนาคม - เมษายน 2015, หน้า 148-153
2015 exKondo Gnanvo, exNilanga Liyanage, exVladimir Nelbuyin, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exSeth Sacher, exBogdan Wojtsekhowski, "Large size GEM for Super Bigbite Spectrometer (SBS) polarimeter for Hall A 12 GeV program at JLab", Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, ปีที่ 782, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 77-86
2015 inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exOuamporn Phuksuwan, exKiattisak Prathom, "Dirichlet series solutions of generalized Riccati equations", European Journal of Mathematics, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2015, หน้า 170-185
2015 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exRungluk Kaewwichian, "The diversity of culturable yeasts in the phylloplaneof rice in Thailand", Annals of Microbiology , ปีที่ 65, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2015, หน้า 667-675
2015 inดร.ณรงค์ วงศ์กันทรากร, อาจารย์, inดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์, รองศาสตราจารย์, "The Level of mRNA NADSDH Is Regulated through RNA Splicing by Sugars and Phytohormones1", Russian Journal of Plant Physiology, ปีที่ 62, ฉบับที่ 2, มกราคม 2015, หน้า 279-282
2015 exNittaya Pitiwittayakul, exPattaraporn Yukphan, inดร.วิลาวัลย์ สินธุประภา, อาจารย์, exYuzo Yamada, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, "Identification of acetic acid bacteria isolated in Thailand and assigned to the genus Acetobacter by groEL gene sequence analysis", Annals of Microbiology, ปีที่ 64, ฉบับที่ 4, กันยายน 2015, หน้า 1-8
2015 exSitthithanaboon, W., exReddy, H.K., exMuppaneni, T., exPonnusamy, S., inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exHolguim, F., exDungan, B., exDeng, S., "Single-step conversion of wet Nannochloropsis gaditana to biodiesel under subcritical methanol conditions", Fuel, ปีที่ 147, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 253-259
2015 exรศ.ทนพญ.ดร.จารุวรรณ ศิริเทพทวี, exดร.วันวิสา ลิ้มพิรัตน์, exผศ.ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชติ, inดร.ชนาภา คงมาก, อาจารย์, "The effects of metal ions in Euphorbia cf. lactea latex on the fibrinogenolytic activity of a plant protease.", Applied Biochemistry and Biotechnology, ปีที่ 175, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 232-242
2015 exWuthipong Pangjai, inดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์, "Variable amino acid sequences in the S-loop and target binding site of vegetative actin in flowers of the Ascocenda orchid", Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology , ปีที่ 24(4), ฉบับที่ -, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 408-416
2015 exUdomporn Petchthai, exDu Peng, inดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์, "The Bias in Small RNA Profiles Between Symptomless Dendrobium and Severe Symptom Ascocenda Orchids Infected Long-Term with Cymbidium Mosaic Virus", Plant Molecular Biology Reporter , ปีที่ 33, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2015, หน้า 819-828
2015 exUdomporn Petchthai, exAnchalee Chuphrom, inดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์, "Recovery of virus-infected Dendrobium orchids by constitutive expression of the cymbidium mosaic virus coat protein gene", Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC) , ปีที่ 120, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 597-606
2015 inดร.วชิรญาณ์ ธงอาสา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKochanipa Thornmart, exChatsumal Srimongkol, exSirilak Somredngan, exHathaipat Lisanguanngam , exKanokwan Tilokskulchai, "Early Onset Effects of Mild Chronic Cerebral Hypoperfusion on The Dorsal Hippocampus and White Matter Areas: The Use of Male Sprague-Dawley Rats as a UCO Model", Journal of Neurological Sciences (Turkish), ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 30-39
2015 inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exAkkarasamiyo, S., inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "A new and efficient asymmetric synthesis of oseltamivir phosphate (Tamiflu) from D-glucose", Tetrahedron, ปีที่ 71, ฉบับที่ 16, มีนาคม 2015, หน้า 2393-2399
2015 exTHOSSAPOL PATTARAPIMOL, exMYA THUZAR, exAPICHART VANAVICHIT, exSOMVONG TRAGOONRUNG, exSittiruk Roytrakul, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "IDENTIFICATION OF GENES INVOLVED IN SOMATIC EMBRYOGENESIS DEVELOPMENT IN OIL PALM (Elaeis guineensis Jacq.) USING cDNA AFLP", Journal of oil palm research, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2015, หน้า 1-11
2015 inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, exMaureen Hummel, exJeremie Bazin, exJulia Bailey-Serres, "Ribosome Profiling: A Tool for Quantitative Evaluation of Dynamics in mRNA Translation", Methods in Molecular Biology, ปีที่ 1284, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 139-173
2015 exนายภูมิน นุตรทัต, exนางสาววีรวรรณ อ่ำศรี, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.พนารัตน์ อรุณรัติยากร, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Indole-3-acetic acid production by newly isolated red yeast Rhodosporidium paludigenum", Journal of General and Applied Microbiology, ปีที่ 61, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2015, หน้า 1-9
2015 inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, exJutatip Chankaew, exAreerat Kunanopparat , exNattiya Hirankarn, exPisit Tangkijvanich, "Gene polymorphisms of interleukin 28B and the risk to chronic hepatitis B virus infection in Thai", Tissue Antigens, ปีที่ 85, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2015, หน้า 177-181
2015 inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, exทินวัฒน์ เพิ่มศิริวาณิชย์, exนวพล กาญจนสุนทร, exชลัยรัตน์ อัครพัฒน์ถาวร, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exขจรศักดิ์ เฟื่องนวกิจ, inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Direct synthesis of dimethyl ether from CO2 hydrogenation over Cu–ZnO–ZrO2/SO42 2-–ZrO2 hybrid catalysts: Effects of sulfur to zirconia ratios", Catalysis Science & Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, เมษายน 2015, หน้า 2347-2357
2015 inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, exEkawit Threenet, inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, "Effectiveness in the Treatment of Iron Deficiency Anemia in Sprague-Dawley Rats Using Freeze-Dried Crocodile Blood", International Journal of Life Sciences Biotechnology and Pharma Research, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 42-49
2015 exJ. THUSSAGUNPANIT, inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, exW. SONJAROON, inดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทิตร ใจอารีย์, อาจารย์, exP. PANKEAN, exA. SUKSAMRARN, "Effects of brassinosteroid and brassinosteroid mimic on photosyntheticefficiency and rice yield under heat stress", PHOTOSYNTHETICA, ปีที่ 53, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2015, หน้า 312-320
2015 exBuatong, N., exTang, I.-M., inดร.วีรพัฒน์ พลอัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Quantum dot-sensitized solar cells having 3D-TiO2 flower-like structures on the surface of titania nanorods with CuS counter electrode", Nanoscale Research Letters, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2015
2015 exJannoo, K., inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPunyanut, A., inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Electron beam assisted synthesis of silver nanoparticle in chitosan stabilizer: Preparation, stability and inhibition of building fungi studies", Radiation Physics and Chemistry, ปีที่ 112, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2015, หน้า 177-188
2015 inดร.จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Modification of the catalytic properties of the Au4 nanocluster for the conversion of methane-to-methanol: Synergistic effects of metallic adatoms and a defective graphene support", Physical Chemistry Chemical Physics, ปีที่ 17, ฉบับที่ 15, เมษายน 2015, หน้า 9706-9715
2015 exAysu Yarman, inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMaria Bosserdt, exKatharina J. Jetzschmann, exNenad Gajovic-Eichelmann, exFrieder W. Scheller, "Cytochrome c-Derived Hybrid Systems Based on Moleculary Imprinted Polymers", Electroanalysis, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2015, หน้า 573-586
2015 exParaporn Yotavong, inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, รองศาสตราจารย์, exOpender Koul, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, "Effects of the botanical insecticide thymol on biology of a braconid, Cotesia plutellae(Kurdjumov), parasitizing the diamondback moth, Plutella xylostella L.", International Journal of Pest Management, ปีที่ 61, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2015, หน้า 171-178
2015 exPenporn Sujiwattanarat, exWatcharaporn Thapana, inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exYuriko Hirai, exHirohisa Hirai, exAkihiko Koga, "Higher-order repeat structure in alpha satellite DNA occurs in New World monkeys and is not confined to hominoids", Scientific Reports, ปีที่ 5, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 10315-10315
2015 exSudtida Phuengwas, inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, exNattiya Hirankarn, exPisit Tangkijvanich, inดร.เจษฎา โพธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, "IFNAR1 gene polymorphism associated with chronic hepatitis B virus infection in a Thai population", SCIENCEASIA, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 22-27
2015 inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPradeep Divakar, exAna Crespo, exSteven Leavitt, exMatthew Nelsen, exRobert L?cking, exThorsten Lumbsch, "A Tale of Two Hyper-diversities: Diversification dynamics of the two largest families of lichenized fungi", Scientific Reports, ปีที่ 5, ฉบับที่ 10028, พฤษภาคม 2015
2015 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Recent developments in GEM-based neutron detectors", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 2015, ฉบับที่ 611, พฤษภาคม 2015, หน้า 01201
2015 exUtudee, S., inมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Wavelet multilevel augmentation method for linear boundary value problems", Advances in Difference Equations, ปีที่ 2015, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2015
2015 exAmonpattaratkit, P., inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exAnanta, S., "Influences of PZT addition on phase formation and magnetic properties of perovskite Pb(Fe0.5Nb0.5)O3-based ceramics", Journal of Magnetism and Magnetic Materials , ปีที่ 389, ฉบับที่ -, กันยายน 2015, หน้า 95-100
2015 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exP Insuan, exS Khamkhrongmee, "EPR study of free radicals in cotton fiber for its potential use as a fortuitous dosimeter in radiological accidents", Journal of Physics: Conference Series , ปีที่ 611, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 01201
2015 inดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, exชลธิชา เผ่าผาง, inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Assessment of radionuclides and heavy metals in marine sediments along the Upper Gulf of Thailand", Journal of Physics: Conference Series , ปีที่ 611, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 01202
2015 inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รัตนา ตันฑเทอดธรรม, inดร.รังสิมา ชลคุป, "Effect of pineapple leaf fiber-reinforced thermoplastic starch/poly(lactic acid) green composite: Mechanical, viscosity, and water resistance properties", JOURNAL OF THERMOPLASTIC COMPOSITE MATERIALS, ปีที่ 28, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2015, หน้า 717-729
2015 exThivasasith, Anawat, inดร.จักรพันธ์ ศิริเจริญศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.พิพัฒน์ คงประชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJansang, Bavornpon, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Reaction Mechanism of Methanol to Formaldehyde over Fe- and FeO-Modified Graphene", CHEMPHYSCHEM, ปีที่ 16, ฉบับที่ 5, เมษายน 2015, หน้า 986-992
2015 exThongprajukaew, Karun, exRodjaroen, Somrak, exTantikitti, Chutima, inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, "Physicochemical modifications of dietary palm kernel meal affect growth and feed utilization of Nile tilapia (Oreochromis niloticus)", ANIMAL FEED SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 202, เมษายน 2015, หน้า 90-99
2015 exDallai, Romano, inนายอภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exGottardo, Marco, exMercati, David, exMachida, Ryuichiro, exBeutel, Rolf Georg, "The Sperm Structure of Cryptocercus punctulatus Scudder (Blattodea) and Sperm Evolution in Dictyoptera", JOURNAL OF MORPHOLOGY, ปีที่ 276, ฉบับที่ 4, เมษายน 2015, หน้า 361-369
2015 exYarach, Uten, inดร.ชัยยะ เหลืองวิริยะ, รองศาสตราจารย์, exDanishad, Appu, exStucht, Daniel, exGodenschweger, Frank, exSchulze, Peter, exSpeck, Oliver, "Correction of Gradient Nonlinearity Artifacts in Prospective Motion Correction for 7T MRI", MAGNETIC RESONANCE IN MEDICINE, ปีที่ 73, ฉบับที่ 4, เมษายน 2015, หน้า 1562-1569
2015 inดร.ณัฐพร ฉัตรแถม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTamba, Maria-Gabriela, exStannarius, Ralf, exWestphal, Eduard, exGallardo, Hugo, exPrehm, Marko, exTschierske, Carsten, exTakezoe, Hideo, exEremin, Alexey, "Leaning-type polar smectic-C phase in a freely suspended bent-core liquid crystal film", PHYSICAL REVIEW E, ปีที่ 91, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2015
2015 inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKosaka, Tomoyuki, exHosoyama, Akira, exSuzuki, Yutaka, exRodrussamee, Nadchanok, exMatsutani, Minenosuke, exMurata, Masayuki, exFujimoto, Naoko, exSuprayogi, exTsuchikane, Keito, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exFujita, Nobuyuki, exYamada, Mamoru, "Genetic basis of the highly efficient yeast Kluyveromyces marxianus: complete genome sequence and transcriptome analyses", BIOTECHNOLOGY FOR BIOFUELS, ปีที่ 8, ฉบับที่ 47, มีนาคม 2015
2015 inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, exSartori, Michel, "A new species of Compsoneuriella Ulmer, 1939 (Ephemeroptera: Heptageniidae) from Thailand", ZOOTAXA, ปีที่ 3936, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2015, หน้า 123-130
2015 exLomthong, Thanasak, exChotineeranat, Sunee, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Production and characterization of raw starch degrading enzyme from a newly isolated thermophilic filamentous bacterium, Laceyella sacchari LP175", STARCH-STARKE, ปีที่ 67, ฉบับที่ 3-4, มีนาคม 2015, หน้า 255-266
2015 exJitonnom, Jitrayut, exSattayanon, Chanchai, exKungwan, Nawee, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "A DFT study of the unusual substrate-assisted mechanism of Serratia marcescens chitinase B reveals the role of solvent and mutational effect on catalysis", JOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS & MODELLING, ปีที่ 56, มีนาคม 2015, หน้า 53-59
2015 exHirunpinyopas, Wisit, exDavis, Sean A., inนายวีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Sm/N-codoped TiO2 preparation, characterization, and photocatalytic decolourization of Acid Orange 7 and Basic Blue 41 in sunlight", SCIENCEASIA, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 42-48
2015 inดร.อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์, exนายอรรถพล รุจิราวรรณ, inดร.วุฒิ ทักษิณธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ยอดชาย ช่วยเงิน, exDr.Bryan L. Stuart, "A new caruncle-bearing Limnonectes (Anura: Dicroglossidae) from northeastern Thailand", Zootaxa, ปีที่ 3956 , ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2015, หน้า 258-270
2015 inดร.สุดาวรรณ เชยชมศรี, inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, exProf. Motoko Ikeda , exProf. Michihiro Kobayashi , "Characterization of the Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus during serial passage in cell culture", Journal of Advanced Agricultural Technologies, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2015, หน้า 63-70
2015 exวัชรา จันทาสี, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimization of Lipid Accumulation by Starchless Mutant Chlorella sorokiniana for Biodiesel Production", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 54-66
2015 exศิริพรรณ จันทร์น้ำท่วม, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimization of Growth and Hydrocarbon Production from a Green Microalga Botryococcus braunii by Plackett-Burman Designand Response Surface Methodology", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 67-79
2015 exD. Wang, et al., inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Measurement of parity-violating asymmetry in electron-deuteron inelastic scattering", Physical Review C, ปีที่ 91, ฉบับที่ -, เมษายน 2015, หน้า 01550
2015 inดร.รังสิมา ชลคุป, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKarine Mougin, exMichel NARDIN, "Characterization of sericin biomaterial from silk cocoon waste.", Journal of Materials Sciences and Applications, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2015, หน้า 45-50
2015 exดวงรัตน์ วิลาสินี, inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exรศ.สมยศ สุทธิไวยกิจ, "Determination of Nitrofurans in Chicken Feed by High-Performance Liquid Chromatography–Tandem Mass Spectrometry", Analytical Letters, ปีที่ 48, ฉบับที่ 13, กันยายน 2015, หน้า 1979-1987
2015 exR. Stalder, exA. Mavrinskiy, exC. Grand, inดร.วิชชา อิ่มอร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exA. Angerhofer, exW. Pisula, exK. M?llen, exJ. R. Reynolds, "Electrochromic and liquid crystalline polycarbonates based on telechelic oligothiophenes", Polymer Chemistry, ปีที่ 6, ฉบับที่ 8, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 1230-1235
2015 inดร.อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์, inดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "New Record of Pteroptyx tener Olivier (Coleoptera: Lampyridae: Luciolinae) in Thailand", COLEOPTERISTS BULLETIN, ปีที่ 69, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2015, หน้า 332-336
2015 exMaketon C., exS. Buapha., inดร.ฐิติมา รุ่งรัตนาอุบล, รองศาสตราจารย์, inดร.มณจันทร์ เมฆธน, ศาสตราจารย์, "Laboratory and Field Evaluations of Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill. and Metarhiziumrobertsii (J. F. Bisch, Rehner & Humber) Against the Brown Plant Hopper, Nilaparvata lugensStal and Its Natural Enemies in Paddy Fields in Thailand", Egyptian Journal of Biological Pest Control, ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 97-105
2015 exFanbanrai, P., exHutem, A., inดร.สุธี บุญช่วย, รองศาสตราจารย์, "Effects of strain on the Schwinger pair creation in graphene", Physica B: Condensed Matter, ปีที่ 472, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2015, หน้า 84-90
2015 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Elucidation of hydroxyl groups-antioxidant relationship in mono- and dihydroxyflavones based on O-H bond dissociation enthalpies", Journal of Molecular Modeling, ปีที่ 21, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2015
2015 exNasanit, Rujikan, exKrataithong, Kultara, inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Assessment of epiphytic yeast diversity in rice (Oryza sativa) phyllosphere in Thailand by a culture-independent approach", ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY, ปีที่ 107, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2015, หน้า 1475-1490
2015 exSongtawee, Napat, exBevan, David R., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Molecular dynamics of the asymmetric dimers of EGFR: Simulations on the active and inactive conformations of the kinase domain", JOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS & MODELLING, ปีที่ 58, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 16-29
2015 exSripan, Patumrat, exLe Coeur, Sophie, exAmzal, Billy, inดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์, exTraisathit, Patrinee, exNgo-Giang-Huong, Nicole, exMcIntosh, Kenneth, exCressey, Tim R., exSangsawang, Suraphan, exRawangban, Boonsong, exKanjanavikai, Prateep, exTreluyer, Jean-Marc, exJourdain, Gonzague, exLallemant, Marc, exUrien, Sair, "Modeling of In-Utero and Intra-Partum Transmissions to Evaluate the Efficacy of Interventions for the Prevention of Perinatal HIV", PLOS ONE, ปีที่ 10, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2015
2015 exHirunsit, Pussana, exSoodsawang, Wiwaporn, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "CO2 Electrochemical Reduction to Methane and Methanol on Copper-Based Alloys: Theoretical Insight", JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, ปีที่ 119, ฉบับที่ 15, เมษายน 2015, หน้า 8238-8249
2015 exPrarokijjak, Worasak, inดร.บำเหน็จ สุดชมโฉม, รองศาสตราจารย์, "Electron with arbitrary pseudo-spins in multilayer graphene", CHINESE PHYSICS B, ปีที่ 24, ฉบับที่ 4, เมษายน 2015
2015 exMoonrin, Ninnutt, exSongtawee, Napat, exRattanabunyong, Siriluk, exChunsrivirot, Surasuk, exMokmak, Wanwimon, exTongsima, Sissades, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Understanding the molecular basis of EGFR kinase domain/MIG-6 peptide recognition complex using computational analyses", BMC BIOINFORMATICS, ปีที่ 16, ฉบับที่ -, มีนาคม 2015
2015 exSukkhaeng, Siriphan, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศรีสม สุวรรณวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Nostoc sp extract induces oxidative stress-mediated root cell destruction in Mimosa pigra L.", BOTANICAL STUDIES, ปีที่ 56, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2015
2015 exJenjaroenpun, Piroon, exChew, Chee Siang, exYong, Tai Pang, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exThammasorn, Wimada, exKuznetsov, Vladimir A., "The TTSMI database: a catalog of triplex target DNA sites associated with genes and regulatory elements in the human genome", NUCLEIC ACIDS RESEARCH, ปีที่ 43, ฉบับที่ D1, มกราคม 2015, หน้า D110-D116
2015 exBahare, Radhe Shyam, exGanguly, Swastika, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exSeetaha, Supaporn, "Synthesis, HIV-1 RT inhibitory, antibacterial, antifungal and binding mode studies of some novel N-substituted 5-benzylidine-2,4-thiazolidinediones", DARU-Journal of Pharmaceutical Sciences, ปีที่ 23, มกราคม 2015
2015 exTarsang, Ruangchai, exPromarak, Vinich, exSudyoadsuk, Taweesak, exNamuangruk, Supawadee, exKungwan, Nawee, inดร.พิพัฒน์ คงประชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJungsuttiwong, Siriporn, "Triple bond-modified anthracene sensitizers for dye-sensitized solar cells: a computational study", RSC ADVANCES, ปีที่ 5, ฉบับที่ 48, เมษายน 2015, หน้า 38130-38140
2015 exThongprajukaew, Karun, inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exChandang, Pipatpong, "Microwave irradiation improves physico-chemical properties of soya meal for economic freshwater fish", MAEJO INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 43-53
2015 inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวรยากร นกแก้ว, exSomkliang, P., exTapanwong, M., inดร.สุจิณณา กรรณสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Optimization of Esterification Reaction for Biodiesel Production from Animal Fat", ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, ปีที่ 37, ฉบับที่ 8, มีนาคม 2015, หน้า 846-853
2015 inนางศิรินรัตน์ ศรีกุลนาถ , inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, inนางอมรา ทองปาน, รองศาสตราจารย์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exPeyachoknagul, Surin, "Molecular cloning and characterization of the CHS gene family in turmeric (Curcuma longa Linn.)", JOURNAL OF PLANT BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม 2015, หน้า 25-33
2015 exNATEE AMPAI, exATTAPOL RUJIRAWAN, exJIRACHAI ARKAJAG, exDAVID S. MCLEOD, inดร.อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์, "Description of the tadpoles of two endemic frogs: the Phu Luang Cascade frog Odorrana aureola (Anura: Ranidae) and the Isan big-headed frog Limnonectes isanensis (Anura: Dicroglossidae) from northeastern Thailand", Zootaxa, ปีที่ 3981, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2015, หน้า 508-520
2015 exPunkvang, Auradee, exKamsri, Pharit, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exWolschann, Peter, exIrle, Stephan, exPungpo, Pornpan, "Key Structures and Interactions for Binding of Mycobacterium tuberculosis Protein Kinase B Inhibitors from Molecular Dynamics Simulation", CHEMICAL BIOLOGY & DRUG DESIGN, ปีที่ 86, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2015, หน้า 871-881
2015 exTungjitwitayakul, Jatuporn, exTatun, Nujira, inดร.บุญเกื้อ วัชรเสถียร, รองศาสตราจารย์, exSakurai, Sho, "Expression of Heat Shock Protein Genes in Different Developmental Stages and After Temperature Stress in the Maize Weevil (Coleoptera: Curculionidae)", JOURNAL OF ECONOMIC ENTOMOLOGY, ปีที่ 108, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2015, หน้า 1313-1323
2015 exKurehong, Chattip, inดร.เฉลิมพล กาญจนวรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPowthongchin, Busaba, exKatzenmeier, Gerd, exAngsuthanasombat, Chanan, "Membrane-Pore Forming Characteristics of the Bordetella pertussis CyaA-Hemolysin Domain", TOXINS, ปีที่ 7, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2015, หน้า 1486-1496
2015 exKamsri, Pharit, exPunkvang, Auradee, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.พัชรีนารถ ทรัพย์อาภากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPungpo, Pornpan, "Elucidating structural basis of benzofuran pyrrolidine pyrazole derivatives for enhancing potency against both the InhA enzyme and intact M-tuberculosis cells: a combined MD simulations and 3D-QSAR study", RSC ADVANCES, ปีที่ 5, ฉบับที่ 65, กรกฎาคม 2015, หน้า 52926-52937
2015 inนางสาวรัชนี มิ่งมา, อาจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, inดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAtsuko Matsumoto, exYoko Takahashi, "Streptomyces oryzae sp. nov., an endophytic actinomycete isolated from stems of rice plant", The Journal of Antibiotics, ปีที่ 68, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2015, หน้า 368-372
2015 exบุษบา ศุภวัฒธนบดี, inดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง, รองศาสตราจารย์, "Bayesian Adaptive Randomization Designs for Clinical Trial", Journal of Applied Sciences, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, มกราคม 2015, หน้า 374-376
2015 inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSittikul, P., exYuvaniyama, J., "Plasmodium falciparum Plasmepsin v (PfPMV): Insights into recombinant expression, substrate specificity and active site structure", Molecular and Biochemical Parasitology, ปีที่ 201, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2015, หน้า 5-15
2015 exFrank, T.D., inดร.สมาน มงคลสกุลวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Order-disorder transitions in time-discrete mean field systems with memory: A novel approach via nonlinear autoregressive models", Physica Scripta, ปีที่ 90, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2015
2015 exนายกัลป์ เฉลยโภชน์, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Morphological and Magnetic Properties of Co100-xCux Film Prepared byRF-Sputtering", Key Engineering Materials, ปีที่ 659, ฉบับที่ -, เมษายน 2015, หน้า 599-603
2015 exSteve Leavitt, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMatthew Nelsen, exSusanne Alternmann, exPradeep K. Divakar, exDavid Alors, exTheodore Esslinger, exAna Crespo, exH. Thorsten Lumbsch, "Fungal specificity and selectivity for algae play a major role in determining lichen partnerships across diverse ecogeographic regions in the lichen-forming family Parmeliaceae (Ascomycota)", Molecular Ecology, ปีที่ 24, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม 2015, หน้า 3779-3797
2015 exนางสาวปัทมพรรณ บุญประโคม, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "Effect of Sputtering Power on Morphological, Structural and OpticalProperties of Al-Doped Zinc Oxide Film", Key Engineering Materials, ปีที่ 659, ฉบับที่ 2515, เมษายน 2015, หน้า 593-598
2015 exนางสาวจันทรี เขียนวงศ์, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, "MORPHOLOGY-DEPENDENT OPTICAL TRANSMISSION OF RF-SPUTTERED ZnO:Al FILM ON GLASS SUBSTRATE", Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กันยายน 2015, หน้า 759-768
2015 exSoonthornyatara, S., inดร.ประภา ศรีพิจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Assessment of genetic diversity of Jatropha curcas L. using AFLP and ISSR markers", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2015, หน้า 614-625
2015 exRachniyom, Hathairat, exMatsumoto, Atsuko, exIndananda, Chantra, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exTakahashi, Yoko, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, "Nonomuraea syzygii sp nov., an endophytic actinomycete isolated from the roots of a jambolan plum tree (Syzygium cumini L. Skeels)", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 65, ฉบับที่ -, เมษายน 2015, หน้า 1234-1240
2015 exJindamorakot, Sasitorn, exAm-In, Somjit, exKaewwichian, Rungluk, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Yamadazyma insecticola f.a., sp nov and Yamadazyma epiphylla f.a., sp nov., two novel yeast species", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 65, ฉบับที่ -, เมษายน 2015, หน้า 1290-1296
2015 exKaewwichian, Rungluk, exJindamorakot, Sasitorn, exAm-In, Somjit, exSipiczki, Matthias, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Hannaella siamensis sp nov and Hannaella phetchabunensis sp nov., two new anamorphic basidiomycetous yeast species isolated from plants", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 65, ฉบับที่ -, เมษายน 2015, หน้า 1297-1303
2015 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exSunisa Sawasdichai, exTanarat K. Jantapanon, inนายประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, "Phylogenetic Relationship of Dendrobium Species in Thailand Inferred from Chloroplast matK Gene and Nuclear rDNA ITS Region", The Horticulture Journal, ปีที่ 84, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2015, หน้า 243-252
2015 exKatharina J. Jetzschmann, exGyula J?gerszki, inดร.เดชา เดชตรัยรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAysu Yarman, exNenad Gajovic-Eichelmann, exHans-Detlev Gilsing, exBurkhard Schulz, exR?bert E. Gyurcs?nyi, exFrieder W. Scheller, "Vectorially Imprinted Hybrid Nanofilm for Acetylcholinesterase Recognition", Advanced Functional Materials, ปีที่ 25, ฉบับที่ 32, สิงหาคม 2015, หน้า 5178-5183
2015 exNapha Sudachom, inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปวีนา ประไพนัยนา, รองศาสตราจารย์, "The effect of ternary catalyst atomic ratios (PtRuSn/C and PtRuNi/C) on ethanol electrooxidation for direct ethanol fuel cell", Key Engineering Materials, ปีที่ 659, ฉบับที่ -, เมษายน 2015, หน้า 247-251
2015 inดร.ครศร ศรีกุลนาถ, รองศาสตราจารย์, exYoshinobu Uno, exChizuko Nishida, exHidetoshi Ota, exYoichi Matsuda, "Karyotype Reorganization in the Hokou Gecko (Gekko hokouensis, Gekkonidae): The Process of Microchromosome Disappearance in Gekkota", PLOSONE, ปีที่ 10, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2015
2015 exCharoenyingcharoen, Piyanat, exMatsutani, Minenosuke, exYakushi, Toshiharu, inดร.กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์, exYukphan, Pattaraporn, exMatsushita, Kazunobu, "A functionally critical single nucleotide polymorphism in the gene encoding the membrane-bound alcohol dehydrogenase found in ethanol oxidation-deficient Gluconobacter thailandicus", GENE, ปีที่ 567, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2015, หน้า 201-207
2015 exPiyasaengthong, A., inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน, รองศาสตราจารย์, "Synthesis, characterization, and pepsin inhibition study of Au(III)–3-(2?-thiazolylazo)-2,6-diaminopyridine complex", Inorganic Chemistry Communications, ปีที่ 59, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2015, หน้า 88-90
2015 exPuripat, M., exRamozzi, R., exHatanaka, M., inดร.วราภรณ์ พาราสุข, รองศาสตราจารย์, exParasuk, V., exMorokuma, K., "The Biginelli Reaction Is a Urea-Catalyzed Organocatalytic Multicomponent Reaction", Journal of Organic Chemistry, ปีที่ 80, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม 2015, หน้า 6959-6967
2015 exKongkaoroptham, Parichart, exPiroonpan, Thananchai, exHemvichian, Kasinee, exSuwanmala, Phiriyatorn, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, "Poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate-graft-chitosan nanoparticles as a biobased nanofiller for a poly(lactic acid) blend: Radiation-induced grafting and performance studies", JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, ปีที่ 132, ฉบับที่ 37, ตุลาคม 2015
2015 exPannida Khunnamwong,, exJanjira Surussawadee, exSasitorn Jindamorakot, exJose? R. A. Ribeiro, exAllen N. Hagler, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Occultifur tropicalis f.a., sp. nov., a novel Cystobasidiomycetous yeast species isolated from tropical regions.", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology., ปีที่ 65, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2015, หน้า 1578-1582
2015 inดร.มณี ตันติรุ่งกิจ, exRujikan Nasanit , inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Assessment of endophytic yeast diversity in rice leaves by a culture-independent approach", Antonie van Leeuwenhoek , ปีที่ 108, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2015, หน้า 633-647
2015 inดร.ศิริกาญจนา ทองมี, รองศาสตราจารย์, exDing Jun, "Effect of Aluminum-Doping on the Photoluminescence of ZnO Nanorods", Advanced Science, Engineering and Medicine, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2015, หน้า 216-222
2015 exSirirak Jariyaphinyo, exSiriporn Larpkiattaworn, inดร.อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์, "Comparison of Pyrolysis of Jatropha Cake with Different Catalysts Using PY-GC/MS", Key Engineering Materials, ปีที่ 659, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2015, หน้า 201-205
2015 exBakewell, Clare, exFateh-Iravani, Giovanna, exBeh, Daniel W., exMyers, Dominic, exTabthong, Sittichoke, inนางสาวพิมพา หอมนิรันดร์, รองศาสตราจารย์, exWhite, Andrew J. P., exLong, Nicholas, exWilliams, Charlotte K., "Comparing a series of 8-quinolinolato complexes of aluminium, titanium and zinc as initiators for the ring-opening polymerization of rac-lactide", DALTON TRANSACTIONS, ปีที่ 44, ฉบับที่ 27, กรกฎาคม 2015, หน้า 12326-12337
2015 inดร.มณจันทร์ เมฆธน, ศาสตราจารย์, exDararat Hotaka, exAlongkorn Amnuaykanjanasin, exChan Maketon, exSiraprapa Siritutsoontorn, "Efficacy of Purpureocillium lilacinum CKPL?053 in controllingThrips palmi (Thysanoptera: Thripidae) in orchid farmsin Thailand", Appl Entomol Zool Appl Entomol Zool , ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2015, หน้า 317-329
2015 exนารีรัตน์ ณ นุวงษ์, inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, exชูเกียรติ ผุดพรมราช, "A New Mixture Pareto Distribution and Its Application", Thailand Statistician, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 191-207
2015 inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, inดร.รังรอง ยกส้าน, รองศาสตราจารย์, exธนศักดิ์ ล้อมทอง, exศรีสุดา หาญภาคภูมิ , "Co-production of poly(L-lactide)-degrading enzyme and raw starch-degrading enzyme by Laceyella sacchari LP175 using agricultural products as substrate, and their efficiency on biodegradation of poly(L-lactide)/thermoplastic starch blend film", International Biodeterioration & Biodegradation, ปีที่ 104, ฉบับที่ 104, ตุลาคม 2015, หน้า 401-410
2015 exTipagorn Insuk, inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, exUraiwan Jaroengeratikun, "A new mixed beta distribution and structural properties with applications", Songklanakarin J. Sci. Technol, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 97-108
2015 inดร.ภาสกร ปนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRaykha Srisomboon, exWisai Kongkaew , exPralin Kriwichai, "Accomplishment in the southern coastal Thai communities after the 2004 tsunami in the restoration process, a case study in Ranong Province", Series: Advances in Natural and Technological Hazards Research: Post-Tsunami Hazard, ปีที่ 44, ฉบับที่ -, มีนาคม 2015, หน้า 73-95
2015 exChanida Lamaisri, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุรักษ์ อรัญญนาค, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.พรศิริ เลี้ยงสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Relationship between fatty acid composition and biodiesel qualityfor nine commercial palm oils", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 37, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 389-395
2015 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exNilanga Liyanage, "Q2 Measurement and Challenges in PREX", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2015, หน้า 277-287
2015 exChoengpanya, K., exArthornthurasuk, S., inดร.ปกรณ์ วรรธนะอมร, รองศาสตราจารย์, exHuang, W.T., exPlengmueankae, W., exLi, Y.-K., inดร.ประชุมพร คงเสรี, รองศาสตราจารย์, "Cloning, expression and characterization of beta-xylosidase from Aspergillus niger ASKU28", Protein Expres. Purif. , ปีที่ 115, ฉบับที่ Nov2015, พฤศจิกายน 2015, หน้า 132-140
2015 inดร.ณัฐกานต์ นิตยพัธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, exน.ส.จิรัชญา บุญฤทธิ์, "Decolorisation of aqueous solutions of synthetic dyes by Lentinus polychrous Lev. cultivated on cassaa rhizome.", Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, ปีที่ 4, ฉบับที่ sp issue2, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 132-137
2015 exDr. Wilaiwan Sriwimol, inดร.เฉลิมพล กาญจนวรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf. Chanan Angsuthanasombat, "การเกิดรูรั่วแบบ Trimer ของสารพิษที่จำเพาะกับยุงจากแบคทีเรีย Bacillus thuringiensis: ความเข้าใจระดับโมเลกุลในเงื่อนไขเบื้องต้นที่จำเป็นของโมโนเมอร์ที่จับเมมเบรน", The journal of biological chemistry, ปีที่ 290, ฉบับที่ 36, กันยายน 2015
2015 inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYadnum, Sudarat, exPaluka, Veerachart, exPhuakkong, Oranit, exNiamlaem, Malinee, exPongpaisanseree, Kittisak, exSinthupinyo, Sakprayut, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Controlled production of carbon nanofibers over cement clinker via oxidative dehydrogenation of acetylene by intrinsic carbon dioxide", CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, ปีที่ 278, ตุลาคม 2015, หน้า 150-158
2015 inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, exSartori, Michel, "The nymph of Gilliesia Peters & Edmunds, 1970 (Ephemeroptera: Leptophlebiidae), with description of a new species from Thailand", ZOOTAXA, ปีที่ 3981, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2015, หน้า 253-263
2015 inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRobert L?cking, exAndre Aptroot, exAndreas Beck, exPatrick Dornes, exVolker John, exJames C. Lendemer, exMatthew P. Nelsen, exGerhard Neuwirth, exAparna Nutakki, exSittiporn Parnmen, exMohammad Sohrabi, exTor T?nsberg, exH. Thorsten Lumbsch, "Hidden diversity in the morphologically variable script lichen (Graphis scripta) complex (Ascomycota, Ostropales, Graphidaceae)", Organisms Diversity and Evolution, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กันยายน 2015, หน้า 447-458
2015 exPongpadung, Piyawat, exLiu, Jianguo, exYokthongwattana, Kittisak, inดร.สมบุญ เตชะภิญญาวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Screening for hydrogen-producing strains of green microalgae in phosphorus or sulphur deprived medium under nitrogen limitation", SCIENCEASIA, ปีที่ 41, ฉบับที่ 2, เมษายน 2015, หน้า 97-107
2015 exSomphouthone Phimmachak, inดร.อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์, exBryan L. Stuart, "Morphological and molecular variation in Tylototriton (Caudata: Salamandridae) in Laos, with description of a new species", Zootaxa, ปีที่ 4006, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2015, หน้า 285-310
2015 exArunpak Pitakpong, inดร.เอกพันธ์ ไกรจักร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKhwanruan Papong, exNooduan Muangsan, exPongthep Suwanwaree, exH. Thorsten Lumbsch, exRobert L?cking, "New species and records of the lichen genus Graphis (Graphidaceae, Ascomycota) from Thailand", Lichenologists, ปีที่ 47, ฉบับที่ 5, กันยายน 2015, หน้า 335-342
2015 inดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Molecular phylogenetics of species of bulbophyllum sect. Trias (Orchidaceae; Epidendroideae; Malaxidae) based on nrITS and plastid rbcL and matK", Phytotaxa, ปีที่ 226, ฉบับที่ 1, กันยายน 2015, หน้า 1-17
2015 exธาตรี ชีถนอม, inดร.เรืองลักษณ์ จงโชตินนท์, อาจารย์, inดร.บำเหน็จ สุดชมโฉม, รองศาสตราจารย์, "Strain filter with gate control in a gapped graphene junction", Superlattices and Microstructures, ปีที่ 85, ฉบับที่ -, กันยายน 2015, หน้า 716-721
2015 exดร. ธนิศ ตั้งเจริญ, inดร.ชนาภา คงมาก, อาจารย์, exรศ.ดร. วิษณุ เพชรภา, "Synchrotron X-ray absorption spectroscopy study of the local atomic structures and cation ordering in perovskite- and spinel-type zinc stannate synthesized by co-precipitation method", Journal of Molecular Structure, ปีที่ 1102, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2015, หน้า 95-100
2015 inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exN. Liyanage, "Precision determination of electron scattering angle by differential nuclear recoil energy method", Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, ปีที่ 802, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2015, หน้า 26-3
2015 exPaweena Suksaard, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exRattanaporn Srivibool, exQingyi Xie, exKui Hong, exWasu Pathom-aree, "Jiangella mangrovi sp. nov., isolated from mangrove soil", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 65, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2015, หน้า 2569-2573
2015 inดร.จรรยา เจตนาเสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study of silicon nanoparticles in dielectric oxides obtained by sol–gel route", Journal of Experimental Nanoscience, ปีที่ 10, ฉบับที่