ผลงานคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน ปี 2012

295

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

225

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

6

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

368

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

14

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขนต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 268
2012 exสุนันท์ พยุงศักดิ์ , inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, "[Ca (2,2?-Bipyridine)3]2+-Intercalated Montmorillonite: An Application as Potentiometric Sensor", Advanced Materials Research, ปีที่ 428, ฉบับที่ -, กันยายน 2012, หน้า 7-13
2012 exดร. ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, exนายอรรถพล แก้ววิลัย, exนายวรวัชร วัฒนะฐานะ, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, exProf. Enrico Traversa, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Electrolyte materials for solid oxide fuel cells derived from metal complexes: Gadolinia-doped ceria", Ceramics International, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 2403-2409
2012 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Effects of pore diameters on the pseudocapacitive property of three-dimensionally ordered macroporous manganese oxide electrodes", Materials Letters, ปีที่ 68, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2012, หน้า 230-233
2012 inดร.อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์, exขนิษฐา ดาราเรือง, exอนุภพ สาสุข, exนฤมล รามนัฐ, "Purge and Trap with Monolithic Sorbent for Gas Chromatographic Analysis of Pesticides in Honey", Analytical Bioanalytical Chemistry, ปีที่ 402, ฉบับที่ 2, มกราคม 2012, หน้า 955-964
2012 exนายอรรถพล แก้ววิลัย, exผศ.สาวิตรี รุจิธนพานิช, exนายวรวัชร วัฒนฐานะ, exอ.ดร.ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "The Effect of Alkali and Ce(III) Ions on the Response Properties of Benzoxazine Supramolecules Prepared viaMolecular Assembly", Molecules, ปีที่ 17, ฉบับที่ -, มกราคม 2012, หน้า 511-526
2012 inดร.ชลทิชา ตันติธาดาพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cloning and Characterization of AKR4C14, a Rice Aldo-Keto Reductase, from Thai Jasmine Rice", The Protein Journal, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 35-42
2012 exNipa Jongkon, inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Receptor recognition mechanism of human influenza A H1N1 (1918), avian influenza A H5N1 (2004), and pandemic H1N1 (2009) neuraminidase", J Mol Model, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 285-293
2012 inดร.วรรณวิมล ปาสาณพันธ์, รองศาสตราจารย์, exChoofong, S., exRimdusit, P., "Deoxycholate-Chitosan Nanospheres Fabricated by gamma-Irradiation and Chemical Modification: Nanoscale Synthesis and Controlled Studies", Journal of Applied Polymer Science, ปีที่ 123, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2012, หน้า 3309-3320
2012 exPimthong, P., inดร.นฤมล ยุตาคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์, inดร.สุดจิต สงวนเรือง, รองศาสตราจารย์, exCowie, B., exCooper, B., "TEACHING AND LEARNING ABOUT MATTER IN GRADE 6 CLASSROOMS: A CONCEPTUAL CHANGE APPROACH", International Journal of Science and Mathematics Education, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 121-137
2012 exRithidech, K.N., exLai, X., exHonikel, L., inดร.ไพบูลย์ เรืองพัฒนพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWitzmann, F.A., "Identification of proteins secreted into the medium by human lymphocytes irradiated in vitro with or without adaptive environments", Health Physics, ปีที่ 102, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 39-53
2012 inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhalinyot, Suphawarat, exWolschann, Peter, exFukuda, Ryoichi, exEhara, Masahiro, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Photophysical Properties and Photochemistry of EE-, EZ-, and ZZ-1,4-Dimethoxy-2,5-bis[2-(thien-2-yl)ethenyl] Benzene in Solution: Theory and Experiment", JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY A , ปีที่ 116, ฉบับที่ 3, พฤศจิกายน 2012 - ธันวาคม 2011, หน้า 924-937
2012 exHuber, S.E., inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exTsukuda, T., exProbst, M., "Thermal stabilization of thin gold nanowires by surfactant-coating: A molecular dynamics study", Nanoscale, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, มกราคม 2012, หน้า 585-590
2012 exMaihom, T., exChoomwattana, S., inดร.พิพัฒน์ คงประชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProbst, M., inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Formaldehyde encapsulated in lithium-decorated metal-organic frameworks: A density functional theory study", ChemPhysChem, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 245-249
2012 inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, รองศาสตราจารย์, exGa?lle Capdeville, exV?ronique Decroocq, exSt?phanie Mariette, "Linkage disequilibrium in French wild germplasm and worldwide sweet cherry germplasm", Tree Genetics & Genomes, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2012, หน้า 735-755
2012 inดร.ประภาศิริ พงษ์ประยูร, รองศาสตราจารย์, exBeckstein, O, exSansom, MSP, "Biomimetic Design of a Brush-Like Nanopore: Simulation Studies", JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B, ปีที่ 116, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 462-468
2012 exOsiriphun, S., exTuitemwong, P., exKoetsinchai, W., inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exErickson, L.E., "Model of inactivation of Campylobacter jejuni in poultry scalding", Journal of Food Engineering, ปีที่ 110, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2012, หน้า 38-43
2012 exChulanetra, M., exBangphoomi, K., exSookrung, N., exThanongsaksrikul, J., exSrimanote, P., exSakolvarvaree, Y., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, exChaicumpa, W., "Human ScFv that block sodium ion channel activity of tetrodotoxin", Toxicon, ปีที่ 59, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 272-282
2012 exSae-Eung, C., exKanchanaketu, T., inดร.นิตย์ศรี แสงเดือน, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, "DNA methylation and genetic diversity analysis of genus Cycas in Thailand", African Journal of Biotechnology, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, มกราคม 2012, หน้า 743-751
2012 inดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTapananont, S., exDetjaroen, S., exSangkhatim, J., inดร.พัฒนา อนุรักษ์พงศธร, รองศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, "Additional paper waste in pulping sludge for biohydrogen production by heat-shocked sludge", Applied Biochemistry and Biotechnology, ปีที่ 166, ฉบับที่ 2, มกราคม 2012, หน้า 389-401
2012 exChaisiri, K., inดร.วิน เชยชมศรี, รองศาสตราจารย์, inดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ, รองศาสตราจารย์, exRibas, A., exHerbreteau, V., exMorand, S., "Diversity of gastrointestinal helminths among murid rodents from northern and northeastern Thailand", Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 21-28
2012 exBoonlue, S., exSurapat, W., exPukahuta, C., inนางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อำนาจ สุวรรณฤทธิ์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exMorinaga, T., "Diversity and efficiency of arbuscular mycorrhizal fungi in soils from organic chili (Capsicum frutescens) farms", Mycoscience, ปีที่ 53, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 10-16
2012 exWichaiwong T., inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, "A Compression Technique for XML Element Retrieval", Lecture Notes in Electrical Engineering, ปีที่ 110, ฉบับที่ -, มกราคม 2012, หน้า 203-215
2012 exวิสิทธ์ บุญชุม, inดร.นวลวรรณ สุนทรภิษัช, รองศาสตราจารย์, "ATOB algorithm: an automatic ontology construction for Thai legal sentences retrieval", Journal of Information Science, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 37-51
2012 exSomboon, T, exGleeson, MP, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Insight into the reaction mechanism of cis,cis-muconate lactonizing enzymes: a DFT QM/MM study", JOURNAL OF MOLECULAR MODELING, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 525-531
2012 exSukkhum, S, exTokuyama, S, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Poly(L-Lactide)-Degrading Enzyme Production by Actinomadura keratinilytica T16-1 in 3 L Airlift Bioreactor and Its Degradation Ability for Biological Recycle", JOURNAL OF MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 92-99
2012 exPannopard, P, inดร.พิพัฒน์ คงประชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNamuangruk, S, exProbst, M, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Structures, Energetics and Reaction Mechanisms of Nitrous Oxide on Transition-Metal-Doped and -Undoped Single-Wall Carbon Nanotubes", CHEMPHYSCHEM, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 583-587
2012 inดร.คัมภีร์ ค้าแหวน, exThitapura, T., "Non-adiabatic perturbations in Ricci dark energy model", Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, ปีที่ 2012, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012
2012 exดร.ศรินมา ชูศักดิสรี, exรศ สมยศ สุทธิไวยกิจ, exPofessor Dr. David Sedlak, inดร.ภควดี สุทธิไวยกิจ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Reactions of phenylurea compounds with aqueous chlorine: Implications for herbicide transformation during drinking water disinfection", Journal of Hazardous Materials, ปีที่ 209-210, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2012, หน้า 484-491
2012 exอุทัยวรรณ คันโธ, inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, inนายยงยุทธ โอสถสภา, รองศาสตราจารย์, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, inดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Effects of Swine Manure Extract by Foliar Application and Soil Drenching on Soil Chemical Properties and Variable Soil Strengthof Cassava Planted Soils", Kasetsart Journal:Natural Science , ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 24-32
2012 inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMahong, B, exRoytrakul, S , ex Phaonaklop, N, exNarangajavana, J , ex Yokthongwattana, K, "Proteomic analysis of salinity-stressed Chlamydomonas reinhardtii revealed differential suppression and induction of a large number of important housekeeping proteins.", Planta, ปีที่ 235, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2012, หน้า 649-659
2012 inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, exนาย นราธิป ประดิษฐ์ผล, exนางสาว พิชามญชู์ สิทธิกูล, "First synthesis and anticancer activity of novel naphthoquinone amides", European Journal of Medicinal Chemistry, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 253-270
2012 exดร. ฉัตรชัย วีระนิติสกุล, inดร.นัทธมน คูณแสง, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร. นวดล เหล่าศิริพจน์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, "Preparation of Gadolinia Doped Ceria via Metal Complex Decomposition Method: Its Application as Catalyst for The Steam Reforming of Ethane", Journal of Industrial and Engineering Chemistry, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2012, หน้า 898-903
2012 exG. Domazetis, exB.D.James, exJ. Liesegang, inนางสาวมนธิดา เร้าอรุณ, อาจารย์, exM.Kuiper, exI.D.Potter, exD.Oheme, "Experimental studies and molecular modelling of catalytic steam gasification of brown coal containing iron species", Fuel The Science and Technology of Fuel and Energy, ปีที่ 93, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2012, หน้า 404-414
2012 inดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์, exKisna Phinij, "Application of cryoprotectants to improve low temperature storage survival of orchid seeds", Scientia Horticulturae , ปีที่ 135, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 186-193
2012 exSupree Dangskul, inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, exPinthira Tangsupphathawat, "Values of sequences of purely periodic functions", Applied Mathematics E-Notes, ปีที่ 12, ฉบับที่ -, มีนาคม 2012, หน้า 5-13
2012 inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Pretreatment and Dyeing Processes on the Physical Properties of Poly(lactic acid)/Cotton Blended Fabric", Advanced Material research , ปีที่ 486, ฉบับที่ -, เมษายน 2012, หน้า 253-259
2012 inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exIttipon Fongkaew, exD. J. Singh, exM.-H. Du, exSukit Limpijumnong, "Identification of hydrogen defects in SrTiO3 by first-principles local vibration mode calculations", Physics Review B, ปีที่ 85, ฉบับที่ 12, มีนาคม - พฤษภาคม 2012, หน้า 125205-125209
2012 inดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Some connections between a generalized tribonacci triangle and a generalized Fibonacci sequence", The Fibonacci Quarterly, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 44-50
2012 exHutem, A, inดร.สุธี บุญช่วย, รองศาสตราจารย์, "Numerical evaluation of second and third virial coefficients of some inert gases via classical cluster expansion", Journal of Mathematical Chemistry, ปีที่ 50, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2012, หน้า 1262-1276
2012 inดร.ทรงวุฒิ สุรมิตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exApipol Piriyagagoon, exPeter Wolschann, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Theoretical study on the structures and electronic properties of oligo(p-phenylenevinylene) carboxylic acid and its derivatives: effects of spacer and anchor groups", Theoretical Chemistry Accounts: Theory, Computation, and Modeling (Theoretica Chimica Acta), ปีที่ 131, ฉบับที่ 4, มิถุนายน - เมษายน 2012, หน้า 1-15
2012 inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChuaybamrung, L., inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exTaylor, J.A., exPhillips, D.A.S., "Study of the removal of a disperse dye stain from a polyester/elastane blend", Coloration Technology, ปีที่ 128, ฉบับที่ 2, เมษายน 2012, หน้า 103-107
2012 exWattanakit, C, inดร.สมเกียรติ นกบิน, อาจารย์, inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิบูลย์ พันธุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Skeletal Isomerization of 1-Butene over Ferrierite Zeolite: A Quantum Chemical Analysis of Structures and Reaction Mechanisms", JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C, ปีที่ 116, ฉบับที่ 9, มีนาคม 2012, หน้า 5654-5663
2012 exJutakanoke, R., exLeepipatpiboon, N., exTolieng, V., inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, exSrinorakutara, T., exAkaracharanya, A., "Sugarcane leaves: Pretreatment and ethanol fermentation by Saccharomyces cerevisiae", Biomass and Bioenergy, ปีที่ 39, ฉบับที่ -, เมษายน 2012, หน้า 283-289
2012 inดร.สุธี บุญช่วย, รองศาสตราจารย์, exHutem, A, "Excited-state energy eigenvalue and wave-function evaluation of the Gaussian asymmetric double-well potential problem via numerical shooting method 2", Journal of Mathematical Chemistry, ปีที่ 50, ฉบับที่ 8, กันยายน 2012, หน้า 2103-2119
2012 inดร.สุธี บุญช่วย, รองศาสตราจารย์, ex Hutem, A, "Excited-state energy eigenvalue and wave-function evaluation of the Gaussian symmetric double-well potential problem via numerical shooting method 1", Journal of Mathematical Chemistry, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2012, หน้า ---
2012 exBoonpan, S., ex Panacharoensawad, B., inดร.สุธี บุญช่วย, รองศาสตราจารย์, "The loss of quantum coherence induced by a Gaussian random potential", Physics Letters, Section A: General, Atomic and Solid State Physics, ปีที่ 376, ฉบับที่ 19, เมษายน - กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 1589-1592
2012 inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, exP. Jangtawee, exS. Lokavee, exS. Udomrat, exP. Sudkeaw, exT. Kerdcharoen, "Novel Flexible NH3 Gas Sensor Prepared By Ink-Jet Printing Technique", Advanced Materials Research, ปีที่ 506, ฉบับที่ -, เมษายน 2012, หน้า 39-42
2012 inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exKiatichai Treerattanapitak, "Exponential Fuzzy C-Means for Collaborative Filtering", JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2012, หน้า 567-576
2012 inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exKitti Koonsanit, "Automatic Determination of the Appropriate Number of Clusters for Multispectral Image Data", IEICE TRANSACTIONS on Information and Systems, ปีที่ E95-D, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2012, หน้า 1256-1263
2012 inนายนพพร รัตนช่วง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPankaew, P., inนายเอกชัย หุ่นนิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนพปฎล สุทธิศิริ, รองศาสตราจารย์, exLimsuwan, P., exNaemchanthara, K., "Performance study of humidity adsorbent prepared from waste shells", Advanced Materials Research, ปีที่ 488-489, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 154-158
2012 exKanto, U., inดร.คณพล จุฑามณี, ศาสตราจารย์, inนายยงยุทธ โอสถสภา, รองศาสตราจารย์, inนางสุกัญญา จัตตุพรพงษ์, "EFFECT OF SWINE MANURE EXTRACT ON LEAF NITROGEN CONCENTRATION, CHLOROPHYLL CONTENT, TOTAL POTASSIUM IN PLANT PARTS AND STARCH CONTENT IN FRESH TUBER YIELD OF CASSAVA", Journal of Plant Nutrition, ปีที่ 35, ฉบับที่ 5, มีนาคม 2012, หน้า 688-703
2012 inดร.จริน โอษะคลัง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exEuaruksakul, C., exMeevasana, W., exSongsiriritthigul, P., "Spatial variation of the number of graphene layers formed on the scratched 6H-SiC(0 0 0 1) surface", Applied Surface Science, ปีที่ 258, ฉบับที่ 10, มีนาคม 2012, หน้า 4672-4677
2012 inดร.สมาน มงคลสกุลวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChaikhan, P., exFrank, T.D., "Oscillatory nonequilibrium Nambu systems: The canonical-dissipative Yamaleev oscillator", European Physical Journal B, ปีที่ 85, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2012
2012 inดร.บำเหน็จ สุดชมโฉม, รองศาสตราจารย์, "Effect of virtual Andreev reflection on tunneling in normal/superconductor graphene junction", Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 405-411
2012 inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exนายนพพร เทียบปิ่นหยก, exDr.Sutheerawat Samingprai, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "PH sensitive structural uniformity of rice husk ash-derived MCM-41 silica", The Canadian Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 90, ฉบับที่ "_", สิงหาคม 2012, หน้า 881-887
2012 exPhruksaphithak, N., inดร.ชลธิชา นุ่มหอม, รองศาสตราจารย์, "Polylactic acid/ impact modifier blends", Advanced Materials Research, ปีที่ 486, เมษายน 2012, หน้า 406-411
2012 inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exKaewwichian, R, exJindamorakot, S, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, exNakase, T, "Candida wangnamkhiaoensis sp. nov., an anamorphic yeast species in the Hyphopichia clade isolated in Thailand", ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY, ปีที่ 102, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2012, หน้า 23-28
2012 exG.V. Kurlyandskaya, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exN.G. Bebenin, exV. O. Vas’kovskiy, "Magnetic Properties and Magnetoimpedance of Electroplated Wires", Diffusion and Defect Data Pt.B: Solid State Phenomena , ปีที่ 2012, ฉบับที่ 190, มิถุนายน 2012, หน้า 581-584
2012 inดร.บำเหน็จ สุดชมโฉม, รองศาสตราจารย์, "Valley-dependent tunneling in a monolayer gapped graphene without strain", Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures, ปีที่ 44, ฉบับที่ 7-8, เมษายน - พฤษภาคม 2012, หน้า 1617-1622
2012 exHutem, A, inดร.สุธี บุญช่วย, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of Coulomb and exchange integrals for higher excited states of helium atom by using spherical harmonics series", Journal of Mathematical Chemistry , ปีที่ 50, ฉบับที่ 8, กันยายน 2012, หน้า 2086-2102
2012 inดร.พันทิพย์ โตแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAlice Matone, exYongwimon Lenbury, exAndrea De Gaetano, "Bariatric surgery and T2DM improvement mechanisms: a mathematical model", Theoretical Biology and Medical Modelling , ปีที่ 2012, ฉบับที่ 9, พฤษภาคม 2012
2012 exวรบดี ศรีอ่ำอ่วม, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Dyeing and Spectroscopic Properties of Natural Dyes on Poly (Lactic Acid) and Poly (Ethylene Terephthalate)Fabrics", International Journal of Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2012, หน้า 155-158
2012 exนายอิสระ ณ พัทลุง, inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวนันทภรณ์ สูญสิ้นภัย, "Investigation of the Optimum Pretreatment Conditions for the Knitted Fabric Derived from PLA/Cotton Blend", International Journal of Bioscience, Biochemistry and Bioinformatics, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2012, หน้า 179-182
2012 inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, exJeerawat Nakkuntod , ex Pimpayao Sodsai, exNattiya Hirankarn, exNakarin Kitkumthorn , "Association of interferon-gamma gene polymorphisms with susceptibility to oral lichen planus in the Thai population", Archives of Oral Biology, ปีที่ 57, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2012, หน้า 491-494
2012 inวิกรม รังสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSwatdipong, A., inดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร, ศาสตราจารย์, "Development stages of androgenic glands in Giant river prawn, Macrobrachium rosenbergii De Man, 1879 in relation to size and age, and the success rate of feminization after andrectomy in small and large size prawn", Aquaculture, ปีที่ 354-355, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2012, หน้า 136-143
2012 exKaomongkolgit, R., exJamdee, K., exWongnoi, S., exChimnoi, N., inดร.สุพรรณา เตชะสกุล, รองศาสตราจารย์, "Antifungal activity of coronarin D against Candida albicans", Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology, ปีที่ 114, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2012, หน้า 61-66
2012 exLima, P., exLima, M.L., inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exKovitvadhi, S., exOwen, C., exMachado, J., "A review on the "in vitro" culture of freshwater mussels (Unionoida)", Hydrobiologia, ปีที่ 691, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2012, หน้า 21-33
2012 inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Overview of RNA interference therapeutics", Songklanakarin J. Sci. Technol., ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2012, หน้า 293-301
2012 exWannakao, S, inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Kongpatpanich, K, exProbst, M, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Methane Activation in Gold Cation-Exchanged Zeolites: A DFT Study", ACS CATALYSIS, ปีที่ 2, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2012, หน้า 986-992
2012 exProbst, M, exInjan, N, exMegyes, T, exBako, I, exBalint, S, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exNazmutdinov, R, exMitev, PD, exHermansson, K, "A gold cyano complex in nitromethane: MD simulation and X-ray diffraction", CHEMICAL PHYSICS LETTERS, ปีที่ 539, มิถุนายน 2012, หน้า 24-29
2012 exKhunnawutmanotham, N, exChimnoi, N, exChampathong, W, exLerdsirisuk, P, exKhotmor, T, inดร.สุพรรณา เตชะสกุล, รองศาสตราจารย์, "Coronarin D conjugated to methylene homologues of chlorambucil: synthesis and evaluation of their cytotoxicity", JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2012, หน้า 374-378
2012 exNeves, MP, exLima, RT, exChoosang, K, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exNascimento, MDJ, exVasconcelos, MH, exPinto, M, exSilva, AMS, exCidade, H, "Synthesis of a Natural Chalcone and Its Prenyl Analogs - Evaluation of Tumor Cell Growth-Inhibitory Activities, and Effects on Cell Cycle and Apoptosis", CHEMISTRY & BIODIVERSITY, ปีที่ 9, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2012, หน้า 1133-1143
2012 exKanchanaketu, T, inดร.นิตย์ศรี แสงเดือน, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, exToojinda, T, inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, "Genetic diversity analysis of Jatropha curcas L. (Euphorbiaceae) based on methylation-sensitive amplification polymorphism", GENETICS AND MOLECULAR RESEARCH, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, เมษายน 2012, หน้า 944-955
2012 exIsobe, M., exWong, H.N.C., exShing, T.K.M., exHuang, P.-Q., exKanokmedhakul, S., inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exChittchang, M., exNishida, A., "JSPS Asian Core Program: Cutting-edge organic chemistry in Asia (phase II), 14th Asian Chemical Congress, and IUPAC Joint Workshop: Strategic planning for a new east and southeast Asian network for organic chemistry", Chemistry - An Asian Journal, ปีที่ 7, ฉบับที่ 7, มิถุนายน 2012, หน้า 1468-1471
2012 exธวัชชัย จันทร์ทอง, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, exชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล, exสุปรีย์ พินิจสุนทร, "Morphology and properties of radio frequency (RF) sputtered cobalt thin films", Internaltional Journal of Physical Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 11, มีนาคม 2012, หน้า 1820-1827
2012 exธวัชชัย จันทร์ทอง, inดร.วัชรี รัตนสกุลทอง, รองศาสตราจารย์, exสุปรีย์ พินิจสุนทร, inดร.อภิชาติ โรจนโรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Nano-morphological, Magnetic and Structural Properties of Ni Films Prepared by RF-sputtering", Engineering Journal, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2012, หน้า 71-78
2012 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exนายสหการ มณฑลวัฒนา, exนายอารักษ์ วิทิตธีรานนท์, "Identification of irradiated rice noodles by electron spin resonance spectroscopy", Radiation Measurements, ปีที่ 47, ฉบับที่ 8, กันยายน 2012, หน้า 640-643
2012 inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exS. Limpijumnong, exM. H. Du, exD.J. Singh, "First principles study of O defects in CdSe", Physica B, ปีที่ 407, ฉบับที่ 15, มกราคม - มีนาคม 2012, หน้า 2841-2845
2012 inดร.อัญวราภรณ์ สุรมิตร(นิลทะราช), อาจารย์, inดร.สุธาสินี กิตยาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรรถธีรา วรยิ่งยง, รองศาสตราจารย์, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exW. Klysubun, exP. songsiriritthigul, exS. Limpijumnong, "Structural characterizations of sol-gel synthesized TiO2 and Ce/TiO2 nanostructures", Physica B: Condensed Matter, ปีที่ 407, ฉบับที่ 15, สิงหาคม - มีนาคม 2012, หน้า 2915-2918
2012 exSuwannarangsee, S., exBunterngsook, B., exArnthong, J., exPaemanee, A., inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, exEurwilaichitr, L., exLaosiripojana, N., exChampreda, V., "Optimisation of synergistic biomass-degrading enzyme systems for efficient rice straw hydrolysis using an experimental mixture design", Bioresource Technology, ปีที่ 119, ฉบับที่ -, กันยายน 2012, หน้า 252-261
2012 exChuanopparat, N., inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, inดร.บุญส่ง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์, "A concise and practical synthesis of oseltamivir phosphate(Tamiflu) from d-mannose", Tetrahedron, ปีที่ 68, ฉบับที่ 34, สิงหาคม 2012, หน้า 6803-6809
2012 inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, exBrocklehurst, D., exSteele-King, C., exAshford, D.A., exGomez, L.D., exMcqueen-Mason, S.J., "Arabidopsis GT34 family contains five xyloglucan ฮฑ-1,6-xylosyltransferases", New Phytologist, ปีที่ 195, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2012, หน้า 585-595
2012 exJiamsomboon, K., inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Dissecting substrate specificity of two rice BADH isoforms: Enzyme kinetics, docking and molecular dynamics simulation studies", Biochimie, ปีที่ 94, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2012, หน้า 1773-1783
2012 exChoomwattana, S., exMaihom, T., inดร.บุญเดช เบิกฟ้า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิบูลย์ พันธุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Density functional theory study on catalytic cracking of n-hexane on heteropoly acid: A comparison with acidic zeolite", Canadian Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 90, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2012, หน้า 865-872
2012 exWattanakit, C., inดร.ชมพูนุท วรากุลวิทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิบูลย์ พันธุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSunpetch, B., exCharoenpanich, M., inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "The versatile synthesis method for hierarchical micro- and mesoporous zeolite: An embedded nanocarbon cluster approach", Canadian Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 90, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2012, หน้า 873-880
2012 exLeotphayakkarat, R., exFangern, N., exPaul Gleeson, M., inดร.สุดจิต สงวนเรือง, รองศาสตราจารย์, "Assessment of high transparency nanocrystalline TiO2 thin films and their photocatalytic removal of pollutant dye", Advanced Science Letters, ปีที่ 13, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2012, หน้า 327-331
2012 exSiringam, K., inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, exCha-Um, S., exBoriboonkaset, T., exKirdmanee, C., "Salt tolerance enhancement in indica rice (Oryza sativa L. Spp. indica) seedlings using exogenous sucrose supplementation", Plant OMICS, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 52-59
2012 exRatsamee, S., exAkaracharanya, A., exLeepipatpiboon, N., exSrinorakutara, T., inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, exTolieng, V., "Purple guinea grass: Pretreatment and ethanol fermentation", BioResources, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2012, หน้า 1891-1906
2012 exChotiwan, S., inดร.สุธาสินี กิตยาการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPoo-arporn, Y., inดร.พินทุ์สุดา วีรวัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Time-resolved XANES studies on used silica supported cobalt catalysts", Engineering Journal, ปีที่ 16, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2012, หน้า 115-121
2012 inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, ศาสตราจารย์, exEric Wajnberg, exPascaline Audant, ex Rene ? Feyereisen, "Antifeedant activity of Jatropha gossypifolia and Melia azedarach senescent leaf extracts on Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) and their potential use as synergists", Pest Management Science, ปีที่ 2012, ฉบับที่ 68, สิงหาคม 2012, หน้า 1255-1264
2012 exผศ.ศุภกร รักใหม่, exรศ.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล, exคมกริช โชคพระสมบัติ, exประเวทย์ ร่างสง่า , exผศ.พิมผกา ฮาร์ดิง , exผศ.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ , inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, "SMALL-ANGLE X-RAY SCATTERING SPECTRA OF IRON-BASED MAGNETIC FLUIDS", Materials and technology, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 369-373
2012 exCorreia-da-Silva, M, exSousa, E, exCidade, H, exChoosang, K, inนางพรรณี พักคง, รองศาสตราจารย์, exVasconcelos, MH, exPinto, MMM, "In vitro antioxidant and antitumor evaluation of new sulfated antithrombotic small molecules", THROMBOSIS RESEARCH, ปีที่ 129, เมษายน 2012, หน้า S179-S180
2012 exNuithitikul, K, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Comparison in Catalytic Activities of Sulfated Zirconia and Sulfated Tin Oxide for Converting Free Fatty Acids in Crude Palm Oil to Their Methyl Esters", INTERNATIONAL JOURNAL OF CHEMICAL REACTOR ENGINEERING, ปีที่ 10, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2012
2012 inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, exSavitree Ritchuay, exPawat Pattarawat, inดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์, exSureeporn Kate-Ngam, "Development and transferability of EST-SSR and transferability ofgenomic SSR markers for genetic diversity assessment of Doritis", Biochemical Systematics and Ecology, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2012, ธันวาคม 2012, หน้า 57-65
2012 exMya Thruza, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, exสมวงษ์ ตระกูลรุ่ง, inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, "Recloning of regenerated plantlets from elite oil palm (Elaeis guineensis Jacq.) cv. Tenera", African Journal of Biotechnology, ปีที่ 11(82), ฉบับที่ -, ตุลาคม - ธันวาคม 2012
2012 exKen Feldman, inดร.ไพบูลย์ เงินมีศรี, รองศาสตราจารย์, "Total synthesis of (?)-dragmacidin E; Problems solved and lessons learned", Synlett, ปีที่ 23, ฉบับที่ 13, สิงหาคม 2012, หน้า 1882-1892
2012 exพรสุดา เหล็งหวาน, inดร.ศุภกิจ อาชีวะวานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธันวาวรรณ ด้วงทองอยู่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "3-Amino-benzoic acid-4,4?-bipyridine (2/3", Acta Crystallographica Section E, ปีที่ 68, ฉบับที่ part 8, กรกฎาคม 2012, หน้า o256
2012 inดร.บำเหน็จ สุดชมโฉม, รองศาสตราจารย์, exI-Ming Tang, exศ. ดร. รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์, "Anisotropic Supercurrent in Strained Graphene Josephson Junction", Journal of Superconductivity and Novel Magnetism , ปีที่ 25, ฉบับที่ 6, สิงหาคม 2012, หน้า 1787-1794
2012 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภัทรชัย ศรีมุข, exปรเมนทร์ เชี่ยวชาญ, exทะเนตร แสงศรี, inดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis and antifungal activity of reduced graphene oxide nanosheets", Carbon, ปีที่ 50, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม 2012, หน้า 5156-5161
2012 inดร.ภาคภูมิ เรือนจันทร์, รองศาสตราจารย์, exDr.Naoto Umezawa, exDr.Ouyang Shuxin, exProf.Dr.Jinhua Ye, "Mechanism of photocatalytic activities in Cr-doped SrTiO3 under visible-light irradiation: an insight from hybrid density-functional calculations", Physical Chemistry Chemical Physics, ปีที่ 14, ฉบับที่ 6, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 1876-1880
2012 exน.ส.สุนันท์ พยุงศักดิ์, inนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, "[Ca(2,2'-bipyridine)3] -Montmorillonite: A Potentiometric Sensor for Sulfide ion", World Academy of Science, Engineering and Technology, ปีที่ 65, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2012, หน้า 1371-1375
2012 inดร.พนัส ธรรมกีรติวงศ์, รองศาสตราจารย์, exน.ส. วรวิทู มีสุข, exดร. ลาวัณย์ จันทร์โฮม, inดร.อัญชลี เอาผล, รองศาสตราจารย์, "Reproductive Patterns of Captive Male and Female Monocled Cobra, Naja kaouthia (Lesson, 1831)", Zoological Studies, ปีที่ 51, ฉบับที่ 5, กันยายน 2012, หน้า 692-700
2012 inดร.สุรศักดิ์ เชียงกา, รองศาสตราจารย์, exSatayu Suwannasopon, inดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์, "Thermal Degradation of Biodegradable Poly(butylene adipate-co-terephthalate)/Starch Blends", วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2012, หน้า 653-661
2012 exNanthavut Niyomvong, exWasu Pathom-aree, inดร.อรินทิพย์ ธรรมชัยพิเนต, ศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Actinomycetes from tropical limestone caves", Chiang Mai Journal of Science , ปีที่ 39, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2012, หน้า 373-388
2012 exรศ.ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล, inดร.พงศกร จันทรัตน์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร. นันทกาญจน์ มุรศิต, "Dielectric and magnetic properties of polyvinylidene fluoride polymer composites highly loaded with nickel", Science and Engineering of Composite Materials, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2012, หน้า 255-258
2012 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSupree Pinitsoontorn, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Surfactant-assisted electrodeposition and improved electrochemical capacitance of silver-doped manganese oxide pseudocapacitor electrodes", Journal of Solid State Electrochemistry, ปีที่ 16, ฉบับที่ 8, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 2623-2629
2012 inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exWichaiwong, T., "A score sharing method for XML element retrieval", information Volume 15, Issue 10, October 2012, Pages 4165-4178, ปีที่ 15, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2012, หน้า 4165-4178
2012 exK. Subannajui, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, exN. Ramgir, exC. Wang, exY. Yang, exA. Hartel, exV. Cimalla, exM. Zacharias, "Photoluminescent and gas-sensing properties of ZnO nanowires prepared by an ionic liquid assisted vapor transfer approach", JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, ปีที่ 112, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2012, หน้า 03431
2012 exYe, M., exKhoo, K.K., exXu, S., exZhou, M., inดร.นลวัฒน์ บุญญาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPerugini, M.A., exShao, X., exChi, C., exGalea, C.A., exWang, C., exNorton, R.S., "A helical conotoxin from Conus imperialis has a novel cysteine framework and defines a new superfamily", Journal of Biological Chemistry, ปีที่ 287, ฉบับที่ 18, มีนาคม 2012, หน้า 14973-14983
2012 exTakao Komatsu, inดร.วิเชียร เลาหโกศล, ศาสตราจารย์, inดร.ภัททิรา เรืองสินทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Independence measures of arithmetic functions II", Acta Arithmetica, ปีที่ 153, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2012, หน้า 199-216
2012 exK. Biswas, exM.-H. Du, inดร.จิรโรจน์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exS. Limpijumnong, exD. J. Singh, "Comment on "Uncovering the Complex Behavior of Hydrogen in Cu2O"", Physical Review Letters, ปีที่ 108, ฉบับที่ 21, พฤษภาคม - มิถุนายน 2012, หน้า 219703-219703
2012 inดร.ชีวารัตน์ พรินทรากูล, รองศาสตราจารย์, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, "Infection of speckled shrimp Metapenaeus monoceros (Decapoda: Penaeidae) by the branchial parasite Orbione bonnieri (Epicaridea: Bopyridae)", Vie et milieu - life and environment, ปีที่ 62, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2012, หน้า 17-22
2012 exKrainara, N., exIllas, F., inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Interaction of adenine Cu(II) complexes with BN-doped fullerene differentiates electronically equivalent tautomers", Chemical Physics Letters, ปีที่ 537, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2012, หน้า 88-93
2012 exUthaipaisanwong, P., exChanprasert, J., exShearman, J.R., exSangsrakru, D., exYoocha, T., exJomchai, N., inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, exTragoonrung, S., exTangphatsornruang, S., "Characterization of the chloroplast genome sequence of oil palm (Elaeis guineensis Jacq.)", Gene, ปีที่ 500, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2012, หน้า 172-180
2012 inดร.ศศิมนัส อุณจักร์, รองศาสตราจารย์, exMeesawat, P., exPaemanee, A., inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.อรุณี อิงคากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exKovitvadhi, S., exRungruangsak-Torrissen, K., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "Characterisation of thermostable trypsin and determination of trypsin isozymes from intestine of Nile tilapia (Oreochromis niloticus L.)", Food Chemistry, ปีที่ 134, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2012, หน้า 1533-1541
2012 exC. J. Horowitz, exZ. Ahmed, exC.-M. Jen, exA. Rakhman, exP. A. Souder , exM. M. Dalton, ex N. Liyanage, ex K. D. Paschke, inดร.เกียรติศักดิ์ แสนบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exR. Silwal , exG. B. Franklin, exM. Friend, exB. Quinn , exK. S. Kumar, exD. McNulty, exL. Mercado, exS. Riordan, exJ. Wexler , exR. W. Michaels , exG. M. Urciuoli, "Weak charge form factor and radius of 208Pb through parity violation in electron scattering", Physical Review C, ปีที่ 85, ฉบับที่ 032501(R), มีนาคม 2012
2012 exBasosidik, S., exPankaew, P., inนายเอกชัย หุ่นนิวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLimsuwan, P., exNaemchanthara, K., "Characterization of chitin extracted from waste sources via XRD, FTIR, and TGA techniques", Advanced Materials Research, ปีที่ 488-489, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 1404-1408
2012 inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, exHirao, H., exMorokuma, K., inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, "Characteristic vibration patterns of odor compounds from bread-baking volatiles upon protein binding: Density functional and ONIOM study and principal component analysis", Journal of Molecular Modeling, ปีที่ 18, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2012, หน้า 2227-2240
2012 inนายอภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChamnarn Apiwathnasorn, exJiraporn Ruangsittichai, "MODIFIED MOLECULAR TECHNIQUES FOR DETECTING RICE ODONATE INSECTS IN THAILAND", Munis Entomology & Zoology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2012, หน้า 852-856
2012 exSawatdichaikul, O., inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, inดร.จักร แสงมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWolschann, P., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, "In silico screening of epidermal growth factor receptor (EGFR) in the tyrosine kinase domain through a medicinal plant compound database", Journal of Molecular Modeling, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2012, หน้า 1241-1254
2012 exGleeson, M.P., exModi, S., exBender, A., exMarchese Robinson, R.L., exKirchmair, J., exPromkatkaew, M., inดร.สุภา หารหนองบัว, ศาสตราจารย์, exGlen, R.C., "The challenges involved in modeling toxicity data in silico: A review", Current Pharmaceutical Design, ปีที่ 18, ฉบับที่ 9, มีนาคม 2012, หน้า 1266-1291
2012 exน.ส.จันทกานต์ นุชสุข, exรศ.ดร.นวลฉวี เวชประสิทธิ์, exดร.สิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Larvicidal activity of a toxin from the seeds of Jatropha curcas Linn. against Aedes aegypti Linn. and Culex quinquefasciatus Say", Tropical Biomedicine, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2012, หน้า 286-296
2012 exน.ส.อุไรวรรณ เจริญกีรติกร, inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อำไพ ทองธีรภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Bayesian Inference of Non-Life Insurance Based on Claim Counting Process with Periodic Claim Intensity", Open Journal of Statistics, ปีที่ 2, ฉบับที่ -, เมษายน 2012, หน้า 177-183
2012 exนายชูเกียรติ ผุดพรมราช, inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, "Stochastic Orders Comparisons of Negative Binomial Distribution with Negative Binomial—Lindley Distribution", Open Journal of Statistics, ปีที่ 12, ฉบับที่ -, เมษายน 2012, หน้า 208-212
2012 exนายชูเกียรติ ผุดพรมราช, inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, exPanlop Zeephongsekul, "A New Mixed Negative Binomial Distribution", Journal of Applied Sciences, ปีที่ 12, ฉบับที่ 17, สิงหาคม 2012, หน้า 1853-1858
2012 exน.ส.อุไรวรรณ เจริญกีรติกร, inดร.วินัย โพธิ์สุวรรณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อำไพ ทองธีรภาพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Statistical Analysis of Intensities Estimation on the Modeling of Non-Life Insurance Claim Counting Process", Applied Mathematics, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม 2012, หน้า 100-106
2012 inดร.ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์, exรศ. ประเวทย์ ตุ้ยเต็มวศ์, exณัฏฐ์ ทรงวรวิทย์, "Sensitive Fluorescent Dye-Doped Silica Nanoparticles for the Detection of Escherichia coli O157:H7", Archives des Sciences, ปีที่ 65, ฉบับที่ 5, มิถุนายน 2012
2012 exธิดา พงศ์สงวนสิน, exดร. คำรณ เมฆฉาย, inมนตรี มาลีวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Adaptive TVD-RK Discontinuous Galerkin Algorithms for Shallow Water Equations", INTERNATIONAL JOURNAL OF MATHEMATICS AND COMPUTERS IN SIMULATION, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 257-273
2012 inดร.กันตภณ คูหาพัฒนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRattanapol Wasutharat, "The generalized Pascal-Like triangle and applications", International Journal of Contemporary Mathematical Sciences, ปีที่ 7, ฉบับที่ 41, กันยายน 2012, หน้า 1989-1992
2012 exPENJUN MEECHONKIT, exSOMLUK ASUVAPONGPATANA, exWILAILUK JUMROMN, inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exWATTANA WEERACHATYANUKUL, "Sexual differences in serotonin distribution and induction of synchronous larval release by serotonin in the freshwater mussel Hyriopsis bialatus", Journal of Molluscan Studies, ปีที่ 78, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2012, หน้า 297-303
2012 inดร.นวลฉวี รุ่งธนเกียรติ, ศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exTitirat Rattanawongwiboon, exRatchanewan Puingam, "Radiosensitivity of Vetiver to Acute and Chronic Gamma Irradiation", Kasetsart Journal (Nat.Sci.), ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2012, หน้า 383-393
2012 inนายฤทธี มีสัตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exHakim Belmouaddine, exJean-Francois Allard, exCatherine Tanguay-Renaud, exRosalie Lemay, exTiberius Brastaviceanu, exLuc Tremblay, exBenoit Paquette, exRichard Wagner , exJean-Paul Jay-Gerin, exMartin Lepage, exMichael Huels, exDaniel Houde, "Cancer radiotherapy based on femtosecond IR laser-beam filamentation yielding ultra-high dose rates and zero entrance dose", Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), ปีที่ 109, ฉบับที่ 38, กันยายน - สิงหาคม 2012, หน้า 1-6
2012 exKrisna Rungruangsak-Torrissen, exKarun Thongprajukaew, exKanokwan Sansuwan, exPassara Thapthimdaeng, inดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที, รองศาสตราจารย์, exSupaporn Seetaha, exKiattawee Choowongkomon, exInger M. Beck, exOle O. Arn?y, "Ecological Effects on Food Utilization, Trypsin Isozymes, and PerformanceQualities of Growth and Maturation in Northeast Arctic Cod(Gadus morhua L.)", The Open Fish Science Journal, 2012, 5, 44-56, ปีที่ 5, ฉบับที่ -, เมษายน 2012, หน้า 44-56
2012 exKoonsanit, K., inดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, inนายอภิสิทธิ์ เอี่ยมหน่อ, รองศาสตราจารย์, "Band selection for hyperspectral imagery with PCA-MIG", Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics), ปีที่ 7419 LNCS, สิงหาคม 2012, หน้า 119-127
2012 inดร.จิรศักดิ์ วงศ์เอกบุตร, รองศาสตราจารย์, exKarttunen, M., "Assessment of Common Simulation Protocols for Simulations of Nanopores, Membrane Proteins, and Channels", Journal of Chemical Theory and Computation, ปีที่ 8, ฉบับที่ 8, มิถุนายน 2012, หน้า 2905-2911
2012 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDararutana, P., "Soda-based glass fabricated from Thailand quartz sands doped with silver compound", Optical Materials, ปีที่ 34, ฉบับที่ 12, ตุลาคม 2012, หน้า 2108-2111
2012 exEiadpum, A., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exPhisalaphong, M., "High-temperature ethanol fermentation by immobilized coculture of Kluyveromyces marxianus and Saccharomyces cerevisiae", Journal of Bioscience and Bioengineering, ปีที่ 114, ฉบับที่ 3, กันยายน 2012, หน้า 325-329
2012 inดร.นุษรา สินบัวทอง, inดร.ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์, exBoonsong Sillapacharoenkul, exJunko Munakata-Marr, exSuphang Chulalaksananukul, "Biogas Production from Two-Stage Anaerobic Digestion of Jatropha Curcas Seed Cake", Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects., ปีที่ 34, ฉบับที่ 22, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 2048-2056
2012 exSchwab, J.M., exKrastel, S., exGrรผn, M., exGross, F., inดร.ภาสกร ปนานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJintasaeranee, P., exBunsomboonsakul, S., exWeinrebe, W., exWinkelmann, D., "Submarine mass wasting and associated tsunami risk offshore western Thailand, Andaman Sea, Indian Ocean", Natural Hazards and Earth System Science, ปีที่ 12, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2012, หน้า 2609-2630
2012 exMyint, K.M., exArikit, S., exWanchana, S., exYoshihashi, T., inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ วรรณวิจิตร, รองศาสตราจารย์, "A PCR-based marker for a locus conferring the aroma in Myanmar rice (Oryza sativa L.)", Theoretical and Applied Genetics, ปีที่ 125, ฉบับที่ 5, กันยายน 2012, หน้า 887-896
2012 ex